Page 11 - krant week 41
P. 11

11    Stijgende energieprijzen                                        STACCATO    zorgen voor extra kostenpost                                      Erepenning voor Looft

    De stijgende energieprijzen kunnen voor een vereniging met een eigen clubgebouw voor          den Heer uit Garyp
    een flinke onverwachte kostenpost zorgen. Helaas geldt de compensatieregeling voor           Zaterdag heeft burgemeester Jeroen Gebben
                                                        van Tytsjerksteradiel een Koninklijke erepen-
    huishoudens en bedrijven niet voor verenigingen.                            ning uitgereikt aan Christelijke Muziekvereni-
                                                        ging Looft den Heer uit Garyp. De uitreiking
                                                        gebeurde tijdens het jubileumconcert ter ere
                     Natuurlijk kun je ook investeren in                 van het 125-jarig bestaan van de muziekver-
                     duurzame energie, zoals zonnepane-                  eniging. ”Juist in deze tijd van individualise-
    Verduurzaming en         len. Heeft jouw vereniging daar erva- Energiestress buurt-     ring zijn verenigingen belangrijk om de soci-
    besparing             ring mee, laat het ons dan weten. Het  en dorpshuizen:       ale binding in de dorpen te behouden en te
    De beste besparing is het verminde- zou fijn zijn als je met jouw kennis en              vergroten. Ook deze muziekvereniging”, sprak
    ren van je verbruik door goed op te  ervaring andere verenigingen verder  vul de enquête in     Gebben. “De vereniging staat midden in de
    letten en te verduurzamen. Daarvoor  kunt helpen.          Dorps- en buurthuizen komen in grote prob- dorpsgemeenschap van Garyp. Zij verlenen
    hebben we wat tips onder elkaar gezet                lemen door de torenhoge energietarieven. hun medewerking aan het dorpsfeest, kerk-
    voor de komende winter:      Verder zijn er nog een aantal financi- Verwarming en licht, gas en stroom,  diensten en andere activiteiten in het dorp.”
    • Houd de warmte binnen (deuren  ele regelingen waar je als vereniging  zijn veelal de belangrijkste posten op de
     en ramen gesloten, maar ventileer  van gebruik kunt maken:    begroting. In het programma Meldpunt van
     binnenruimtes wel in verband met                  omroep Max trok de Landelijke Vereniging
     corona).            Verhoging heffingskorting                      Nog plekken vrij in
    • Zet de thermostaat lager als je er  De heffingskorting voor energiebe- van Kleine Kernen (LVKK) hierover al aan de  Dutch Ladies Orchestra
                                       bel. Maar er moet meer gebeuren, willen het
     niet bent, en zorg ervoor dat niet ie- lasting is opgehoogd van 556,56 euro  rampscenario waarbij dorps- en buurthuizen
     dereen bij de thermostaat kan. naar 824,77 euro in 2022, dit zal he-                Het Dutch Ladies Orchestra zoekt nog musi-
    • Laat lampen niet onnodig branden. laas niet genoeg zijn om de stijgende  gaan omvallen, voorkomen worden. ciennes voor het nieuwe project in januari/
    • Voor zover dat nog niet is gedaan:  energieprijzen te compenseren.  Daarvoor is de steun nodig van de overheid.  februari 2023. Er is nog ruimte voor klari-
     vervang lampen door ledverlich-                 De LVKK, het platform Dorpshuizen.nl en  nettistes, koperblazers en slagwerksters. De
     ting.              Teruggaaf energiebelasting                      stichting heeft voor dit project de dirigente
    • Plaats bewegingsmelders in ruimtes  Bepaalde instellingen kunnen in aan- LSA-bewoners willen zich hier hard voor  Marcella van der Heijde aangesteld. Samen
                                       maken. Om dat te doen hebben de organi-
     die weinig gebruikt worden, denk  merkingen komen voor een terug- saties concrete informatie over de omvang  met het orkest zal zij werken aan een geva-
     aan vergader- en opslagruimtes en  gaaf van een deel van de Energiebe- van het probleem nodig. Zit jij in het bestuur  rieerd en uitdagend programma, waarin de
     toiletten.           lasting. Deze belasting (momenteel                vrouw en vrouwelijke componisten centraal
    • Haal opladers en apparaten uit het  9% btw) betaal je als vereniging aan  van jullie dorpshuis, dan help je ons door  staan. De concerten \ijn op 11 februari in
                                       het invullen van een korte enquête. https://
     stopcontact als ze niet worden ge- de energieleverancier en staat ver- surveys.enalyzer.com/survey/linkindex- Theater Zuidplein Rotterdam, 18 februari in
     bruikt.             meld op je jaarlijks eindafrekening.                Akoesticum Ede en 19 februari in Theater Zi-
    • Plaats geen meubilair tegen de ver- De teruggaaf is 50% van de energie- ?pid=sunab3qi       mihc Utrecht. Repetities (locatie: Buurtsteeg
     warming, dat houdt de warmte te- belasting, minus de heffingskorting.  Met de uitkomsten willen de belangenor- 9a te Maarn) zijn op 13 november, 7 januari,
     gen.              Hierop kun je aanspraak maken als                  21 januari en 4 februari. Aanmelden en in-
    • Vraag de huisinstallateur of ruimtes  je als culturele vereniging een Alge- ganisaties overheden (Rijk, provincie en  formatie: dick@dutchladiesorchestra.nl; tel.
                                                        06 - 21 91 16 90.
                                       gemeente) zowel ambtelijk als politiek
     per stuk verwarmd kunnen worden.  meen Nut Beogende Instelling bent  bewegen om met passende maatregelen
     Om alleen de ruimtes te verwarmen  (ANBI) of een sociale instelling of  te komen voor buurt- en dorpshuizen zodat
     die je gebruikt.        als je verenigingsgebouw ook dienst
    • Check of de verwarmingsketel op  doet als een multifunctioneel centra  ze hun belangrijke functie in dorp en wijk  e-Musidesk: digitaal
                                       kunnen blijven vervullen.
     de juiste momenten warmte produ- (zoals een dorpshuis). Lees hier meer
     ceert.             over de regeling: KLIK HIER                     kerstmuziek lenen

