Page 3 - Krant week 44
P. 3

3

     in de eerste divisie. Botma: “Pro-Re- fris aan de finish. Ze zaten niet alleen
     ge dankte de overwinning aan een  noten te spelen, maar kwamen al toe      e
     goede aanpak en interpretatie van de  aan muziek maken. Ik heb bands  Uitslag 39 Nederlandse Brassband
     partituur en zijn natuurlijke manier  gehoord met een overweldigende,  Kampioenschappen
     van muziek maken. Sommige bands  mooi uitgebalanceerde sound. Er
     in de eerste divisie wilden het ko- zijn eigenlijk geen slechte bands
     raal in Alpina Brass van Jan Van der  meer. Ook de solostoelen waren  Kampioensdivisie
     Roost door overdreven spel mooier  goed bezet.”           1. Brassband Schoonhoven A, 97 pnt ; 2. Provinciale Brassband Groningen, 95 pnt; 3. Rijnmond
     maken dan het al is. Daarmee sloe- Viel er dan niets meer te verbete- Rotterdam, 93 pnt; 4. De Wâldsang Buitenpost, 92 pnt; 5. De Bazuin Oenkerk, 90 pnt; 6. Soli Brass
     gen ze de plank mis.”       ren? “Jawel”, zegt Houben. “Waar  Leeuwarden, 88 pnt; 7. Amsterdam Brass, 86 pnt; 8. Altena Brass Andel, 84 pnt.
                      veel bands moeite mee hadden was
     Intens              om na een komma samen aan een   Eerste divisie
     Ook jurylid Kevin Houben kijkt  koraalgedeelte te beginnen. Ook de  1. Pro-Rege Heerenveen, 93 pnt; 2. Excelsior Zalk, 92 pnt; 3. Oefening en Uitspanning Wijk en Aal-
     terug op een intens weekeinde. Hij  dynamieken kunnen nog meer uit- burg, 90 pnt; 4. Brassband Breukelen, 87 pnt; 5. Kunst naar Kracht De Goorn, 86 pnt; 6. Brassband
     hield de deelnemers in de tweede,  gediept worden. Door grotere ver- Amersfoort, 85 pnt.
     derde en vierde divisie tegen het  schillen in articulatie kan nog meer
     licht. “Het is best wel inspannend om diepgang gebracht worden. Een extra  Tweede divisie
     zoveel bands te beluisteren en ook  gelaagdheid om de spanningsboog  1. Gereformeerde Brassband Groningen, 95 pnt; 2. Looft den Heer Beetgumermolen, 94 pnt; 3.
     nog een verslag met verbeterpunten  van de eerste seconde tot de tiende  Gloria Dei Gerkesklooster/Stroobos, 93 pnt; 4. Constantijn Huygens Appingedam, 92 pnt; 5. De
     mee te geven.” Het Belgische jurylid  minuut vast te houden. Dat is zeker  Lofklank Ureterp, 90 pnt; 6. Excelsior Ferwert, 89 pnt; 7. David Zwolle, 88 pnt; 8. Martini Brassband
     was zeer onder de indruk van de hele moeilijk, maar kan ook in de vierde  Groningen, 88 pnt; 9. Brassband Schoonhoven B, 86 pnt; 10. De Bazuin Oenkerk B, 86 pnt.
     entourage in Utrecht. “De organisa- divisie.”
     tie is zeer professioneel. De Neder-                 Derde divisie
     landse brassbands zijn erg verwend  De winnaars in de diverse divisies  1. Immanuel Uithuizermeeden, 93 pnt; 2. Backum Brass Castricum, 91 pnt; 3. Greidebrass Greid-
     dat ze in zo’n unieke zaal mogen spe- wisten aan hun uitvoering deze extra  hoeke, 90 pnt; 4. De Nije Bazún Britsum, 89 pnt; 5. Apollo Grou, 88 pnt; 6. Hosannah Leeuwarden,
     len. Heel knap van de organisatie dat  dimensie mee te geven. “Zij zaten  87 pnt; 7. Kunst en Vriendschap Meeuwen, 86 pnt; 8. Halleluja Menaam, 85 pnt.
     ze dit voor elkaar krijgen.”   veel dichter bij het grote verhaal. Het
     Ook voor het muzikale niveau neemt gaat er immers niet om hoe snel,  Vierde divisie
     Houben zijn petje af. “Vroeger kwam  hard of hoog je kunt spelen. Som- 1. Heman Zuidwolde, 92 pnt; 2. Blaast de Bazuin Oude-Nieuwe Bildtdijk, 90 pnt; 3. Euphonia
     je in lagere divisies nog wel eens  mige deelnemers slaagden erin de  Ternaard, 89 pnt; 4. Westersweach De Westereen/Kollumerzwaag, 87 pnt; 5. Wilhelmina Kollum, 85
     bands tegen die problemen hadden  emotie aan hun muzikale verhaal toe  pnt; 6. Euregio Brassband Borne, 84 pnt; 7. UDI Oosternijkerk, 83 pnt.
     met de basiselementen en meer bezig te voegen en daarmee de luisteraar
     waren met overleven. Dat was nu  van a tot z te boeien waardoor je
     niet het geval. De meeste deelnemers  vergat dat je naar een competitie zat
     reden een goede koers en kwamen  te luisteren.”

      Pro-Rege Heerenveen zegevierde in de eerste divisie.
   1   2   3   4   5   6   7   8