Page 17 - krant week 42
P. 17

17    “Als ik inspiratie zoek,

    val ik terug op de cornet”

    The Romantic Cornet, het nieuwe album van cornettist/        studeren bij Susan Williams aan  Klank
    trompettist Frank Anepool en pianist Vaughan Schlepp, bevat     het Koninklijk Conservatorium   The Romantic Cornet bevat muziek
                                                       van Willy Brandt, Reynaldo Hahn,
                                      in Den Haag. Jarenlang trad hij
    een dwarsdoorsnede van de verschillende muziekstijlen die      op met The Bach Orchestra of the  Georges Bizet, Herman Bellstedt,
                                      Netherlands als eerste trompettist en
                                                       Oskar Böhme en Eugène Damaré.
    tijdens de Romantiek voor de cornet populair werden. Dat      solist. In dit ensemble ontmoette hij  Anepool: “Ik wilde het album wel
    Frank Anepool voor deze productie terugviel op de cornet is     Vaughan Schlepp en samen treden  in een historische context plaatsen.
                                                       Daarom heb ik Vaughan Schlepp
                                      ze veelvuldig op. Als trompettist
    niet zo verwonderlijk. “Ik ben op cornet met spelen begonnen    maakte hij naam als vertolker van  gevraagd of hij op zijn Erard met me
    bij de brassband van Wormer. Het is echt een oude liefde”,     hedendaagse klassieke muziek en  zou willen samenspelen. De klank
                                      speelde hij vele wereldpremières. Hij
                                                       van die vleugel maakt de muziek zo-
    zegt hij.                              dirigeert zowel koren als brassbands  veel doorzichtiger en zangrijker dan
                                      en doceerde baroktrompet aan het  een modern instrument. Hierdoor
                                      Conservatorium van Amsterdam.   en door het virtuoze en frivole spel
                     leek me leuk voor die gelegenheid.                 van Vaughan blijven de instrumen-
                     Ik zag toen dat het eigenlijk ook een  Solist           ten mooi met elkaar in evenwicht en
    Tekst: Onze redactie       mooie spanningsboog heeft voor een  Vaughan Schlepp studeerde magna  is het niet een solo met begeleiding
    Foto: Aanlevering Frank Anepool  album.”              cum laude af aan de Eastman School  gebleven. Vaughan en ik hadden
                                      of Music in New York, waar hij  meteen een muzikale klik met elkaar
        nepool bewaart dierbare  Brassband             studeerde bij Maria Luisa Faini.  en met het repertoire. We hebben
        herinneringen aan de cornet.  Frank Anepool begon op zijn achtste  Zijn interesse in oude muziek  heel veel plezier in het spelen van de
    A“Cornet spelen is me met     cornet te spelen en sloot hij zich aan  bracht hem naar Nederland voor  stukken.”
    de paplepel ingegoten. Vroeger bij  bij de brassband in zijn geboortedorp  en studie bij Gustav Leonhardt. Als
    ons thuis draaide mijn vader vaak  Wormer. Na de middelbare school  speler van klavecimbel, fortepiano,
    platen met brassbandmuziek en daar  studeerde hij bij Peter Masseurs aan  Hammerklavier en de moderne
    kwam ook regelmatig een cornetsolo  het Conservatorium van Amsterdam,  piano heeft Vaughan Schlepp talloze
    voorbij. Ik hou van het lyrische en de  waar hij zijn masterdiploma  recitals en masterclasses gegeven
    manier waarop je op een cornet kan  behaalde in zowel performance als  over de hele wereld en ook opnames  Het album The Romantic Cornet is
    zingen. Als ik inspiratie zoek, val ik  pedagogiek. Hij heeft altijd interesse  gemaakt voor radio, televisie en  verkrijgbaar in een handgenummerde,
    heel graag terug op de cornet, omdat  gehad in de historisch geïnformeerde  compact disc. Hij is tevens werkzaam  gelimiteerde oplage van 1000 exemplaren
    ik dan weer weet waarom ik met  uitvoeringspraktijk wat hem ertoe  als adviseur artistiek onderzoek bij  via www.frankanepool.nl
    spelen ben begonnen en wat het zo  bracht om tevens baroktrompet te  Codarts in Rotterdam.
    leuk maakt.”

    Ventiel
    Op het nieuwe album The Romantic
    Cornet speelt Anepool met pianist
    Vaughan Schlepp. Anepool speelt
    met een 19e eeuws Couesnon-
    mondstuk en Vaughan bespeelt
    een prachtige Erard-vleugel uit
    1845, gesigneerd door de beroemde
    19e-eeuwse virtuoos Sigismund
    Thalberg.
    De uitvinding van de cornet aan het
    begin van de 19 eeuw werd mogelijk
           e
    gemaakt door de ontwikkeling van
    het ventiel voor blaasinstrumenten.
    Rond 1828 werden ventielen toege-
    voegd aan de posthoorn, waardoor
    de cornet ontstond. Vreemd genoeg
    duurde het voor de trompet lan-
    ger voordat ventielen beschikbaar
    kwamen. Een eeuw lang werden de
    cornet en trompet anders behandeld
    door componisten en arrangeurs:
    terwijl de trompet gereserveerd was
    voor fanfare-achtige muziek, maak-
    ten de ventielen van de cornet en zijn
    ronde toon hem ideaal voor zowel
    virtuoze als melodieuze muziek.
    Anepool: “Het idee ontstond nadat
    ik dit repertoire speelde in een recital
    voor een lunchconcert. De stukken
    zijn toegankelijk door de belcantos-
    tijl en bieden veel afwisseling. Dat  Frank Anepool grijpt op The Romantic Cornet terug op zijn oude liefde.
   12   13   14   15   16   17   18