Page 7 - Krant week 41
P. 7

7     Nieuwe werken op     jubileumeditie van                                           Griezelen in de
                                                         Martinuskerk in

     Gouden Spiker Festival                                         Doornenburg                                                         Thriller, Sympathy for the Devil,
     Het Gouden Spiker Festival pakt voor het 25-jarig jubileum in 2020 uit met twee nieuwe         Highway to Hell, Ghostbusters
                                                         en een compilatie van songs uit
     werken. Naast de brassbandversie van Maori Songs (Rob Goorhuis), wordt Lady Tullamore         de musical Wicked. Zomaar een
     (Carl Wittrock) bewerkt voor fanfares in de vierde divisie.                      greep uit het angstaanjagende
                                                         repertoire dat vrijdag 18 en za-
                                                         terdag 19 oktober in de in Hal-
                      vertelt Saskia Hoogland, die namens  Lady Tullamore (Carl Wittrock);  loweensfeer omgetoverde Sint
                      het bestuur van het Gouden Spiker  derde divisie: Yn Ieren en Sinen/A  Marinuskerk in Doornenburg
     Foto: Archief GSF         Festival deel uitmaakt van het selec- Man’s Destiny (Jan de Haan). voorbijkomt tijdens het muziek-
                      tieteam.             Het zilveren jubileum van het Gou- spektakel Scary Symphony.
     Het Gouden Spiker Festival viert                  den Spiker Festival opent op vrijdag
     in 2020 zijn 25 verjaardag. De  Delen              17 en zaterdag 18 april 2020 met de  Na de themaconcerten The Pas-
            e
     organisatie kijkt er nu al naar uit.  Het tweede nieuwe werk is Lady  brassbands in de vijfde, vierde en  sion (2018) en Maestro (2017)
     Voorzitter Heleen Talman: “Met ons  Tullamore van Carl Wittrock. Hij  derde divisie. Zaterdag 9 mei komen  pakt harmonie Sint Caecilia uit
     team vrijwilligers wordt jaarlijks  schreef het werk weliswaar al in  de fanfares in actie. Aanmelden kan  Doornenburg dit keer samen met
     toegewerkt naar een festival waar  2012 voor het 100-jarig jubileum  via de website www.goudenspiker- een combo, instrumentalisten en
     kwaliteit, gastvrijheid en mooie mu- van fanfare Euterpe uit Halle, maar  festival.nl.        zang uit met een avondvullend
     ziek de sleutelwoorden zijn. Met een  het is tot nu toe nog niet uitgegeven.             programma in Halloweenstijl. Een
     jubileum in het vooruitzicht, wordt  “Toen we het muziekstuk beluis-                 van de gastartiesten is zangeres
     er met nog meer enthousiasme en  terden met ons selectieteam wisten                  Leonie Meijer, landelijk bekend
     energie gewerkt om een feestelijk  we het meteen: dit stuk willen we                 als finaliste van de eerste editie
     evenement neer te zetten. Dit uit  dolgraag programmeren”, legt Saskia  Festival voor        van The Voice of Holland in 2011.
     zich onder andere in de muziekkeu- uit. “De compositie wordt nu gefi-                 Zij zingt met begeleiding van de
     ze voor de verplichte werken.”  netuned, zodat hij speelbaar is voor  lagere divisies        harmonie onder andere Thrill-
                      alle fanfares in de vierde divisie.                 er van Michael Jackson. Verder
     Goorhuis             We zijn erg blij dat we - samen met  In de blaasmuziek worden tal van activiteit- werken Marco Baartse (Uillean
     Speciaal voor de jubileumuitgave  Euterpe - deze compositie kunnen  en op touw gezet. Festivals, concoursen en  pipe) en de Doornenburgse dans-
     heeft Rob Goorhuis voor de vijfde  delen met de hele fanfarewereld.” wedstrijden richten zich veelal op orkesten  groep Mixed Moves mee. De pre-
     divisie sectie brassband een arrange-                die musiceren op een hoger level. Stichting  sentatie is in handen van Claudia
     ment gemaakt van het originele fan- Verplichte werken        Culturele Activiteiten Opsterland (SCAO)  van Kesteren. Informatie :www.
     farewerk Maori Songs. Traditionele  Brassband: vijfde divisie: Maori  organiseert jaarlijks het Gouden Spiker  harmoniedoornenburg.nl.
     klanken brengen je naar de wereld  Songs (Rob Goorhuis); vierde divi- Festival voor brassbands en fanfares uit de
     van de Maori’s; Nieuw Zeeland.  sie: The Three Towers (Marc Jean- vijfde, vierde en derde divisie. Daarnaast
     “We hebben een zeer goede relatie  bourquin); derde divisie: Theme and  is er in de festivaldivisie plaats voor
     opgebouwd met Rob Goorhuis de   Variations (Oliver Waespi).    jeugdorkesten, incomplete orkesten en  Lakeside Music
     afgelopen jaren en zijn dan ook bij- Fanfare: vijfde divisie: Condacum  samenspeelgroepen.
     zonder blij met dit prachtige werk!”,  (Jan Van der Roost); vierde divisie:              Night met 200

                                                         muzikanten

                                                         De 500 zitplaatsen per avond zijn
                                                         al uitverkocht. Wie de tweede
                                                         editie van Lake Side Music Night
                                                         in Nederweert wil bijwonen zal
                                                         moeten staan.


                                                         Bijna 200 muzikanten en artiesten
                                                         tekenen vrijdag 18 en zaterdag 19
                                                         oktober in sporthal De Bengele
                                                         voor een avondvullend muziek-
                                                         spektakel. Voor de muzikale in-
                                                         vulling, vol muzikale verbindingen
                                                         en cross-overs van moderne pop-
                                                         rock tot klassiek in een modern
                                                         jasje, tekenen een 80 muzikanten
                                                         tellend projectorkest samengesteld
                                                         uit leden van harmonie Sint Jo-
                                                         seph Nederweert en harmonie
                                                         Melodie der Peel Ospel. Verder
                                                         werken gemengd koor Da Capo
                                                         Stramproy, dansschool Dansrijck,
                                                         Combo Guulke’s Lakeside Music
                                                         Night en tal van (zang)solisten
                                                         mee. Lokale ondernemers strijden
                                                         om de titel Maestro 2019. Infor-
                                                         matie:www.lakesidemusicnight.nl.
      Het Gouden Spiker Festival richt zich op orkesten uit de lagere divisies.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12