Page 7 - krant week 41
P. 7

7
     CONCERT VAN DE WEEK

    Topontmoeting van

    koninklijke Cecilianen
    In de successerie Concert van de Week richt KNMO Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties
    met een opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze aflevering aandacht voor het gezamenlijke

    concert van de koninklijke harmonieën St. Cecilia uit Mheer en Sainte Cécile uit Eijsden op zondag 16 oktober.

        e koninklijke harmonie St.
        Cecilia uit Mheer zou in
    D2021 haar 200-jarig jubile-
    um vieren. Door de coronapandemie
    konden diverse jubileumactiviteiten
    niet doorgaan. Eén daarvan is een
    concert met de koninklijke harmonie
    Sainte Cécile uit Eijsden. Een muzi-
    kale ontmoeting die niet alleen bol
    staat van kleurrijke tradities zoals
    Bronk en Cramignon, maar ook van
    hoogstaand, op topniveau beoefend
    repertoire. Beide orkesten ontmoet-
    ten elkaar ook al in 1996 ter ere van
    het 175-jarig jubileum tijdens een
    gezamenlijk concert op het Kasteel in
    Mheer.

    Publieksvriendelijk
    Op zondag 16 oktober om 15.00 uur
    delen beide Limburgse topharmo-
    nieën het podium van het Theater
    aan het Vrijthof te Maastricht. De ja-
    rige koninklijke harmonie uit Mheer
    zal een publieksvriendelijk concert  De koninklijke harmonie Sainte Cécile Eijsden is net als 25 jaar geleden te gast op het jubileum van de koninklijke harmonie St. Cecilia Mheer.
    verzorgen met originele harmonie-
    muziek uit de 19e en 20e eeuw, sym- door de klarinetten en saxofoons)  een verhaal bij geschreven dat net als  Second Symphony van Luis Serrano
    fonische muziek én muziek uit het  en slagwerkers, met daarna nog een  The Young Person’s Guide to the Or- Alarcón, in 2017 gecomponeerd in
    rijke muzikale verleden van de har- herhaling door het gehele orkest.  chestra een didactisch doel dient.  opdracht van de University of Saint
    monie. Dirigent Bart Deckers en zijn  Het slot wordt gespeeld op de wijze  De luisteraar kan, aldus de compo- Thomas (VS). De Spaanse componist
    muzikanten voeren de luisteraar mee  van een fuga. Het thema is in de stijl  nist, met het verhaal in gedachten  en pianist liet zich inspireren door
    langs momenten die de harmonie in  van de Britse barok waarmee Purcell  preciezer naar de muziek luisteren en  symfonieën van de grote Russische
    een muzikaal jaar zo typeert. Muziek  beroemd werd. Benjamin Britten  daar nog meer van genieten. Dat gaat  romantische componisten. Hoewel
    die tijdens de jaarlijkse Bronk wordt  (1913-1976) kreeg als kind pianoles  als volgt: in een donkere kelder staat  zijn werk geen expliciete muzikale
    uitgevoerd of de belangrijke concert- en componeerde toen al 800 stukjes.  een oude hutkoffer. Plotseling gaat  citaten bevat, zal de luisteraar in dit
    mis tijdens de Ceciliadag. De verbin- Met een beurs kon hij vervolgens aan  die open en er komen vijf poppen uit  eerbetoon met name de muziek van
    dende factor is zangeres Vivianne  het Royal College of Music in Lon- tevoorschijn.       19e eeuwse symfonische componis-
    Munnix wier wortels in Mheer lig- don studeren.                           ten herkennen.
    gen, maar al enkele jaren in Eijsden                Die blijken betoverd te zijn door de
    woont. Zij vertolkt in een program- Poppenwereld          meester fluitspeler Dionysos, toen zij  Het jubileumconcert van harmonie
    ma dat voor iedereen toegankelijk is  Op de speellijst staat verder Titelles,  hem eens uitlachten omdat hij een  St. Cecilia wordt geopend door gou-
    delen uit Carmen van Georges Bizet.  Op. 12 is een werk uit 2018 van de  foute noot speelde tijdens een geza- verneur Emile Roemer, commissaris
                     Valenciaanse dirigent en componist  menlijke repetitie. De betovering zal  van de Koning in Limburg.
    Thema               Llorenç Mendoza i Ruiz (1964). Solis- pas verbroken worden als Aulos, de
    De koninklijke harmonie Sainte Cé- te op dwarsfluit is Gitte Vinclair-Nijs- aanvoerder van de poppen, zo mooi
    cile uit Eijsden speelt onder leiding  ten. Titelles is een orkestratie voor  fluit speelt dat dit Dionysos ontroert.
    van Jan Cober The young person’s  dwarsfluit en harmonieorkest die de  Dionysos komt de kelder in om de
    guide to the orchestra (1946) van  componist zelf maakte van zijn sonate  hutkoffer en de betovering te inspec-
    Benjamin Britten. De componist  voor dwarsfluit, opus 10. De titel van  teren, maar valt van de trap. De pop-
    varieerde op een thema van Henry  het stuk (Poppen in het Catalaans)  pen binden hem vast en Aulos pakt
    Purcell: hij ontleedde het en voegde  vangt precies wat de componist wil- zijn fluit en weet de oude meester zo  Jubileumconcert koninklijke harmonieën
    de elementen weer samen. Het werk  de uitdrukken door de poppenwereld  te ontroeren met zijn fluitspel dat de  St. Cecilia Mheer en Sainte Cécile Eijsden |
    begint met samenspel van het gehele  te beschrijven: het scala aan emoties  betovering wordt verbroken.  zondag 16 oktober, 15.00 uur | Theater aan
    orkest, dat vervolgens uit elkaar valt  van een dromerige, ingetogen blik               het Vrijthof Maastricht | Kaarten: https://
    in houtblazers, koperblazers, strij- tot een wilde dans met waanzinnige Eerbetoon          webshop.harmoniemheer.nl.
    kers (in het harmonieorkest ingevuld  sprongen. De componist heeft er zelf  Nog een werk van Spaanse makelij is
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12