Page 1 - krant week 41
P. 1

Noviteit bij                            Talenten delen

                     Prinses Christina                         het podium met

                     Concours                              Marinierskapel

                             3                                 15
     Jaar 2022, week 41


     Hoppa, 108 muzikanten erbij!


     Quizvraag: wat hebben paddenstoelen en Nieuw Talent Orkesten gemeen? Antwoord: beide schieten deze herfst in groten
     getale uit de grond. Afgelopen weekeinde gingen alleen al in Limburg drie Nieuw Talent Orkesten van start. In één klap

     goed voor meer dan honderd nieuwe enthousiaste muzikanten.

     Tekst en foto: Frank Vergoossen

        lankwijzer heeft er regelma-
        tig over geschreven. Vereni-
     Kgingen richten hun leden-
     werfacties voornamelijk op jeugd,
     maar zien daarmee een belangrijke
     doelgroep over het hoofd: volwas-
     senen. Ouderen van tegenwoordig
     willen niet achter de geraniums zit-
     ten. Ze hoeven niet meer zo nodig
     de eerste prijs op het Wereld Muziek
     Concours te winnen, maar willen
     wel laagdrempelig uitgedaagd wor-
     den. Hebben over het algemeen tijd
     om te oefenen, zijn niet bang om
     fouten te maken en vinden het leuk
     om andere mensen te ontmoeten.
     En omdat ze er zelf bewust voor
     kiezen, zijn ze extra gemotiveerd.
     De ervaring dat een mens nooit te
     oud is om een instrument te leren
     bespelen, geeft ze ook nog eens vol- De gemeente Roerdalen kreeg er zomaar een uit de kluiten gewassen orkest bij.
     doening.
                      De Maasgalm zeventien nieuwe mu- van 91 jaar die samen met haar  Nieuw hobby
     Olievlek             zikanten. Op initiatief van fanfare  dochters en schoonzoon de uitda- Voor de zomer ontdekten ook al bij
     Een jaar of zeven geleden startte  Société St. Martin Fanfare de Stein  ging aangaat. Meerdere Roerdalense  het Koninklijk Philharmonisch Ge-
     Guus Pieksma in Friesland met pro- beleefden eveneens zeventien mu- verenigingen hebben zich samenge- zelschap Venlo circa dertig volwas-
     jecten om volwassenen warm te ma- zikanten hun muzikale vuurdoop.  pakt om een Nieuw Talent Orkest  senen het bespelen van een muziek-
     ken voor muziek. Samen met An-  “Het mooie van Nieuw Talent Or- op te richten.          instrument als nieuwe hobby. Guus
     newiep Bloem ontwikkelde hij een  kest is dat iedereen mee kan doen”,  “We kennen elkaar, werken vaker  Pieksma en Annewiep Bloem zijn
     compleet concept met wervingsplan  zeggen de voorzitters Barbara Mehl- samen en zien dit als een mooie  voorlopig nog niet weg uit Limburg.
     en lesmethode (orkestmap en vi- kop (De Maasgalm Elsloo) en Falco  kans om mensen in de hele gemeen- Inmiddels hebben zich meerdere
     deo-instructies).         Cremers (Société St. Martin). “De  te enthousiast te maken voor de  Limburgse muziekverenigingen bij
     Mede door artikelen in KNMO  kracht is dat er geen drempel is. Je  muziek”, vertelt kartrekker Harry  de stichting Mear mei muzyk aan-
     Klankwijzer heeft het format zich  hoeft geen muzikale achtergrond te  Wolters. “Uit alle deelnemende  gemeld om met het concept van het
     inmiddels als een olievlek over heel  hebben of noten te kunnen lezen.  verenigingen zijn er iedere repetitie  Nieuw Talent Orkest hun achterban
     Nederland verspreid. Afgelopen  Je mag fouten maken en zoveel vra- leden beschikbaar om de nieu- te verbreden en vergroten.
     weekeinde gingen in Limburg drie  gen als je wilt. Dat je samen vanaf  we muzikanten zoveel mogelijk
     Nieuw Talent Orkest-projecten te- nul aan de slag gaat, vinden mensen  te helpen. Als afsluiting van het
     gelijk van start. Alle drie maken  heerlijk. Daarbij is het heel sociaal  project organiseren we een feestelijk  Is een Nieuw Talent Orkest ook iets voor
     gebruik van het Friese programma  en staat het plezier voorop.”  concert in samenwerking met alle  jouw vereniging? Kijk voor meer informatie
     dat speciaal gericht is op volwasse- Roerdalen kreeg er in een keer zelfs  verenigingen. Dan kan iedereen  op: https://mearmeimuzyk.nl.
     nen. In Elsloo verwelkomde fanfare  74 muzikanten bij. Zelfs een vrouw  komen luisteren.”
   1   2   3   4   5   6