Page 5 - krant week 42
P. 5

5
     CONCERT VAN DE WEEK

    Concertserie Premier Brass

    in Limburg met David Childs    In de successerie Concert van de Week richt KNMO Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties
    met een opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze aflevering zoomen we in op de concertserie

    Premier Brass op zaterdag 22 oktober in Landgraaf met Amsterdam Staff Band, Brass Band Limburg en als speciale gast David
    Childs.


                                                       Blue en directeur van uitgeverij Pri-
                                                       ma Vista Musikk. Ook is hij een van
    Foto: Aanlevering Premier Brass                                    de oprichters van het koperkwartet
                                                       Eminence Brass en artistiek directeur
        p zaterdag 22 oktober 2022                                   van Wales’s harmonieorkest Cardiff
        vindt de volgende editie van                                  Symphonic Winds. David is wereld-
    OPremier Brass plaats in Cul-                                     wijd toonaangevend voor euphoni-
    tuurhuis Landgraaf in Limburg. Sinds                                 umspelers. Met zijn optredens toont
    2002 is Premier Brass een belangrijk                                 hij zich een waar ambassadeur van de
    concert op de agenda van brasslief-                                  euphonium als solo-instrument in de
    hebbers; een jaarlijks terugkerend                                  wereld van klassieke muziek.
    evenement waar de Amsterdam Staff
    Band van het Leger des Heils samen                                  Amsterdam Staff Band
    met een gerenommeerde brassband                                    Gastheer en organisator van Pre-
    en gastsolist het podium betreedt.                                  mier Brass is de Amsterdam Staff
    Dit jaar zijn dat Brass Band Limburg                                 Band van het Leger des Heils. De
    en euphoniumsolist David Childs.                                   Amsterdam Staff Band werd in 1962
                                                       opgericht en bestaat uit muzikanten
    Het eerste Premier Brass-concert van                                 vanuit het hele land die allemaal ac-
    de Amsterdam Staff Band vond plaats                                  tief zijn binnen een korps (kerkelijke
    in 2002 met Brassband Rijnmond.                                  gemeente) van het Leger des Heils.
    Deze samenwerking met een brass-                                   Met het maken van muziek geven de
    band buiten het Leger des Heils be-                                  muzikanten invulling aan hun per-
    viel uitstekend en zo werd een reeks                                 soonlijk geloof in God. Het reper-
    van Premier Brass-concerten georga-                                  toire van de Amsterdam Staff Band
    niseerd met onder andere Brassband                                  bevat dan ook een boodschap die is
    De Waldsang, Brassband Schoonho-                                   gebaseerd op het Evangelie van Jezus
    ven en Brass Band De Bazuin Oen-                                   Christus en Zijn liefde voor deze we-
    kerk. Solisten die deelnamen aan                                   reld. Maandelijks reist de Amsterdam
    Premier Brass waren onder andere                                   Staff Band het land door om op ver-
    Steven Mead, Brandt Attema, Ilja                                   schillende locaties concerten te geven
    Reijngoud, Owen Farr, Katrina Mar-                                  en leveren zij een bijdrage aan sa-
    zella en Richard Marshall. Van deze                                  menkomsten (kerkdiensten) van het
    Premier Brass-concerten zijn diverse                                 Leger des Heils. Regelmatig maakt
    live-cd’s verkrijgbaar. De Amsterdam                                 de Amsterdam Staff Band tournees
    Staff Band is trots op de line-up voor                                naar het buitenland. In het verleden
    2022! Dit jaar zijn dat, naast de Am- De Britse euphoniumspeler David Childs is zaterdag te gast in Landgraaf.  werden landen bezocht als Canada,
    sterdam Staff Band zelf, Brass Band                                  Denemarken, Finland, Noorwegen,
    Limburg en euphonium-solist David  vele hoogtepunten. In 1991 en 1993  festivals over de hele wereld en trad  het Verenigd Koninkrijk, de Verenig-
    Childs. In een afwisselend program- won Bass Band Limburg de Neder- op in beroemde concertzalen zoals  de Staten en Zweden. In april 2018
    ma zullen deze gasten zorgen voor  landse Brassband Kampioenschap- het Concertgebouw, Carnegie Hall,  maakte de Amsterdam Staff Band
    een memorabele avond.       pen. In 1994 werd de band derde op  Queen Elizabeth Hall, Symphony  opnieuw een tournee naar de Ver-
                     de Europese Brassband Kampioen- Hall, Lincoln Center in New York en  enigde Staten. De Amsterdam Staff
    Brass Band Limburg        schappen in het Zwitserse Montreux.  de Royal Albert Hall in Londen. Da- Band staat op dit moment onder lei-
    Brass Band Limburg is een regiona- Tijdens de NBK van 2021 behaalde  vid toert regelmatig naar Australië,  ding van kapelmeester Olaf Ritman.
    le brassband, die in 1981 opgericht  Brass Band Limburg met 94 punten  Nieuw-Zeeland, het Midden-Oos- De Amsterdam Staff Band is officieel
    werd. In Nederland heeft in de pro- de derde plaats. De band hoopt later  ten, Japan, Hong Kong, Europa en de  ambassadeur van Besson en speelt
    vincies Friesland en Groningen ieder  deze maand nogmaals zo’n mooie  Verenigde Staten. Hij promoot veel  exclusief op Besson-instrumenten.
    dorp zijn eigen brassband. Hoewel in  prestatie neer te zetten tijdens de  nieuwe muziek voor euphonium en
    Limburg - zoals de mijnstreken in het  NBK van 2022.        heeft tien premières van soloconcer-
    Verenigd Koninkrijk - ook een mijn-                 ten op zijn naam staan. Hij is verbon-
    historie heeft, is de brassband niet tot David Childs       den aan het Royal College of Music  Premier Brass met Amsterdam Staff Band,
    bloei gekomen. Brass Band Limburg  David Childs wordt beschouwd als  London, professor aan zowel het Ro- Brassband Limburg en David Childs |
    wil het tekort aan belangstelling in  een van de beste koperblazers van  yal Welsh College of Music & Dra- zaterdag 22 oktober, 19.30 uur | Cultuurhuis
    de Limburgse blaasmuziektraditie  zijn generatie. Hij verscheen als so- ma als het Conservatorium van Bir- Landgraaf | Kaarten: www.premierbrass.nl.
    aanvullen. In zijn korte geschiedenis  list bij diverse Engelse symfonieor- mingham, soloartiest voor de Buffet
    kende de Brass Band Limburg reeds  kesten, verzorgde solo-optredens op  Group Besson, Alliance en Reunion
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10