Page 2 - Krant week 41
P. 2

2


     Dit zijn onze toppers!

     De een vindt Ariana Grande of André Rieu supertof. De ander is helemaal gek van gamen, shoppen, Netflixen en tractor

     rijden. Dromen doen ze van een carrière in de muziek en spelen in een groot orkest. Of een dagje in de huid kruipen van Mark
     Rutte. Hun inspiratiebronnen zijn Bart Claessen en Emmanuel Pahud. Een ding hebben ze gemeen: tijdens het Nederlands

     kampioenschap voor solisten en ensembles blazers speelden ze allemaal de sterren van de hemel. De kampioen van de KNMO.


                      Samenstelling: Onze redactie                    Wat wil je bereiken in de muziek?
                      Foto’s: FV Media Producties                    Misschien wil ik er in de toekomst
                                                        mijn beroep van maken. Maar het
                                                        belangrijkste is genieten en plezier
                                                        beleven aan het maken van muziek.
                                                        Waar droom je wel eens van? Een
                                                        mooie solo spelen met een groot
                                                        orkest!.

                                       Joep Voncken
                                       Kampioen in: derde divisie.
                                       Leeftijd: 14 jaar.
                                       Woonplaats: Bunde.
                      Antoine Strijdhagen       School: Stella Maris College Meer-
                      Kampioen in: vijfde divisie.   sen, 3 gymnasium.
                      Leeftijd: 11 jaar.        Vereniging: harmonie Sint Agnes
                      Woonplaats: Sittard.       Bunde.
                      School: IKC Loedoes Sittard, baiss- Instrument: tenortrombone.
                      school.             Waarom is dit je favoriete instru-
                      Vereniging: harmonie Sint Joseph  ment: het heeft een schuif, het ligt  Julia Smolders
                      Sittard.             dicht bij de menselijke stem, een  Kampioen in: vierde divisie.
                      Instrumenten: dwarsfluit, elektri- prachtige klank en het is heel leuk  Leeftijd: 12 jaar.
                      sche gitaar, bas en ukelele.   om te bespelen; een schuif met posi- Woonplaats: Bladel.
                      Favoriete instrument: dwarsfluit en  ties is uitdagender dan ventielen. School: Pius X-college Bladel, gym-
                      elektrische gitaar.       Grootste succes: tot het NK was dit  nasium.
                      Waarom zijn dit je favoriete instru- het behalen van de regionale finale  Vereniging: koninklijke harmonie
                      menten? Elk instrument heeft zijn  tijdens het Princes Christina Con- L’Union Bladel.
                      eigen karakter.         cours. Na afgelopen weekend is het  Instrument: dwarsfluit.
                      Grootste succes: het behalen van het  behalen van het Nederlands kam- Waarom is dit je favoriete instru-
                      Nederlands kampioenschap in de  pioenschap in de derde divisie mijn  ment: omdat ik de klank mooi vind
                      vijfde divisie, gevolgd door het beha- grootste succes.      en het instrument een belangrijke rol
                      len van het Nederlands kampioen- Mooiste muzikale beleving: spelen  heeft in het orkest.
                      schap bij de solisten SMP vorig jaar.  in de grote zaal van het conservato- Grootste succes: Het behalen van
                      Mooiste muzikale beleving: het NK  rium in Maastricht vol toeschouwers  het Nederlands kampioenschap.
                      van afgelopen zaterdag.     tijdens de regionale finale van het  Mooiste muzikale beleving: mas-
                      Hobby’s buiten de muziek: gamen.  Princes Christina Concours.   terclass van Valerie Debaele, fluitiste
                      De kick van het spelen op solisten- Hobby’s buiten muziek: playstation,  van het Orchestre Philharmonique
                      concoursen: spelen voor publiek en  tractor rijden en skiën.   Royal de Liège en docent aan de con-
                      jury om jezelf te verbeteren.  De kick van het spelen op solisten- servatoria van Maastricht en Tilburg.
                      Favoriete muziekgenre: allerlei  concoursen: winnen is natuurlijk  Hobby’s buiten muziek: dansen en
                      soorten muziek. Ik sta open voor elk  leuk, maar mijn drijfveer is het spe- shoppen.
                      genre, elk type muziekstuk.   len van bekende en minder bekende  De kick van het spelen op solis-
                      Favoriete artiest/musicus: hangt van solo’s. Met pianobegeleiding komt  tenconcoursen: je kunt laten horen
                      het type muziek af: klassiek André  het tijdens een solistenconcours tot  waaraan je al die tijd geoefend hebt.
                      Rieu, favoriete popartiest Bruno  een echte afronding.      Favoriete muziekgenre: om te luis-
                      Mars en favoriete gitarist Brian May.  Favoriete muziekgenre: klassiek. teren pop en te spelen klassiek.
                      Grootste inspiratiebron: Frank Ha- Favoriet artiest/musicus: de trom- Favoriet artiest/musicus: Ariana
                      bets, mijn leraar voor dwarsfluit. bonisten Joseph Alessi, Bart Claes- Grande.
                      Met wie zou je een dag willen rui- sens, Martin Schippers.    Grootste inspiratiebron: mijn fluit-
                      len? André Rieu.         Grootste inspiratiebron: Bart Claes- docente Anneke Knegtmans-Verhoe-
                      Wat betekent muziek maken voor  sens, trombonist van het Concertge- ven.
                      jou? Ik vind het leuk om muziek te  bouworkest.          Met wie zou je een dag willen rui-
                      maken. Optreden vind ik het leukst. Met wie zou je een dag willen rui- len? Ariana Grande.
                      Wat wil je bereiken in de muziek?  len? Nooit over nagedacht, vind het  Wat betekent muziek maken voor
                      Professioneel muzikant worden en  prima zo.            jou? Ontspanning en gezellig samen
                      hiermee beroemd.         Wat betekent muziek maken voor  spelen.
                      Waar droom je wel eens van? Een  jou? Muziek is het leven of het leven  Wat wil je bereiken in de muziek?
                      beroemde en rijke muzikant te zijn. is muziek.          Met plezier blijven spelen.
   1   2   3   4   5   6   7