Page 3 - krant week 42
P. 3

3    Lef-festival geeft orkesten alle ruimte

    Vervolg van pagina 1                                         5e divisie), Advendo Burum (bras-
                                                       sband, 4e divisie), Hosanna Leeu-
    Een week later starten Juliana Uddel                                 warden (brassband, 3e divisie), Prins
    (fanfare, 5e divisie), Crescendo Hen-                                 Hendrik Scheemda (fanfare, 3e divi-
    gelo Gld (harmonie, 3e divisie), St.                                 sie) en De Bazuin Tzummarum (fan-
    Martinus Oud-Zevenaar (harmonie,                                   fare, 1e divisie).
    3e divisie), Ons Genoegen Renswou-
    de (harmonie, 2e divisie), Soli Deo                                  Veldhoven
    Gloria Heerde (fanfare, 2e divisie),                                 Theater De Schalm in Veldhoven is
    Euphonia Wilsum (fanfare, 1e divi-                                  zondag 27 november het decor van
    sie), Pieter Aafjes Culemborg (har-                                  het concertconcours van de Brabant-
    monie, 1e divisie).                                          se Bond van Muziekverenigingen.
                                                       Aan de start verschijnen Animato
    Hoogeveen                                               Nistelrode (fanfare), Boxtel’s Harmo-
    De Muziekbond Groningen-Drenthe                                    nie (harmonie), Wilhelmina Hooge-
    en de Organisatie van Muziekvereni-                                  loon (fanfare) en Emergo Castricum
    gingen in Fryslân zetten op 26 no-                                  (fanfare).
    vember in de Tamboer in Hoogeveen
    samen een concertconcours in com- De Bazuin Tzummarum is op 26 november in Hoogeveen de enige kandidaat in de eerste divisie.
    binatie met het Lef-festival op touw.  gemaakt mag worden van moderne  het optreden op het podium monde-
    Het festival is toegankelijk voor alle  middelen zoals voice-over, beamer  ling verslag uit van haar bevindingen.
    orkesten, ook met een onvolledige  etc. Er worden geen punten gegeven,  Deelnemers zijn De Woldhoorn Tol- De programma’s van de concoursen voor slag-
    bezetting en niet tot de orkestvorm  maar er zijn wel prijzen voor de ver- bert (fanfare, 5e divisie), Speelt Wel  werkensembles zijn nog niet volledig bekend.
    behorende instrumenten. De deel- eniging die het meeste lef toont, een  Suwald (brassband, 5e divisie), Prins  Klankwijzer zal hier in een volgende uitgave
    nemers spelen een vrij programma,  publieksprijs en een prijs voor de  Bernhard Nunspeet (harmonie, 4e  aandacht aan besteden.
    waarbij voor de presentatie gebruik  beste solist. De jury brengt direct na  divisie), Irene Nieuweroord (fanfare,


    Prijs voor scriptie over


    muziekbeoefening                             EEN NIEUWE UITGAVE    door ouderen                              VAN 11 KERSTLIEDEREN


                                            zetting: Ton Vandervalk
    Onderzoekster Mariëtte van    wordt in de wereld van zorg en wel-
    Raalte heeft op het Nationaal   zijn. En dat is misschien wel het al-  instrumentatie: Gerhart Drijvers
    Gerontologiecongres van NVG-   lerbelangrijkste dat ik met dit rapport
    KNOWS de Joep Munnichs      wil bereiken.”
    Scriptieprijs in ontvangst mogen  Benieuwd naar de scriptie? Je kunt er
    nemen. Ze kreeg de onderscheiding  meer over lezen en hem downloaden      Voor elke bezetting
    voor haar onderzoek naar de    via de website van de KNMO, KLIK
    actieve muziekbeoefening door   HIER.
    ouderen.
                                              kijk op: bourdonmusic.nl
    Een belangrijk criterium voor deze
    prijs is dat de scriptie met als titel                     e-mail: info@bourdonmusic.nl
    Verzilver de Muziekverenging op een
    originele manier bijdraagt aan het be-
    antwoorden van een gerontologisch
    vraagstuk en daarbij originele on-
    derzoeks- of innovatiemethoden zijn
    gebruikt. Mariëtte: “Mijn scriptie is
    meer een pleidooi waarin ik beschrijf
    hoe belangrijk muziekverenigingen
    zijn en wat ze kunnen doen om het
    meeste uit de vergrijzing te halen, ten
    gunste van de oudere muzikanten
    zelf. Met nog een aantal hapklare ad-
    viezen om er als vereniging mee aan
    de slag te gaan.”
    Dat mensen waarvan ze tijdens haar
    studie jarenlang onderzoeken heeft
    bestudeerd Verzilver de Muziekver-
    eniging zien als 'uitmuntende weten-
    schappelijke scriptie op het gebied
    van de gerontologie' is voor haar ex-
    tra speciaal. “Voor mij is dat een te-
    ken dat het belang van het (muziek) Mariëtte van Raalte kreeg de Joep Munnichs
                     Prijs voor haar scriptie Verzilver de Muziekv-
    verenigingsleven steeds beter erkend  ereniging.
   1   2   3   4   5   6   7   8