Page 5 - Krant week 41
P. 5

5     ONSK: ongestemd blijft achter     De organisatie van de Open Nederlandse Slagwerk Kampioenschappen (ONSK) dacht er goed aan te doen om een duidelijker
     verschil te maken tussen de secties ongestemd en gestemd. Maar de vraag is of dat wel zo’n wijs besluit was. Met name bij de

     ongestemde slagwerkensembles blijft de belangstelling voor deelname tot nu toe achter ten opzichte van voorgaande jaren.


     Tekst: Onze redactie       gestemd . Veel verenigingen zitten  Concours in 2021 al zijn schaduw  geur voor zowel schoolbands als
     Foto: FV Media Producties     in de transitie van ongestemd naar  vooruit.           blaasorkesten zoals het Blue Knights
                      gestemd. Maar ze zijn wellicht nog                 Drum & Bugle Corps en de Hebron
         ngestemd is vanaf volgend  niet zover dat ze ook de werken voor  Begrafenisstoet      High School Marching Band. Ook is
         jaar ook echt ongestemd. In  de gestemde sectie kunnen spelen,  Inmiddels zijn de vijf verplichte  hij jurylid tijdens de wintercompeti-
     Ode verplichte werken voor     terwijl ze ook weer niet terug willen  werken bekend. Voor de basisklasse  tie van de wereldbond Drum Corps
     deze sectie wordt alleen nog een  naar volledig ongestemd. Vorig jaar  ongestemd schreef Gian Prince het  International. Zijn vierdelige werk
     partij voor buisklokken en pauken  hadden we in de sectie ongestemd  werk Crime Time. Een abstract werk,  Treespeak verklankt de seizoenen in
     toegevoegd. Malletinstrumenten  zestien deelnemers. Tot nu toe heeft  maar programmatisch van opzet. De  het leven van een boom, die paral-
     komen in de ongestemde afdelingen  nog maar één ensemble hiervoor  titels van de losse delen moeten de  lellen vertonen met het leven van de
     niet meer voor. Ook de klasseinde- ingeschreven.”         luisteraar inspireren om er zijn eigen  mens. Het verplichte werk in de top-
     ling is gewijzigd. De afgelopen edities              verhaal en beeld bij voor te stellen. In klasse gestemd is van de hand van de
     kwamen ongestemde ensembles net  Bel               dit geval een inbraak, achtervolging  Belgische componist Carlo Willems.
     als de gestemde ensembles uit in  De organisatie heeft de reglements- of een scherpschutter met een dode- Zijn werk The Finishing Touch is
     drie klassen: basis, midden en top.  wijziging al voor de afgelopen editie  lijke opdracht. Voor de topklasse in  geschreven voor uitgebreid slagwer-
     Omdat het aantal deelnemers in de  aangekondigd. Van Norel vindt het  de sectie ongestemd schreef Dirkjan  kensemble met toevoeging van zowel
     ongestemde sectie minder is dan bij  jammer dat de verenigingen toen  van Groningen de compositie In The  mallets als percussie- en effectinstru-
     de gestemde ensembles, is het aantal  niet meteen aan de bel hebben ge- Streets of…. De componist liet zich  menten. Willems is docent aan con-
     klassen in de sectie ongestemd terug- trokken. De componist van het ver- bij deze compositie inspireren door  servatoria en muziekscholen in Leu-
     gebracht naar twee. De organisatie  plichte werk in de topklasse van de  de groove van een begrafenisstoet in  ven, Antwerpen en Tienen. Hij is een
     hoopt hiermee het competitie-ele- sectie ongestemd moet nu toezien  de straten van New Orleans (Loui- veel gevraagd slagwerker bij diverse
     ment te vergroten en het voor com- dat zijn werk niet of nauwelijks ver- siana, USA), de samba reggae zoals  orkesten en ensembles en treedt ook
     ponisten aantrekkelijker te maken  kocht wordt, terwijl hij er het meeste  we die kennen van reggaekoning Bob veelvuldig op als solist.
     om nieuwe werken voor deze sectie  werk aan heeft gehad. Van Norel:  Marley en het carnaval in Rio de Jan-
     te blijven schrijven. Maar kennelijk  “Bij de brassbands is het duidelijk  eiro en de traditionele Japanse trom-
     zijn de clubs niet gelukkig met dit  hoe de bezetting eruit ziet. Bij slag- melstijl taiko drumming. De Belgi-
     besluit. “Het is een bewuste keuze ge- werkensembles is dat veel minder  sche componist Sam Gevers schreef
     weest om de mallets uit de ongestem- duidelijk. De bezettingen lopen veel  voor het ONSK 2020 het verplicht
     de werken te halen”, legt voorzitter  meer uiteen waardoor het moeilijk is  werk voor de basisklasse gestemd.  De ONSK 2020 worden op 18 april 2020 ge-
     Wibrand van Norel uit. “Maar ken- om een formule te vinden die voor  Zijn compositie No man’s land is een  houden in het Schaffelaartheater Barneveld.
     nelijk wordt dit door de verenigingen ieder orkest geschikt is. Het is alleen  portret van het absurdisme van oor- In principe worden uit de componisten ook
     toch niet zo gewaardeerd. Waar het  jammer dat we nu pas de commen- log. Voor het verplichte werk in de  de juryteams samengesteld. Inschrijven kan
     aan ligt, is een beetje een raadsel. We  taren horen.” Ook voor de topklasse  middenklasse ongestemd heeft het  nog totdat het maximale aantal van dertig
     zitten op dit moment in een spagaat  bij de gestemde ensembles loopt het  ONSK de Amerikaan Chad Heiny  deelnemers is bereikt. Informatie: www.
     als het gaat om het bepalen van het  nog niet storm. Mogelijk werpt in  gestrikt. De 39-jarige Heiny is onder  onsk.nl.
     onderscheid tussen gestemd en on- deze afdeling het Wereld Muziek  meer actief als componist en arran-      Bij de ongestemde ensembles zijn de malletinstrumenten uit de verplichte werken gehouden.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10