Page 11 - Krant week 44
P. 11

11      Fanfare Schimmert        fanfare Toeterdonk uit Tildonk (België). Hoewel  Sebastiaan Schimmert en de Heemkundevereni- chimmert.nl. Tekening: Dries de Troyerwww.
      brengt bekroonde        de voorstelling zich eigenlijk afspeelt in een klein  ging Schimmert. Informatie: www.fanfares- theateraandeparade.nl.
                      Belgisch dorp is het verhaal ook van toepassing op
      voorstelling          Schimmert in de Tweede Wereldoorlog. De muziek
                      van Simon van Poecke is specifiek voor deze
      Fanfare Sint Caecilia Schimmert presenteert  voorstelling gecomponeerd. De tekst is van Ann
      zaterdag 9 november in de Remigiuskerk de  van Dessel, die samen met de andere vertellers
      voorstelling De Engelenburcht. De circa 75  Jan Vanlangendonck en Mohammed Sultan in
      minuten durende multidisciplinaire productie  de huid kruipt van verschillende personages. Het
      vertelt hoe het Belgische dorpje Tildonk de  is weliswaar een sobere voorstelling, maar tekst
      Eerste Wereldoorlog beleefde. De voorstelling  en muziek zijn kleurrijk en zeer genuanceerd. De
      is in 2016 bekroond met de Vlamo Award voor  beelden versterken het indringende en intense
      bijzondere creatieve en artistieke initiatieven. karakter van het werk. Thema’s die aan bod komen
                      zijn angst, geloof, hoop, de dood, de gruwel van de
      Het werk is voor het eerst uitgevoerd door  oorlog. Medewerking verlenen de schutterij Sint

     ‘Wegwerporkest’ bestaat nog steeds

     Ze noemen zich ‘het leukste orkest  houden te bestaan. De jonge muzi-
     van Drenthe’. Jonge muzikanten  kanten waren echter zo enthousiast
     in de leeftijd van 14 tot 30 jaar  dat ze er massaal voor pleitten om
     ontmoeten elkaar iedere tweede  het orkest in stand te houden. Dat
     zaterdag van de maand om samen  resulteerde in 1989 in de oprichting
     muziek te maken in het Drents   van het Drents Jeugdorkest, dat nog
     Jeugdorkest. Zaterdag 2 november  altijd als doel heeft om jongeren te
     wordt het dertigjarig jubileum  enthousiasmeren voor de blaasmu-
     gevierd met een groot concert in  ziek en de kwaliteit van de blaasmu-
     De Nieuw Kolk in Assen.      ziek in Drenthe te bevorderen.
                      Inmiddels bestaat het orkest al meer
     Tekst: Onze redactie       dan 30 jaar en is het nog steeds
     Foto: Facebook Drents Jeugd Orkest een jong en dynamisch orkest met
                      enthousiaste jonge amateurmu-
     Eigenlijk zou het eendagsvlieg moe- zikanten. Iedere tweede zaterdag
     ten zijn. Het Drents Jeugdorkest  van de maand wordt er de hele dag
     werd eind jaren ‘80 door de toen- gerepeteerd in het Wilhelmina Za-
     malige Culturele Raad voor Drenthe  lencentrum in Beilen. Een dag lang
     en de Samenwerkende Amateur    muziek maken met leeftijdsgenoten,
     Muziek Organisaties (SAMO) uit de  samen lunchen en uiteraard bijklet-
     grond gestampt om de blaasmuziek  sen. In het Drents Jeugdorkest zijn
     in Drenthe een zetje in de rug te  leden van 25 Drentse en Groningse
     geven. De bedoeling van het project  verenigingen vertegenwoordigd. Het
     was om een orkest van jeugdige  repertoire is heel gevarieerd: zowel
     amateurmuzikanten samen te stel- Mahler als Deep Purple, Queen en  het jubileumconcert in De Nieuwe  (Oscar Navarro), een deel uit de
     len, dat in een korte repetitietijd een The Beatles hebben al op de les- Kolk in Assen wordt zaterdag 2 no- William Byrd Suite (Gordon Jacob)
     concertprogramma zou instuderen.  senaars gestaan. Het orkest heeft  vember vanaf 20.00 uur onder de  en Nederpotpouri (arr. Jasper Staps).
     Daarmee wilden de beide organisa- meegewerkt aan vele projecten,  noemer Drents Jeugd Orkest door de  Jasper Tuik soleert in het tubacon-
     ties de kwaliteit van de blaasmuziek  prijzen gewonnen op internationale  jaren heen muzikaal terug gekeken  cert van Edward Gregson. Kaarten
     in Drenthe verbeteren. Na afloop  concoursen en concerten gegeven  op de afgelopen 30 jaar. Uitgevoerd  zijn verkrijgbaar via: https://www.
     van het project zou het orkest op- in binnen- en buitenland. Tijdens  worden onder meer El Arca de Noe  dnk.nl
      Vertellen Geblazen       van den Ende. Daarnaast treedt hij regelmatig  en van complete nietsnut veranderde in een edele  wong en zo het koninkrijk redde. Informatie:
                      als zanger en verhalenverteller op met fanfares
      bij Echo der Kempen       en harmonieën. Onder begeleiding van het  leider die de rebellenopstand tegen zijn vader bed- www.kattendans.nl.
                      jeugdorkest van harmonie Echo der Kempen
      Zaterdag 9 en zondag 10 november is het  vertelt hij op 9 en 10 november het verhaal over De
      Vertellen Geblazen in theater De Kattendans in  Rattenvanger van Hamelen. Ook zingt hij het zelf
      Bergeijk. Verhalenverteller Frans Limburg vertelt  geschreven lied Donder en Bliksem. Begeleid door
      op muziek van het jeugd- en harmonieorkest  het harmonieorkest kruipt Limburg in de huid van
      Echo der Kempen sprookjes, sagen en verhalen. kapitein Ahab die jaagt op de walvis Moby Dick.
                      Balletdanseressen van SiDanza uit Steensel dansen
      Limburg is acteur, zanger en verhalenverteller.  onder begeleiding van het harmonieorkest de
      Al op jonge leeftijd was hij bezig met muziek,  Notenkraker Suite. Het harmonieorkest verklankt
      zang en theater. Via het conservatorium kwam  verder in het werk Gallimaufry van Guy Woolfend-
      hij in de musicalwereld terecht, waar hij speelde  en het heroïsche leven van prins Hendrik V, die in
      in theaterproducties van onder andere Joop  zijn jonge jaren omging met dieven en dronkaards
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16