    Première in Hierden:                                          De gebruikers van de bladmuziekdienstverle-
                                                        ning Musidesk weten het: kerstmuziek moet
                                                        je al vroeg in het najaar aanvragen, anders
                                                        vis je achter het net en is een ander orkest
    On Solid Ground                                            je voor. De nieuwe digitale applicatie e-Mu-
                                                        sidesk biedt voor deze uitdaging een gemak-
                                                        kelijke en legale oplossing! Inmiddels zitten
                                                        er in e-Musidesk meer dan 75 kersttitels die
                     van Hierden de vereniging gedu-  rman zal deze avond zelf een korte  je digitaal kunt lenen. Omdat elke titel aan
                     rende haar bestaan hebben gegeven,  toelichting geven op zijn compositie.  veel leners tegelijk kan worden uitgeleend,
    Muziekvereniging Kunst Na     leidden bijna vanzelf naar de titel  Ook zal de Harderwijkse stadsdichter  kun je gegarandeerd jouw favoriete kerst-
    Arbeid brengt zaterdag tijdens het  On Solid Ground. Tijdens de eerste  Timo Verbeek het gedicht voordra- muziek spelen. Ben je nog geen e-Musidesk
    jubileumconcert een nieuw werk  bespreking tussen enkele muzikan- gen dat hij speciaal voor deze gele- gebruiker? Neem dan op een van de komende
                                                        druilerige herfstdagen eens de tijd om te be-
    van componist Thom Zigterman in  ten van KNA met componist Thom  genheid heeft geschreven.     kijken hoe het werkt en hoe je je vereniging
    première.             Zigterman zijn allerlei mijlpalen uit                kunt aanmelden. Ga er gezellig even voor
                     de geschiedenis van Hierden en KNA  Het premièreconcert in de Dorps- zitten met een groepje uit je vereniging, zo-
    Toen Kunst Na Arbeid ruim drie  de revue gepasseerd. Zigterman heeft  kerk begint om 20.00 uur. Behalve  dat meerdere mensen tegelijk het gemak van
    jaar geleden ter gelegenheid van het  een selectie gemaakt uit deze onder- On Solid Ground, speelt het orkest  e-Musidesk ontdekken. Heb je hulp nodig,
    75-jarig bestaan een concertwerk  werpen en deze als variaties op een  ook diverse andere bekende en min- of heb je een aanvullende vraag? Neem dan
    wilde laten componeren over Hier- bekende melodie tot een fraai en uit- der bekende composities, die aller- contact op met één van de Musidesk-colle-
    den en de geschiedenis van de mu- dagend geheel gesmeed.      lei aspecten uit de rijke historie van  ga’s. Meer weten? Bel of mail voor meer infor-
    ziekvereniging was het bepalen van                 de vereniging illustreren. Omdat de  matie en het opstarten van e-Musidesk: 088
    een titel voor deze compositie niet Première            compositie is gemaakt als dank van  1970 306 / musidesk@rijnbrink.nl. Verdere
    moeilijk. De betekenis van de naam  Zaterdag 15 oktober vindt de premi- de vereniging aan de plaatselijke be- informatie vind je ook op:
    Hierden (harde, stevige ondergrond)  ère van On Solid Ground plaats in de  volking voor alle ontvangen steun, is  www.musidesk.nl/e-musidesk.
    en de solide basis die de inwoners  Dorpskerk in Hierden. Thom Zigte- de entree voor dit concert gratis.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16