Page 5 - Krant week 44
P. 5

5


     BLOW! to Woodstock:


     nieuwe wedstrijd WMC

     Een plek in de line-up van het
     Oostenrijkse festival Woodstock                                    Bands in allerlei genres strijden om
                                                        een plek op Woodstock der Blasmusik.
     der Blasmusik en het WMC

     2021. Dat is de inzet van een
     nieuwe wedstrijd voor bands
     en blazers die in 2020 tijdens
     het blaasmuziekfestival BLOW!

     by WMC Kerkrade zijn première
     beleeft. De groepen zijn niet
     gebonden aan specifieke
     genres. De enige voorwaarde

     om mee te doen is dat er
     minimaal vier blaasmuzikanten
     in de band zitten.

     Foto: René Bradwolff       op zaterdag 11 juli. De jury kiest  tival Woodstock der Blasmusik,  titel BLOW! to Woodstock.”
                      daarnaast nog twee deelnemers. Dat  dat iedere jaar plaatsvindt in het
            e laten deelnemers  brengt het totaal op vijf finalisten.  Oostenrijkse Ort im Innkreis. Het  BLOW! by WMC
            volledig vrij wat  Inschrijving is mogelijk voor bands,  vierdaagse openluchtfestival pro- In 2019 introduceerde de organisa-
     “Wgenres betreft,”        brassbands en kapellen met maxi- grammeert zowel traditionele als  tie van het Wereld Muziek Concours
     zegt artistiek manager Björn Bus.  male 20 muzikanten.      moderne blaasmuziek en trekt zo’n  in Kerkrade een nieuw, vierdaags
     “Böhmisch-Mährisch, pop, jazz en                  60.000 enthousiaste muzieklief-  blaasmuziekfestival onder de naam
     funk, het kan allemaal. Dit past per- Prijzen           hebbers. Het festival is bijzonder  BLOW! by WMC. In 202 staat dit
     fect in de formule van BLOW! want  De winnaar van BLOW! to Wood- populair bij blaasmuzikanten uit  festival van 9 tot en
     we tonen hoe breed de blaasmuziek  stock krijgt een prominente plek  alle disciplines van de blaasmuziek- met 12 juli opnieuw op de agenda.
     kan zijn. Het aspect entertainment  op het podium van Woodstock der  sector. “Woodstock der Blasmusik  “We kijken terug op een geslaag-
     speelt in deze wedstrijd een belang- Blasmusik tijdens de editie van het  combineert entertainment met  de eerste editie van BLOW!,” zegt
     rijke rol.” De inschrijving voor de  festival in 2021. Daarnaast pro- hoogstaande blaasmuziek,” zegt  WMC-voorzitter Max Kousen. “Met
     wedstrijd is inmiddels geopend en  grammeert WMC de top drie van  Bus. “Het toont dat blaasmuziek een  BLOW! hebben we de toon gezet
     loopt tot 1 februari 2020. WMC  de wedstrijd tijdens de 19de editie  veel breder spectrum beslaat dan  voor een nieuw festival dat ieder
     selecteert vervolgens een tiental  van het Wereld Muziek Concours  mensen vaak denken. Dat willen we  jaar het WMC-gevoel terugbrengt
     bands waarop het publiek tot 15 mei (WMC), dat gaat plaatsvinden van 8  ook in Kerkrade laten zien. Daarom  in de stad.” In de komende maan-
     online kan stemmen. De drie bands  juli t/m 1 augustus 2021.   hebben we samen een nieuw wed-  den maakt de organisatie de pro-
     met de meeste stemmen krijgen een  In 2019 startte WMC een samen- strijdonderdeel ontwikkeld met een  grammering van de andere dagen
     finaleplek tijdens BLOW! by WMC  werking met het blaasmuziekfes- aftrap tijdens BLOW! 2020 onder de  bekend.


     Winnaars oktobertrekking bekend


                      De overige hoofdprijzen vielen  van Muziekloten kunnen vereni-  ging. En dat, terwijl er ook nog kans
                      op lotnummers uitgegeven door  gingen een stukje extra duurzaam  gemaakt wordt op leuke prijzen. Een
     De winnende lotnummers van de   fanfarekorps Excelsior Noordwijk,  inkomen genereren. Van ieder lot  win-winsituatie voor lotenbezitters
     oktobertrekking van de Nationale  fanfare Sint Wiro ’t Reutje-Sint Odi- van 5 euro gaat namelijk minimaal  én de deelnemende muziekvereni-
     Muziekloterij zijn bekend. De   liënberg, harmonie Union Nuland,  50% naar de vereniging zelf. Van  gingen!
     hoofdprijs, een 40 inch Sharp TV,  koninklijke harmonie Euterpe Ven- oktober 2019 tot en met maart 2020
     is gevallen bij een deelnemer die  ray, muziekvereniging Concordia  zullen er zes maandelijkse trekkin- Extra inkomen
     meespeelt voor Muziekvereniging  Elsloo (Friesland), fanfare Concor- gen plaatsvinden steeds op de laatste Kan jouw muziekvereniging ook
     Sint Barbara Dreumel.       dia Leveroy en harmonie De Drie  vrijdag van de maand.      een duurzaam extra inkomen ge-
                      Horens Horn. Klik voor de volledige Het mooie aan dit concept is dat  bruiken? Wacht dan niet langer en
                      uitslag op www.muziekloterij.nl.  lotenkopers met ieder lot de mu- meld je aan! Alle informatie is terug
                                       ziekvereniging van hun keuze   te vinden op de website www.mu-
                      Duurzaam             kunnen steunen. De helft van de  ziekloterij.nl. Je kunt ook een e-mail
                      De Nationale Muziekloterij is spe- kosten van een lot, dus 2,50 euro  sturen aan info@muziekloterij.nl.
                      ciaal ontwikkeld voor amateurmu- per trekking dat dit lot meespeelt,  Doe mee en samen geven we toe-
                      ziekverenigingen. Met de verkoop  gaat namelijk terug naar de vereni- komst muziek!
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10