Page 2 - Krant week 44
P. 2

2


      Opperste concentratie bij de muzikanten van             Brassband Schoonhoven pakte de
      Constantijn Huygens Appingedam.                   zesde titel in tien jaar.


     Muzikaliteit maakt

     het verschil op NBK     Spelen kunnen ze allemaal wel. Ook in de lagere divisies. Maar muziek maken is een ander verhaal. Met name het
     omgaan met aspecten zoals articulatie en dynamiek zorgde afgelopen weekeinde tijdens de Nederlandse Brassband

     Kampioenschappen in Utrecht voor de verschillen. Dat concluderen de juryleden Kevin Houben en Tijmen Botma.                      in TivoliVredenburg de zesde kam- toch de doorslag. Schoonhoven was  merkt hij op. “Datzelfde gold voor
                      pioenstitel in tien jaar tijd. De ver- net iets overtuigender.”  de eenheid in klankkleur. Bij de ene
     Tekst: Frank Vergoossen      tolking van Philip Wilby’s hommage                 band kwam dat beter uit de verf dan
     Foto’s: Akkelien Reitsma/NBK   aan Mozart in Vienna Nights werd  Botma zat in de jurybox bij de optre- bij de andere, maar ze hadden er wel
                      door de internationale jury beloond  dens in de eerste en kampioensdivi- aandacht aan besteed. Ook technisch
        rassband Schoonhoven pakte  met 97 punten. Twee punten meer  sie. Hij kijkt terug op een “fantastisch hadden vrijwel alle bands hun zaak-
        in 2016 na twee kampioen-  dan titelverdediger Provinciale Bras- weekend”. “We hebben genoten van  jes prima op orde.” De verschillen
     Bloze jaren onder leiding van   sband Groningen. Botma: “Beide  twee uitstekende composities. Beide  in waardering zijn vooral terug te
     de Britse gastdirigent Ian Porthouse  bands staken er in de kampioensdi- stukken met vele uitdagingen. De  voeren op articulatie, verstaanbaar-
     de nationale titel. Zaterdag leidde                                 heid en helderheid. Botma: “Daar
     de Welshman Paul Holland de band                                   ging niet iedereen goed mee om.
     uit de Zilverstad opnieuw na een                                   Dominerend slagwerk ging ten koste
     onderbreking van twee jaar naar het  “De muzikanten van de twee orkesten              van de helderheid. Vooral de hoge
     kampioenschap. Toeval of niet? “Tja”,                                instrumenten zoals de cornetten en
     zegt jurylid Tijmen Botma. “Dat is  speelden op de top van hun kunnen”               de bugels hadden daar last van. Je
     moeilijk te zeggen. Als je iemand die                                kon vanuit de box horen dat er geva-
     gewend is om week in week uit te                                   rieerd werd met de opstelling van de
     werken op het extreem hoge niveau                                  cornetten. Dat droeg enorm bij aan
     van de Britse bands laat overkomen                                  de helderheid. Een kwestie van slim
     om hier een week te werken, kan dat  visie bovenuit. De muzikanten van  orkesten kwamen uitstekend voorbe- omgaan met de eigenschappen van
     misschien net even iets extra’s bren- de twee orkesten speelden op de  reid en gefocust aan de start. Het ni- de zaal die helaas niet door iedereen
     gen. Zeker als hij er met een frisse  top van hun kunnen. Schoonhoven  veau in de eerste divisie lag al enorm  benut werden.”
     blik in slaagt om de ideale klank te  blonk van begin tot einde uit met een hoog. Dat ging ‘s avonds nog eens in
     bereiken, kan dat net het laatste zetje  enorm goede interpretatie. Dat was  de tweede versnelling. Ook voor het  Bands die een grote diversiteit in
     geven. Maar het blijft een optelsom.  echt heel knap. Met een fantastische  publiek moet het een geweldige bele- dynamiek aan de dag legden en de
     Je moet er ook de muzikanten voor  solist op esbas. Groningen had een  venis zijn geweest.”    spanning gedurende het hele stuk
     hebben. Zij moeten het ook aankun- paar kleine ongelukjes en dreef de  Wat de technische uitvoering en  wisten vast te houden, zagen hun
     nen.”               interpretatie iets minder consequent  klankvorming betreft was er volgens  uitvoering beloond met hoge cijfers.
                      door. Als je dan die twee uitvoerin- Botma op vrijwel alle uitvoeringen  Dat gold ook voor de christelijke
     Overtuigender           gen naast elkaar moet leggen, geven  weinig aan te merken. “Over de  brassband Pro-Rege Heerenveen,
     Brassband Schoonhoven veroverde  die minieme verschillen uiteindelijk  klank was stilistisch goed nagedacht”,  voor de tweede keer op rij winnaar
   1   2   3   4   5   6   7