Page 3 - krant week 41
P. 3

3    Nieuw bij Christina Concours:
    feedback via studievideo    De inschrijving voor het Prinses Christina Klassiek Concours 2023 is gestart! Jonge muzikanten uit Nederland en Vlaanderen
    van 12 tot en met 19 jaar (zangers tot en met 21 jaar) zijn welkom om deel te nemen. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid voor
    deelnemers om voorafgaand aan hun optreden tijdens het regioconcours vrijblijvend een studievideo in te sturen om zo alvast

    feedback te krijgen van de vakjury.
                     Studievideo            de studievideo voor jouw regio bin- ties in CHV Noordkade, Veghel; 5
                     In 2023 is het voor het eerst mogelijk  nen moet zijn.       maart: finale in CHV Noordkade,
    Foto: Majanka Fotografie     voor de deelnemers om vrijblijvend                 Veghel.
                     een studievideo in te sturen vooraf- Ook de deelnemerscategorieën zijn  Regio Oost: 10 en 11 maart: selec-
        eelnemers kunnen meedoen  gaand aan het optreden tijdens het  aangepast. Nieuw is dat in iedere  ties in Conservatorium Enschede;
        met een zelfgekozen mu-  regioconcours. Elk filmpje wordt  leeftijdscategorie onderscheid wordt  12 maart: finale in Muziekcentrum
    Dziekstuk uit elke stijlperiode  door een jurylid met kennis van het  gemaakt tussen deelnemers die geen  Enschede.
    binnen de brede klassieke muziek.  betreffende instrument binnen maxi- opleiding voor jong talent, voorop- Regio Zuid 2: 17 en 18 maart: selec-
    Klassiek mag ruim opgevat worden,  maal 2 weken van schriftelijke feed- leiding voor een conservatorium of  ties in Conservatorium Maastricht;
    vergeet hierbij vooral niet te denken  back voorzien. Deze feedback kan de  (bachelor- of master-)vakopleiding  19 maart: finale in Theater aan het
    aan hedendaagse muziek en muziek  deelnemer gebruiken in de verdere  aan een conservatorium volgen en  Vrijthof, Maastricht.
    van Vlaamse en Nederlandse compo- voorbereiding op het regioconcours.  muzikanten die dit wel al doen.
    nisten. Een optreden duurt maximaal  De video is een eerlijke reflectie van             Nationale Halve Finale
    tien minuten inclusief stemmen, op- het repetitieproces – het hoeft dus Regioweekeinden       1 april: Provinciehuis Zuid-Holland,
    komen en applaus.         niet perfect! Spelen met begeleiding  Regio West 2: 27 en 28 januari: selec- Den Haag.
                     is niet nodig. Het insturen van deze  ties in Muziekschool Fluxus, Zaan-
    Prijzen en meer          studievideo is niet verplicht; het wel  dam; 29 januari: finale in Philharmo- Nationale Finale
    Er zijn mooie prijzen te winnen tij- of niet insturen van de studievideo  nie Haarlem, Kleine Zaal. 22 april: Concertzaal Amare, Den
    dens het Klassiek Concours, zoals  staat los van het selectieproces voor  Regio Noord: 3 en 4 februari: selec- Haag.
    masterclasses, solo-optredens, con- de regiofinale. Wel wordt er in elke  ties in Conservatorium Groningen;
    certkaarten en nog veel meer. Iedere  regio een nieuwe prijs uitgereikt – de  5 februari: finale in Conservatorium
    prijswinnaar mag daarnaast deel- Ontwikkelingsprijs – aan de deelne- Groningen.
    nemen aan de PCC Academy; een   mer die volgens de jury de grootste  Regio West 1: 17 en 18 februari:
    ontwikkelingstraject met workshops  ontwikkeling heeft doorgemaakt tus- selecties in Codarts Conservatorium  Kijk voor meer informatie en inschrijven:
    en bijzondere cross-overs die de cur- sen het uploaden van de studievideo  Rotterdam; 19 februari: finale in De  https://christinaconcours.nl/concours/
    sisten op een speelse manier klaar- en het optreden tijdens de regionale  Doelen Rotterdam, Jurriaanse Zaal. pcc-klassiek-2023
    stoomt voor de beroepspraktijk.  selecties. Kijk op de website wanneer  Regio Zuid 1: 3 en 4 maart: selec-
   1   2   3   4   5   6   7   8