Page 15 - krant week 41
P. 15

15
     CONCERT VAN DE WEEK

    Jonge talenten op podium

    met Marinierskapel
    Het lijkt erop dat de brassbandsector de naweeën van de coronacrisis nagenoeg te boven is. Voor de Nederlandse Brassband
    Kampioenschappen, eind deze maand in Utrecht, hebben zich 41 brassbands aangemeld. Dat betekent ook dat de wedstrijd

    weer verdeeld over twee dagen kan plaatsvinden.

    Pelle van Esch          Julian van der Linden.                       Yang Yang Cai.

                     thema aan hangen, want er gebeuren  eerst op met dit bijzondere orkest,  te laten komen in de (inter)nationale
                     op dit moment heel veel dingen die  met het pianoconcert van Stravinsky  muziekwereld.
      n de successerie Concert van de  wij niet begrijpen. In het begin zal ie- voor blazers en piano.
      Week richt KNMO Klankwijzer  dereen dit wel herkennen in de com-                Programma
    Ide schijnwerper op concerten,  positie, maar wanneer dit werk zich  Naast de werken met de jonge so- Het programma van Classic Young
    presentaties en manifestaties met  verder ontwikkelt ontstaat er steeds  listen speelt de Marinierskapel nog  Masters omvat bewust:
    een opvallende artistieke invulling  meer begrip.” Saillant is dat Pelle van  werken van Maslanka, Wagner en  • Individuele begeleiding in een be-
    of een bijzondere aanleiding. In  zichzelf zegt dat hij ook vaak niet be- Stravinsky.        sloten traject van twee jaren met
    deze aflevering zoomen we in op het  grijpt wat hij aan het doen is tijdens              persoonlijke betrokkenheid bij het
    concert van de Marinierskapel der  het componeren.         Achtergrond            talent, de ouders en de docenten
    Koninklijke Marine met als solisten                 Stichting Classic Young Masters  via de inbreng van kennis en erva-
    talenten van Classic Young Masters,  De tweede solist is de saxofonist Juli- (CYM) is opgericht in 2012 en richt  ring van deskundige mentoren op
    op 9 november in de Concertzaal in  an van der Linden. Hij werd in 2018  zich op het scouten en coachen van  tal van fysieke en geestelijke terrei-
    Tilburg.             verkozen tot Classic Young Master  talentvolle jonge musici die zich  nen;
                     en heeft zich inmiddels ontwik-  graag willen ontwikkelen tot profes- • Groepsbegeleiding gedurende
    Classic Young Masters (CYM) is een  keld tot een veelzijdig musicus. Hij  sioneel musicus en is daarmee uniek  twee jaren via workshops, master-
    Nederlandse organisatie waar jonge  schuwt nooit een experiment en is  in Nederland. Van musiceren méér  classes, concertmogelijkheden en
    talentvolle musici zich kunnen ont- altijd op zoek naar nieuwe uitdagin- maken dan een hobby, vraagt naast  samenwerking op andere kunst-
    wikkelen. Om de jonge talenten de  gen. In het werk voor altsaxofoon en  de ontwikkeling van muzikale vaar- en cultuurterreinen.
    mogelijkheid te bieden ervaring op  orkest Fantasia van Claude T. Smith  digheden ook de ontwikkeling van
    te doen met een professioneel orkest  is dit dan ook goed te horen. Julian  andere competenties zonder het ple- De Stichting is in 2012 opgericht
    organiseert CYM een concert in sa- maakt zijn debuut als solist tijdens  zier en de passie te verliezen. Boven- door Maria Croese. Meer informatie:
    menwerking met de Marinierskapel  dit concert met de Marinierskapel  dien is het belangrijk ondersteund  https://www.classicyoungmasters.nl.
    der Koninklijke Marine.      der Koninklijke Marine.      te worden in de keuze waar men zal
                                      gaan studeren.
    Wereldpremière          De pianiste Yang Yang Cai is even-
    Voor de eerste editie is een mooi  als Pelle een talent uit 2017 en heeft  Doel
    programma samengesteld met een  deelgenomen aan het begeleiding- Classic Young Masters (CYM) scout
    heuse wereldpremière van Classic  straject bij Classic Young Masters.  en begeleidt jonge (12-21 jaar) zeer
    Young Master-talent 2017 Pelle van  Inmiddels heeft Yang Yang diverse  getalenteerde en gepassioneerde
    Esch. De jonge trombonist schreef  recitals en concerten op haar naam  klassieke musici. Voor velen van  Talentconcert Classic Young Masters i.s.m. de
    het werk Onbegrip. Zelf zegt hij over  staan. Ze trad op in onder meer het  hen is de wereld van de professione- Marinierskapel der Koninklijke Marine met
    deze compositie: “De titel van het  Amsterdamse Concertgebouw en  le kunst en cultuur (nog) onbekend  als solisten Pelle van Esch (bastrombone),
    werk zit hem enerzijds in het feit dat  het Muziekgebouw aan ’t IJ, was te  terrein. CYM maakt deze leerlingen  Julian van der Linden (altsaxofoon) en Yang
    je niet direct begrijpt hoe de onsa- gast op het Grachtenfestival en was  wegwijs en geeft advies op maat om  Yang Cai (piano) | woensdag 9 november,
    menhangende motieven toch een   op televisie te zien bij Paul Witte- te helpen met de juiste keuze en ont- 20.00 uur | Concertzaal Tilburg | Kaarten:
    eenheid vormen. Uiteraard kunnen  man. Eind 2021 presenteerde ze haar  wikkeling. Dit alles natuurlijk met  KLIK HIER.
    we hier ook een maatschappelijk  eerste cd. Yang Yang treedt voor het  als doel om hen uiteindelijk tot bloei
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20