Page 9 - krant week 42
P. 9

9    “Ensemblespel komt de

    zelfverzekerdheid ten goede”    Zoals de coronavlag er op dit moment bijhangt, zullen muziekverenigingen de komende tijd nog steeds beperkt zijn

    in hun muzikale ambities. Een mooi alternatief om toch te kunnen toewerken naar een stip op de horizon, is spelen in
    ensembleverband. Sinds het coronaspook door Nederland waart, maken binnen de hafabrawereld steeds meer muzikanten
    kennis met het ensemblespel. In een serie portretten vertellen ze over de bijzondere aspecten van deze vorm van musiceren.

    In deze aflevering: het saxofoonensemble Arancione, ontstaan uit de christelijke muziekvereniging Oranje uit Grootegast.

    Samenstelling: Onze redactie
    Foto en tekst: Aanlevering Arancione


        et ensemble Arancione
        (Oranje) is in 2017 opge-
    Hricht en bestaat uit Dineke
    van der Ploeg (36, sopraansax), Ma-
    rieke Hummel (29, altsax), Suzanne
    Boer (22, altsax), Mirella Kasper
    (43, tenorsax), Allard Naber (34,
    tenorsax) en Geertje Mars (32, bari-
    tonsax).

    Hoe is het ensemble
    ontstaan?
     “Suzanne Boer deed in 2017 examen
    voor haar opleiding tot Onderwijs-
    assistent Muziek bij het ROC Friese  het concertconcours in Drachten in  het juiste moment en zorgen dat de  goed voorbeeld daarvan. Onze toen-
    Poort in Drachten. Daar wilde ze  2018 waar Oranje een concertpro- pr goed loopt zodat je ook publiek  malige dirigent Anne van den Berg
    graag enkele stukken spelen met  gramma ten gehore bracht. Daar-  hebt bij je optredens.”      heeft toen een paar keer met ons
    een kwartet en ze vroeg een paar  naast hebben we in de HRFSTWND                   gerepeteerd om alles tot in detail uit
    leden uit de saxofoonsectie van  Kamermuziekserie van 2019 zelf een  Tegen welke drempels loop je  te werken, onder elkaar te krijgen
    CMV Oranje Grootegast om haar   concert georganiseerd in de Theodo- in de praktijk wel eens op?  en veel meer bezig te zijn met speel-
    te helpen. Dat beviel zo goed dat we  rakapel in Zwolle.”     Wij verkeren in de luxepositie  manieren, articulatie, dynamiek en
    daarna besloten hebben om af en toe                 dat we onze repetities zelfstandig  agogiek.”
    als ensemble te blijven repeteren en  Wat is de missie van het   kunnen houden, dus je leert daar
    op te treden.”          ensemble?             heel goed luisteren naar de anderen.  Welke aspecten van het
                     “Samen met veel plezier mooie   Wanneer is het ongelijk of onzuiver,  ensemblespel komen ook ten
    Met welk repertoire probeert   muziek maken en anderen daarvan  wie heeft de belangrijkste partij op  goede aan het spelen in
    het ensemble zich te       laten genieten.”         welk moment? Allemaal keuzes die  orkestverband?
    onderscheiden?                           je op dat moment zelf moet maken  “Doordat we als ensemble goed op
    “Hoewel we veel kwartetmuziek   Ensemblespel zit niet echt in   en oplossen. Toch is het ook goed  elkaar ingespeeld zijn is het in het
    spelen, zowel klassieke als lichte mu- het DNA van de amateurblaas- om af en toe een professional te  orkest ook makkelijker om elkaar als
    ziek, zijn we ook altijd op zoek naar  muziek. Wat zijn de bijzondere  laten luisteren. In voorbereiding  sectie te vinden. De andere, jongere,
    stukken die voor sextet geschreven  aspecten van ensemblespel?   op ons HRFSTWND-concert vorig   sectieleden hoeven eigenlijk alleen
    zijn. Daarnaast proberen we ook om  “Je bent vooral op jezelf aangewe- jaar kregen we vanuit Musidesk  maar goed te luisteren, aan te sluiten
    stukken uit te zoeken die je niet zo  zen. In een orkest kun je je nog eens  Rijnbrink coaching aangeboden  en mee te gaan om zo als een echt
    vaak hoort op concerten van andere  verstoppen achter of leunen op ie- en hebben we een fijne repetitie  saxofoonblok het orkest kleur te
    saxofoonkwartetten. Zo hebben we  mand die dezelfde partij speelt. Maar  gehad met Jan Werkman. Vele ‘oh  geven. Het ensemblespel komt de
    recent prachtige muziek van David  in een ensemble moet je wel je eigen  ja’-momentjes volgden omdat er dan  zelfverzekerdheid ook ten goede,
    Maslanka uit Amerika en een arran- partij spelen, luisteren naar de ande- iemand kritisch kijkt en luistert naar  wat zijn voordelen weer heeft in het
    gement van Carmen (George Bizet)  ren en zorgen dat je de stukken kent  wat er staat en klinkt en vooral of dat  orkest. Je let bij het lezen van de par-
    van Yasuhide Ito uit Japan besteld.  zodat je weet waar je weer kunt in- overeenkomt.        tijen beter op bijvoorbeeld articula-
    Er ligt ook een plannetje op de plank  vallen als je de draad toch eens kwijt  Als amateurmuzikant loop je van- tie- en dynamische tekens omdat je
    om een stuk voor ons te laten com- bent. Daarnaast kun je natuurlijk je  zelfsprekend een keer tegen je eigen  dat in het ensemble zelf moet doen
    poneren.”             eigen muziek selecteren, stukken die  grenzen aan. Ons ensemble kan zich  en er dan geen dirigent is die je daar
                     iedereen leuk vindt om te spelen en  prima redden om de stukken in de  als muzikant scherp op houdt.
    Bij welke gelegenheden treedt   waar je met zijn allen met plezier aan  basis goed in te studeren, maar bij
    het ensemble op?         kunt repeteren.          sommige stukken is het lastig om
     “Arancione treedt bij diverse ge- Het is wel handig als er een paar  die bijvoorbeeld ritmisch goed en
    legenheden op. Zo hebben we bij  creatieve personen zijn die de kar  dan ook nog goed onder elkaar te  Meer informatie op de Facebookpagina
    concerten van andere muziekvereni- trekken en bijvoorbeeld actief op  krijgen. Het stuk dat we op het con- van Arancione.
    gingen opgetreden, op het Muziek- zoek gaan naar geschikte muziek,  cours in Drachten gespeeld hebben,        Klik op de button
    festival Delfzijl, een kerstviering op  optredens regelen, hulp kunnen in- Michelangelo 70 van Astor Piazzolla    voor een opname.
    een basisschool, maar ook tijdens  schakelen van de juiste mensen op  (arr. Johan van der Linden) is een
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14