Page 1 - krant week 42
P. 1

Jaar 2020, week 42

                      Strijd aan Zee:                          15 jaar Yamaha

                      een nieuwe                            Blazersklas in

                      traditie geboren?                         Nederland


                             10-11                               13


     Dealen met de situatie

     Ondanks de verscherpte maatregelen in de strijd tegen het coronavirus blijft het voor muziekverenigingen mogelijk om

     met maximaal 30 personen te repeteren. Veel orkesten zien daar toch van af en leggen de repetities de komende weken
     stil. Dat blijkt uit de reacties op sociale media.

     Tekst: Frank Vergoossen
     Foto’s: Facebook en FV Media Producties

        en debat over corona resul-
        teert in deze tijd meestal in
     Escherpe en verhitte discussies
     met aantijgingen over en weer. Niet
     in de muzieksector. Gelukkig maar.
     De vraag op de Facebookpagina van
     Klankwijzer of verenigingen onder
     de huidige maatregelen doorgaan
     met repetities, leverde een open
     dialoog op zonder enige wanklank.
     Verenigingen maken hun eigen
     afwegingen om onder de gegeven
     omstandigheden op verantwoorde
     wijze al dan niet met repeteren door
     te gaan. Standpunten worden met
     respect voor elkaars mening ge-
     deeld. Kijk, zo kan het ook.    Verenigingen moeten zelf afwegen of ze de repetities laten doorgaan.
     Ook van boosheid en onbegrip over
     de maatregelen is nauwelijks sprake.
     De muziekwereld lijkt vrijwel eens- Gerrit Woudenberg van Prinses  doorgaan met repetities. Ook dat  Sint Caecilia uit Nieuwenhagen.
     gezind te berusten in de huidige  Juliana Beekbergen: “We vinden  moet kunnen. Volharding Rhoon  Dat geldt ook voor fanfare Sint
     situatie. “Leuk? Nee! Verstandig? Ja,  dat we gehoor moeten geven aan de  bijvoorbeeld. “We werken nu meer  Barbara uit Landgraaf: “We zitten
     waarschijnlijk wel. Hopelijk helpt  oproep aan iedereen in dit land om  dan ooit aan onze muzikale ont- gehuurd in een horecapand en dat
     het ook echt!”, zegt Aukje de Kort.  eigen verantwoordelijkheid te ne- wikkeling. Zodat we, wanneer het  moet sluiten”, meldt Carin Somers.
     “We wachten maar af hoe het verder  men. Jammer, maar het is even niet  eindelijk weer mag, een schitterend  Voor Marcel Schot heeft repeteren
     gaat”, stelt Bianca Halmingh van  anders.” Saskia Luijer van Amicitia  concert kunnen neerzetten”, zegt  zonder concerten of optredens op
     Irene Nieuweroord.        Kortenhoef stelt: “Niet alles wat for- Boukje Wijker. Rob Knol van Sint  de agenda sowieso weinig zin. “Ik
                      meel mag hoeft. Gebruik je gezond  Caecilia Wervershoof: “Het mag  haal mijn motivatie vooral uit het
     Argument             verstand, neem je verantwoordelijk- en kan en we houden ons aan de  werken naar iets toe. Geen concert,
     De oproep van het kabinet om   heid en wees deel van de oplossing,  maatregelen. Goed voor de (muzi- geen doel. En, geen pauzes en derde
     sociale contacten zoveel mogelijk  niet van het probleem.” En de Hol- kale) geest. Er liggen weliswaar geen  helft.” Daar is niet iedereen het mee
     te beperken, is voor de meeste  tense Muziekvereniging: “Wij geven  optredens in het verschiet, maar dat  eens. “Repeteren is voor mij 80 pro-
     verenigingen het doorslaggevende  gehoor aan de oproep om contacten  komt wel weer in 2021.”   cent van mijn hobby”, reageert Eric
     argument om de repetities op te  te beperken en de grens van wat                  Bakker. “Ik ga elke keer weer met
     schorten. Wim Suilen van de Ko-  kan/mag niet op te zoeken. Spijtig,  Sluiten           plezier naar een repetitie. Optre-
     ninklijke Harmonie van Thorn zegt:  maar gezondheid van anderen en  Voor veel verenigingen valt er niets  dens zijn de kersen op de taart. Dat
     “We willen onze verantwoordelijk- onszelf staan voorop!”     te kiezen. De accommodatie waarin  wordt voorlopig helaas een taart
     heid daarin nemen door even niet                  ze oefenen gaat op slot. “Onze re- zonder kersen.”
     samen muziek te maken, ook niet in Ontwikkeling          petitieruimte valt onder de horeca
     kleiner verband. Hoe jammer ook.”  Maar er zijn ook verenigingen die  en moet dicht”, meldt harmonie  Lees verder op pagina 3
   1   2   3   4   5   6