Page 3 - krant week 42
P. 3

3    “Een dwingend advies

    kan argwaan oproepen”


    Vervolg van pagina 1                                         cifieke situatie een keuze maken die
                                                       past bij hun vereniging en omgeving
    Sommige verenigingen hebben                                      waarin ze actief zijn. “Natuurlijk kun
    nog geen beslissing genomen. Lidia                                  je als KNMO op basis van de oproep
    Boneschansker-Westers van Vol-                                    van het kabinet ‘dwingend’ adviseren
    harding Ten Boer houdt nog een                                    om niet te gaan repeteren, hier doe
                                                       je echter alle bestuurders van ver-
                                                       enigingen tekort mee, die zijn goed
                                                       in staat zelf een afweging te maken,”
    “Bestuurders van                                           aldus voorzitter Bart van Meijl. “De
                                                       rol van de KNMO is om richting te
    verenigingen zijn                                           geven en te zorgen dat verenigingen
                                                       de informatie hebben om die afwe-
    goed in staat zelf een                                        ging te maken. Daarnaast moeten
                                                       we als KNMO waakzaam zijn dat
    afweging te maken”                                          we in onze communicatie geen ‘ver-
                                                       keerd’ signaal afgeven, niet alleen
                                                       verenigingen maar ook de rijksover-
                                                       heid en andere instanties volgen de
    slag om de arm. “Veel jeugdleden  KNMO-voorzitter Bart van Meijl: “De rol van de KNMO is om richting te geven.” communicatie van de KNMO. Een
    en leden komen uit één gezin. Dat                                   ‘dwingend’ advies om de sector voor
    scheelt. We passen er een mouw aan.                                  vier weken ‘op slot’ te zetten, kan ook
    Want er mag al zoveel niet. Muziek  knoop door. “We volgen de ontwik- moeten dealen met de situatie.” bij instanties argwaan oproepen on-
    is wel een uitlaatklep!”     kelingen op de voet en zullen doen                 danks dat er in onze sector nog geen
                     wat het verstandigst is om de mu- Keuze              besmettingen bekend zijn. De in-
    Muziekvereniging De Volharding  zikanten te beschermen. We willen  De KNMO is blij dat verenigingen  houd en manier van communiceren
    Duizel hakt na de herfstvakantie de  allemaal graag muziek maken, maar  op basis van de informatie en spe- is zodoende een zorgvuldig proces.”
    Fanfare op weg naar erkenning

    als immaterieel erfgoed
    Ook in Nederland is de                                        die voortgezet wordt door een
    procedure opgestart om de                                       opeenvolging van beoefenaars. Het
                                                       gaat van generatie op generatie, van
    fanfare op te nemen op de                                       persoon op persoon en dat willen we
                                                       levend houden”, aldus de indieners
    lijst Inventaris Immaterieel                                     van de aanvraag. Kenniscentrum
    Erfgoed.                                               Immaterieel Erfgoed Nederland
                                                       heeft bevestigd dat de fanfare aan
                                                       de criteria voor immaterieel erfgoed
                                                       voldoet en heeft de aanmelding
                                                       zichtbaar gemaakt op: www.
    Tekst: Stichting CRON                                         immaterieelerfgoed.nl
    Foto: FV Media Producties
                                                       Deuren
    Op initiatief Stichting Centrum                                    Als reactie op dit nieuws geeft
    Repertoire Ontwikkeling Nederland                                   Johan Jansen, als voorzitter van de
    (organisator van de Fanfare     Inschrijving op de lijst Inventaris Immaterieel Erfgoed biedt meer mogelijkheden ter  stichting CRON, aan dat hij erg
    Repertoire- en Netwerkdagen) is   ondersteuning van de fanfare.                   ingenomen is met de bijschrijving
    de fanfare als orkestvorm binnen                                   en dat het voor de fanfares in
    een gemeenschap bijgeschreven in                                   ons land deuren kan openen ter
    het Netwerk Immaterieel Erfgoed                                    ondersteuning van hun activiteiten.
    Nederland. Daarmee is de eerste stap  Hiervoor moet een borgingsplan  verleden, een praktijk in het heden  Het past goed bij onze doelstelling
    gezet om bijgeschreven te worden  geschreven worden dat aangeeft  en dat het gericht is op de toekomst.  om naast nieuw repertoire voor het
    op de lijst Inventaris Immaterieel  hoe de aanvrager hieraan gestalte  Volgens de initiatiefnemers voldoet  fanfareorkest te ontwikkelen, ook
    Erfgoed Nederland, zoals dat in  wil geven. De basis van immaterieel  de fanfare aan deze criteria. “De  de maatschappelijke functie meer
    België reeds het geval is.    erfgoed is dat het wortels heeft in het  fanfare is een levende cultuur  inhoud te geven.
   1   2   3   4   5   6   7   8