Page 9 - Krant week 41
P. 9

9


      Beeld van de eerste Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen in 2016.

     Verhuizing doet ONHK goed     Het besluit om met de Open    De Vriendenkring Well is de enige  roer om te gooien. “We kregen van  van optreden. Het verplichte werk
     Nederlandse Harmonie       deelnemer in de derde divisie. Voor  verschillende verenigingen te horen  in de eerste divisie is Battle of Hearts
     Kampioenschappen (ONHK)      de tweede divisie hebben Kunst en  dat het najaar minder goed in hun  van Bert Appermont. De bron van
                                       planning past”, legt Bij de Leij uit.
                                                        inspiratie voor deze compositie was
                      Vriendschap Maurik, Oranje Wouw,
     te verhuizen naar een meer    Wilhelmina Den Dungen, Crescendo “Veel verenigingen gaven aan dat na  het toneelstuk Das Käthchen von
                                                        Heilbronn van Heinrich von Kleist
                      Drachten en De Bazuin Zwolle inge-
                                       de zomervakantie vaak leerlingen
     centraal gelegen locatie     schreven. De Bazuin Oud-Beijerland, doorstromen naar het A-orkest. Voor uit 1810. De tweede divisie buigt zich
     en naar het voorjaar pakt     Pieter Aafjes Culemborg, Gilden- deze muzikanten is de periode tot  over Three City Sketches van Philip
                                       aan de ONHK in oktober/november
                      bondsharmonie Boxtel en OBK
                                                        Sparke, een driedelig werk dat ver-
     goed uit. De teller voor     Bennekom strijden om de titel in de  te kort om een werk in te studeren.  schillende aspecten van de stad Alk-
     het aantal inschrijvingen     eerste divisie.         Nu we naar het voorjaar gaan, heb- maar verklankt. De derde divisie zet
                                                        The village that fell from heaven van
                                       ben ze nog vier of vijf maanden extra
     staat op dit moment op      Beweegreden           om te oefenen.” Ook besloot de orga- Jan Bosveld uit 2017 op de lessenaar.
                                       nisatie om te verhuizen van De Lawei Deze compositie beschrijft het ont-
                      De ONHK zijn in 2016 voor het
     dertien. Een record voor het   eerst gehouden. Het plan was en is  in Drachten naar het meer centraal  staan van het Friese dorpje Schraard.
     harmoniekampioenschap. De     om hiermee een hiaat in de ama- in het land gelegen Schaffelaarthea- Verplicht werk in de vierde divisie
                      teurmuzieksector op te vullen. De
                                       ter in Barneveld. Welke van de twee
                                                        is World of Insects dat Tjeerd Nijhof
     inschrijving loopt nog tot 31   harmoniesectie kende als enige van  maatregelen nu van doorslaggevende  in opdracht van Musidesk Rijnbrink
     december.             de KNMO-blaassectoren nog geen  betekenis is geweest, is niet duidelijk.  schreef voor een muziektheatervoor-
                      landelijk kampioenschap. In tegen-
                                       “We gaan de deelnemers wel vragen
                                                        stelling van het Twents Jeugd Har-
                      stelling tot vergelijkbare wedstrijden  wat hun beweegreden is geweest om  monie Orkest. Deze muzikale reis
                      zoals de Nederlandse Brassband  nu wel voor de ONHK in te schrij- door het fictieve schilderij De Wolle-
                      Kampioenschappen (NBK) en de   ven”, zegt Bij de Leij. De organisatie  wei uit het boek Erik of het klein in-
     Tekst: Onze redactie       Open Nederlandse Fanfare Kampi- heeft inmiddels al besloten om op  sectenboek van Godfried Bomans is
     Foto: FV Media Producties     oenschappen (ONFK) kwamen de   dezelfde voet verder te gaan. Voor  pas sinds vorige maand beschikbaar.
                      ONHK nooit goed van de grond. De  2021 wordt opnieuw een ONHK   De vijfde divisie gaat aan de slag met
        oorzitter Doeke bij de Leij is  start met twaalf deelnemers was nog  uitgeschreven. Ook dan weer in het  Dreamcatcher van Otto M. Schwarz,
        blij dat de maatregelen om  hoopvol. Maar dat gaf een vertekend  voorjaar en vermoedelijk ook weer  een programmatisch werk gebaseerd
     Vhet ONHK weer wat meer      beeld. Acht van de twaalf kandidaten  in Barneveld. “Als achteraf blijkt dat  op het verhaal van Asibikaashi, die
     kleur op de wangen te geven hebben  kwamen uit Friesland. Aangezien  we beter een jaartje hadden kunnen  mensen kon beschermen van nacht-
     gewerkt. “Dertien inschrijvingen  het aantal Friese harmonievereni- overslaan, kunnen we nog altijd  merries door alleen mooie dromen
     is een record voor de ONHK. En  gingen zowat op de vingers van twee  maatregelen nemen.”     door te laten.
     mogelijk loopt dat aantal nog op. Er  handen te tellen is, was de basis voor
     hebben nog meer verenigingen geïn- een succesvolle voortzetting van  Geblindeerd
     formeerd. Mogelijk dat zij de komen- meet af aan kwetsbaar. Dat bleek  De ONHK werken volgens dezelfde
     de weken ook nog toehappen.” Op de ook tijdens de volgende afleveringen  formule als de NBK en ONFK. De  De ONHK 2020 worden gehouden op 28
     voorlopige startlijst is Excelsior Par- die telkens slechts zes orkesten aan  deelnemers spelen alleen het voor  maart 2020 in het Schaffelaartheater in
     rega de enige kandidaat in de vijfde  de start brachten. Vorig jaar moest  hun divisie vastgestelde verplichte  Barneveld. Juryleden zijn Alex Schillings,
     divisie. In de vierde divisie komen de  de wedstrijd vanwege onvoldoen- werk (en verder dus geen keuze- Jacob de Haan en Jos Pommer. Informatie en
     Stedelijke Harmonie Dockum - Dok- de deelnemers worden geschrapt.  werk). De jurering gebeurt geblin- inschrijving: www.onhk.org.
     kum en Jubal Varsseveld aan de start.  Reden voor de organisatie om het  deerd. Loting bepaalt de volgorde
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14