Page 1 - Krant week 44
P. 1

Muzikaliteit                            “Fijnzinnig spel

                      maakt verschil                           van Limburgse

                      op NBK                               fanfares”

                              2                                 9      Jaar 2019, week 44      Ieder festival streeft ernaar
      een wereldtopper op het                                      Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten
                                                       verzorgen het slotconcert van het 5. Fest der
      affiche te kunnen zetten.                                     Blasmusik.
      De organisatie van het Fest
      der Blasmusik is er voor de

      vijfde editie op zaterdag 9
      november in De Meenthe in

      Steenwijk in geslaagd Ernst
      Hutter & Die Egerländer
      Musikanten te strikken.

      “Daarmee hebben we het
      beste Egerländerorkest

      ter wereld in huis”, zegt
      Ben Raterink, secretaris
      van de KNMO-commissie

      Blaaskapellen.

      Topact op Fest der Blasmusik                      Volgeboekt            hier vijf jaar geleden aan begonnen.  kapellen door willen gaan in een klei-
                      Met overdag 23 deelnemers in de  De aparte formule waarbij zowel de  nere bezetting. Op die ontwikkeling
      Tekst: Onze redactie       Böhmische, Egerländer en Mähri- muziek, het contact tussen muzi- willen we hiermee inspringen.”
      Foto: Website Ernst Hutter    sche blaasmuziek is het 5. Fest der  kanten en publiek als de ontmoeting
                      Blasmusik stijf volgeboekt. Vanaf  tussen muzikanten onderling aan
          et de Duitse muzikant,  11.00 uur treden de kapellen op vijf  bod komen, spreekt kennelijk erg
          componist en arrangeur  podia doorlopend op. Ieder orkest  aan. Het publiek kan ongestoord en  5. Fest der Blasmusik: zaterdag 9 novem-
      Men zijn orkest heeft de     verzorgt een optreden van twee keer  doorlopend van het ene naar het an- ber - Rabo Theater De Meenthe Steenwijk:
      organisatie de bekendste vertolker  30 minuten. Aan de afgelopen edities  dere podium lopen om hun favoriete  dagprogramma, 11.00 uur: Berkelkapel; De
      van de Egerländermuziek weten te  deden voornamelijk kapellen uit  kapel te beluisteren. De accommoda- Snippefangers; Vjenneländer Musikanten;
      contracteren. Met meer dan 45 mil- het noorden van het land mee. Met  tie leent zich daar prima voor. Ook  Eschländerkapel; Böhmische Freunde; De
      joen verkochte muziekdragers wordt  deelnemers uit Eindhoven, Nijmegen  de catering is uitstekend.” Egerländer Kapel; Twentelandkapel; De
      Hutter gezien als de onbetwiste op- en de Achterhoek krijgt het festival              Postjagers; Stroomdalkapel; Die Junge
      volger van Ernst Mosch und Seine  steeds meer landelijke dekking. Ook  Kleine bezetting      Bläser; Reggestad Muzikanten; Die Salländer
      Original Egerländer Musikanten. Een de nationale jeugdblaaskapel Die  Nieuw dit jaar is een apart podium  Musikanten; Kamaradi Muzikanti; Zuidema
      groot deel van de bezetting speelde  Junge Bläser is weer van de partij.  voor kleine kapellen. De organisatie  Kapel; RÖHR Kapel; Wulpkapel; Die Hattemer
      twintig jaar geleden ook al bij Ernst  “We hebben zelfs een reservelijst  wil daarmee inhaken op de trend dat  Musikanten; Grunneger Blech Musikant-
      Mosch. “Om geluid en licht het beste  moeten aanleggen”, zegt Raterink. Af- er steeds meer kapellen ontstaan met  en; Toutenburgher Muzikanten; Larenka;
      tot hun recht te laten komen, laten  gaande op de kaartverkoop worden  een bezetting van 6, 7 of 8 muzikan- Roswinkeler Bloaskapel; Langenberger
      we Ernst Hutter en zijn orkest in de  er alleen al voor het dagprogramma  ten. Raterink: “Door de vergrijzing in  Muzikanten; Oldkampbloazers.
      theaterzaal optreden”, zegt Raterink.  700 bezoekers verwacht. Samen met  deze discipline wordt het steeds moe- Avondprogramma, 18.00 uur: Böhmerwald-
      “Het publiek hoeft dan niet op een  de muzikanten zijn er overdag circa  lijker om een volledige Böhmische  kapel Schinnen; 20.00 uur: Ernst Hutter & Die
      klapstoel of bank te zitten, maar kan  1000 mensen aanwezig. Raterink:  bezetting van twintig muzikanten op  Egerländer Musikanten.
      in een comfortabele theaterstoel ten  “Dat het zo’n succes zou worden,  de been te brengen. Het is een ten- Kaarten: www.demeenthe.nl.
      volle genieten van de muziek.”  hadden we niet verwacht toen we  dens dat de goede muzikanten uit die
   1   2   3   4   5   6