Page 1 - Krant week 42
P. 1

Jaar 2019, week 42

                      Limburgse bond                          Instrumenten-

                      neemt concours-                          pakketten voor

                      en op de schop                          68 basisscholen

                             7                                 13


      “Ontwikkelkracht van


      brassbands ligt lokaal”
      Het aftellen voor de jaarlijkse bedevaart van brassaanbidders naar het heilige podium van TivoliVredenburg in Utrecht

      is begonnen. Veertig tot op het bot gedreven bands betreden vrijdag 25 en zaterdag 26 oktober de arena tijdens de 39e
      Nederlandse Brassband Kampioenschappen. NBK-voorzitter Pieter van Diepen blikt vooruit.


      Tekst: Frank Vergoossen     bandsectie staat weer voor de deur.
      Foto’s: Akelien Reitsma/NBK - FV Media Veertig bands strijden vrijdag 25 en
                      zaterdag 26 oktober in TivoliVre-
         an Diepen valt meteen met  denburg voor de 39e keer om de
         de deur in huis. “Ik kan  nationale titels. “Nederland telt zo’n
      Vverklappen dat we voor de    honderd brassbands, waarvan on-
      veertigste editie in 2020 voor alle  geveer de helft in principe niet aan
      vijf divisies compositieopdrachten  een landelijk topevenement als de
      hebben verstrekt. Voor de vierde tot  NBK deelneemt”, zegt Van Diepen.
      en met de eerste divisie hebben we  “Van de overige vijftig procent komt
      hiervoor Nederlandse componisten  een aanzienlijk deel jaarlijks naar
      uitgenodigd.” Wie deze eervol-  de NBK. Ook zit er voldoende be-
      le opdracht hebben ontvangen,  weging in de bands door ervoor te
      kan Van Diepen nog niet zeggen.  kiezen om een divisie hoger of juist
      “De werken moeten nog worden   lager uit te komen. We zijn daar zeer
      goedgekeurd door de selectiecom- tevreden mee.”
      missie. Als een werk eventueel  Een bezetting van veertig bands en
      wordt afgewezen, kan dat leiden tot  de onverminderd grote publieke
      reputatieschade. Dat willen we voor- belangstelling voor de titelstrijd is
      komen.” Eerder werd al bekend dat  voor de organisatie van groot belang
      aan Edward Gregson - vanwege van  om financieel de ballen in de lucht  De Provinciale Brassband Groningen gaaat voor prolongatie van de titel.
      zijn 75e verjaardag - opdracht is ver- te kunnen houden. Van Diepen:
      leend om het verplichte werk voor  “TivoliVredenburg is niet de goed-
      de Kampioensdivisie te schrijven. koopste accommodatie. Maar bij  krachten is er dringend behoefte aan (internationale) muziekstudenten
                      deelname van veertig bands en een  versterking van het kernteam. “Voor  en (semi-)professionals zoals dat
                      grote enthousiaste brassfanclub  de volgende jaren is het absoluut een in andere landen het geval is. Dat
                      die zorgt voor een goedgevulde  vereiste dat we het aantal bestuurs- maakt dat de Europese Brassband
                      zaal draaien we al met al met een  leden weer flink op sterkte brengen”,  Kampioenschappen, als dat al ooit
                      gezonde begroting. We zien in de  waarschuwt hij.        zo geweest is, voor ons geen lev-
                      aanloop naar de NBK weer vele                   el playing field meer is. De grote
                      regionale mini-NBK-try-outs met  Hoewel de wedstrijdkoorts rond  ontwikkelkracht in Nederland ligt
                      een grote opkomst en goede onder- de NBK ieder jaar tot ongekende  toch echt lokaal en regionaal. Dat
                      linge sfeer. Het brassvirus leidt er  hoogte stijgt, lukt het de uiteindeli- moeten we vooral zien te koesteren.”
                      ieder jaar weer toe dat veel mensen  jke kampioen maar niet om ver-
                      besluiten om de wedstrijd ‘live’ bij te  volgens ook op het internationale
                      wonen.”             podium vooraan mee te doen. Van
                                       Diepen maakt zich inmiddels al   Nederlandse Brassband Kampioenschappen:
                      Meer zorgen maakt Van Diepen zich geen illusies meer dat Nederland  vrijdag 25 oktober (15.45 uur) en zaterdag
                      over de bestuurlijke organisatie van  op Europees niveau ooit nog een  26 oktober (10.00 uur) - Utrecht - TivoliVre-
      Hoogmis             de NBK. Door het (aangekondigde)  rol van betekenis kan spelen. “Er is  denburg. Informatie: https://www.enbk.nl.
      De jaarlijkse hoogmis voor de brass- vertrek van een aantal drijvende  in ons land geen groot aanbod van
   1   2   3   4   5   6