Page 13 - Krant week 44
P. 13

13        Queen-hits als

        kapstok voor symfonie

                                                       Het Limburgs Fanfare Orkest bracht dit
                                                       voorjaar The Queen Symfonie in de volle
                                                       bezetting met 140 koorzangers.
     In de serie Concert van de Week richt KNMO Klankwijzer de     don Philharmonic Orchestra uit de  toen Kashif zijn Queen-symfonie
     schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties      jaren zeventig. Maar toen ik de dvd  dirigeerde bij het Noord Nederlands
                                       zag en hoorde, viel mijn mond open.” Orkest in Groningen, kon Somers
     met een opvallende artistieke invulling of een bijzondere     De in Brabant geboren musicus   het eerste exemplaar van de har-
     aanleiding. In deze aflevering aandacht voor de uitvoering     heeft in zijn arrangement Kashif’s  moniepartituur persoonlijk aan de
                                       oorspronkelijke symfonie zoveel
                                                        componist aanbieden. “Hij reageerde
     van de The Queen Symphony door fanfare Eendracht          mogelijk gerespecteerd. Zo komt het  heel emotioneel. Toen ik hem de par-
     Nieuwenhagerheide en groot koor op vrijdag 2 en zaterdag      lyrische duet voor viool en cello in  tituur overhandigde, vroeg hij even
                                                        gelegenheid om het stuk te bekijken.
                                       Who wants to live forever ook in de
     3 november in het Cultuurhuis Landgraaf.              blaasmuzieksetting voor diezelfde so- Na een kwartier sloeg hij de partituur
                                       lo-instrumenten terug. “Het werk is  dicht en zei hij: ‘Now we are friends’.”
                      in een fugavorm. Het koor fungeert  uitstekend geschikt voor blaasorkest.
                      voornamelijk als klankapparaat.  Zelfs de toonsoorten voor de strij- Kracht
     Tekst: Onze redactie       Soms als een vleugje Mahler, dan  kers liggen heel goed voor blazers.  Behalve in Nederland en België is het
     Foto: FV Media Producties     weer als een sprankje Debussy. Kashif Bovendien vervulden de blazers ook  stuk inmiddels al gespeeld in Frank-
                      schreef het werk in 2001 in opdracht  in de symfonische versie een voor- rijk, Duitsland, Luxemburg, Spanje,
         rkestrale arrangementen  van platenmaatschappij EMI, die met  aanstaande rol. Daardoor heb ik heel  Zwitserland, Italië, Verenigd Konink-
         van hits van Queen liggen  de artistieke erfenis van Queen een  weinig concessies hoeven te doen aan rijk, Portugal, Oostenrijk, Slovenië,
     Oregelmatig op de lessenaars    gat zag in de klassieke markt. The  de kleur en sfeer van het stuk. An- Kroatië, Singapore, Verenigde Staten,
     bij blaasorkesten. Een klassieker zo- Royal Philharmonic Orchestra bracht ders was ik er waarschijnlijk niet eens Zweden en Noorwegen. Somers ver-
     als Bohemian Rapsody is niet meer  het symfonisch arrangement onder  aan begonnen.”        wacht dat zijn bewerking nog verder
     weg te denken op de speellijst bij  leiding van de componist in premi-               haar weg zal vinden in de wereld van
     ieder populair concert. Maar wie  ère en zette het op dvd. Erik Somers  Meesterwerk        de blaasmuziek. “Dit is een zuiver
     denkt dat The Queen Symfonie een  stak zo’n 250 uur in de bewerking  Over The Queen Symphony beston- akoestisch symfonische cross-over
     aaneenrijging is van complete songs  voor harmonieorkest, die harmonie  den destijds dezelfde twijfels als bij  zonder toevoeging van bijvoorbeeld
     van de Britse poplegende heeft het  L’Union uit Heythuysen in 2007 in  Symphony nr. 1 The Lord of the Rings  een popband. De instrumentale uit-
     mis. Tolga Kashif (1962) zette in zijn  wereldpremière bracht. Later schreef  van Johan de Meij: welk harmonie- voering gaat puur uit van de kracht
     55 minuten durende symfonie geen  hij de fanfareversie die Eendracht  orkest zou zo’n grootschalig werk  van het blaasorkest als medium. Het
     complete Queen-nummers op noten.  Nieuwenhagerheide dit weekeinde  van bijna een uur ooit gaan spelen?  zou me niets verbazen als het stuk
     De in Londen geboren componist en  twee keer op de planken zet. “De  Inmiddels wagen zich blaasorkesten  ook in de toekomst nog vaak ge-
     dirigent bestudeerde het Queen-re- uitstraling van zanger Freddie Mer- uit de hele wereld aan de door Erik  speeld wordt. Ook al is het een kost-
     pertoire in al zijn details en gebruikte  cury sprak me ook als klassiek op- Somers bewerkte versie van Tolga  bare productie en in logistiek opzicht
     de structuren als kapstok om er eigen  geleid musicus destijds enorm aan”,  Kashif’s meesterwerk. “Ik heb in  een hele operatie.”
     beelden aan op te hangen. Het resul- verklaart Somers. “Maar het is vooral  eerste instantie contact gezocht met
     taat is een romantisch-dramatische  de grootsheid, kracht en emotie van  Kashif met het verzoek om het werk
     symfonie in zes delen. De oorspron- de symfonische versie die de aanzet  te mogen arrangeren”, vertelt de ar-
     kelijke nummers zijn vaak niet eens  vormde voor deze bewerking. In de  rangeur. “Hij was van meet af aan  The Queen Symphony door Eendracht
     herkenbaar, hooguit hier en daar in  zomer van 2004 maakte een vriend  enthousiast over het initiatief. Hij  Nieuwenhagerheide. Zaterdag 2 november,
     de melodie. Zo komt Bohemian Rap- mij attent op deze symfonie. Ik dacht  had zelf al eens geprobeerd om er  20.00 uur en zondag 3 november, 18.00 uur.
     sody terug als een soort treurmars,  eerst aan een nieuw uitgebrachte  een bewerking voor brassband van te  Cultuurhuis Landgraaf. Informatie: https://
     We are the Champions als een lyrisch  versie van de eerder opgenomen  maken. Maar dat plan is nooit van de  cultuurhuislandgraaf.nl.
     en romantisch stuk en Bicycle Race  Symphonic Rock-cd’s van het Lon- grond gekomen.” In november 2006,
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18