Page 13 - krant week 42
P. 13

13
    Feest bij Yamaha. Het is vijftien jaar geleden dat Yamaha Class Band in Nederland werd geïntroduceerd. Inmiddels is de

    Yamaha Blazersklas in vele landen van Europa een begrip. Gesprek met Vincent de Leur, hoofd YAMAHA Class Band Europe.
    Yamaha Class Band    15 jaar in Nederland
                     leren om zelfstandig met hun   ook Europese activiteiten variërend  De Yamaha Class Band is daarmee
                     instrument om te gaan. Ze leren  van een Europees Festival waarbij  de perfecte manier om nieuwe leden
      aren voordat ‘Meer muziek   muziek maken in alle aspecten.  klassen uit diverse Europese landen  te werven door op de plek waar de
      in de klas’ werd gelanceerd  Bovendien leren ze vanaf het   samen spelen (vorig jaar in Riva del  kinderen zijn - op school - instru-
    Jwas Yamaha al bezig met de    eerste begin in groepsverband.  Garda Italië, red.) en Yamaha de  mentaal onderwijs in de groep te
    Blazersklas. Dit initiatief is zo’n  Dit is heel goed mogelijk dankzij  reiskosten betaalt, tot congressen  verzorgen.”
    30 jaar geleden begonnen in    een uitgebalanceerde manier    voor Europese YCB docenten.”
    Duitsland waar op een middelbare  van lesgeven waarbij Yamaha de                   Wat kost een Class Band?
    school de muziekdocent een    docenten traint en coacht. De kracht  Waarom is een Class Band inter- “Daar is niet eenvoudig antwoord
    andere invulling wilde geven aan  van het meteen samen spelen is  essant voor de          op te geven want elke situatie is
    de muziekles. Inmiddels is de   het plezier voor de leerlingen van  muziekvereniging?       uniek. Soms heeft de vereniging nog
    Blazersklas – of Europees: Class  het samen muziek maken. Het is  “Menige muziekvereniging heeft  goede en bruikbare instrumenten
    Band (YCB) – uitgegroeid tot een  algemeen bekend dat muziek maken  moeite met het werven van nieuwe  liggen, soms moeten er enkele
    project in vele landen van Europa.  de ontwikkeling van de hersenen  leden. Kinderen gaan niet meer  aangeschaft worden. Soms heeft
    Op basis- en middelbare scholen,  bevordert, maar samen muziek   zo snel buiten schooltijd naar de  de vereniging eigen docenten,
    binnen muziekverenigingen of   maken in de groep heeft nog een  muziekvereniging of muziekles. Er  soms moeten mensen van buiten
    muziekscholen en combinaties van  belangrijk effect: het bevordert  zijn zoveel andere bezigheden die  worden ingehuurd. In ieder geval
    deze instellingen spelen en leren  ook de sociale vaardigheden! De  hun aandacht opeisen; sport, soci- is de ondersteuning van Yamaha
    meer dan 3000 kinderen samen in  leerlingen leren letterlijk luisteren  ale media, de computer, om maar  bij trainingen en organisatie altijd
    een Class Band.          naar elkaar.”           enkele dingen te noemen. Als we  gratis.”
                                      het muziek-instrumentaal onder-
    Wat maakt de Yamaha Class     Zijn de Class Bands alleen    wijs naar de school brengen en de
    Band zo waardevol?        gericht op kinderen?       leerlingen tijdens schooltijd kunnen
    Vincent de Leur: “De Class Band  “Nee, er zijn ook Class Bands   leren spelen betekent dat dat we alle
    is een systeem waarbij leerlingen  voor senioren! Daar ligt ook  kinderen kunnen bereiken! Er zijn
    tegelijkertijd samen leren spelen op  een hele doelgroep voor de  vele scholen in Europa waar de Class  Voor meer informatie over de YAMAHA Class
    een blaasinstrument in de bezetting  muziekvereniging. Een goed  Band inmiddels een ‘verplichte’ les  Band Europe kan een (digitale) brochure over
    van een symfonisch blaasorkest,  voorbeeld is de senioren Blazersklas  is en alle leerlingen mee doen. Een  de organisatie worden aangevraagd door een
    waarbij andere bezettingen zoals  in Roermond, bij de Koninklijke  groot deel, ongeveer 40 procent,  mail te sturen naar blazersklas@yamaha.nl.
    fanfare ook kunnen voorkomen. De  Harmonie onder leiding van Harry  van de kinderen wil doorgaan met  Of kijk op de Facebookpagina: https://www.
    methode hanteert een doorlopende  Wolters. Omdat de Class Band een  muziek maken en vindt de weg naar  facebook.com/YamahaClassBandOfficial
    leerlijn waarbij de leerlingen tevens  Europees project is, organiseren we  de vereniging en/of muziekschool.     Tijdens het European YCB Festival in Riva del Garda (Italië) speelden 300 Class Band-leerlingen uit acht landen samen.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18