Page 7 - Krant week 44
P. 7

7


     Eerbetoon aan                           Concert van Emily
     bigbandlegende                           Beynon met


                                       fluitdocenten en                                       leerlingen


                                       Stichting Nederlandse Fluit Academie (Neflac) houdt zondag
                                       10 november (16.00 uur) in de Concertzaal Oosterbeek het

                                       tiende Combiconcert.                                       Tekst: Onze redactie - Foto: Neflac  al. Bij de Firefly en Mary in the New
                                                        World staan de kleine ukkies op het
                                       Tijdens het Combiconcert ontmo-  podium, terwijl het hogeschoolfluit-
     Talloze Haagse muzikanten     waren geschreven in zijn keurige  eten artistiek leider Emily Beynon,  muziek is als de Neflac professionals
     hebben goede herinneringen aan  handschrift en er zaten nooit fouten  de docenten Wieke Karsten en Je- Emily Beynon, Wieke Karsten en
     Piet Engels (1919-2007). Ook   in. Hij verstond de kunst om het or- roen Bron en het Neflace Ensemble  Jeroen Bron samen met fluitdocent-
     componist Johan de Meij speelde  kest optimaal te laten klinken door  fluitdocenten en hun leerlingen en  en Marianne Wormgoor, Gerdien
     werk van deze legendarische    altijd de juiste toonsoorten te kiezen  amateurfluitisten om samen op te  Romeijn en Remko van der Vegt de
     Haagse bigbandleider en      die het lekkerst klonken, in de juiste  treden. Dit keer is het de beurt aan  ouverture van Mozarts Die Zauber-
     -arrangeur. Zondag 10 november  registers te blijven en niet teveel te  de regio Arnhem. Samen met 80  flöte spelen. Het optreden van het
     (15.00 uur) brengen vier Haagse  verdubbelen.”          leerlingen van de fluitdocenten Mar- Neflac Ensemble werkt aanstekelijk
     bigbands in De Nieuwe Regentes                   ianne Wormgoor, Gerdien Romeijn  op jonge gevorderde leerlingen, die
     bij gelegenheid van het honderdste  Wieg             en Remko van der Vegt wordt muz- zien wat er binnen hun eigen bereik
     geboortejaar een ode aan de    Piet Engels stond aan de wieg van  iek van onder andere Grieg, Mozart,  allemaal mogelijk is.
     maestro van de lichte muziek.   zijn Ragtimers, was orkestleider van  Telemann, Strawinsky, Monti en Pi- Behalve dat het voor de leerlingen
                      The Mohicans, leider en arrangeur  azzolla uitgevoerd.      en amateurs super motiverend is
     Tekst: Onze redactie       van het Shelldansorkest en legde de                om samen met de professionals te
     Foto: Facebook          muzikale basis voor de huidige Resi- Samenspelen is een wezenlijke com- musiceren, leren ze er ook gigantisch
                      dence Bigband uit Den Haag. Engels  ponent in de muzikale ontwikkeling  veel van. Voor de jonge talenten
     Engels was een pionier die vanaf  overleed in 2007. Zijn werken zijn  van jonge muzikanten. Het vergroot  in het Neflac Ensemble draagt het
     1950 onder meer de muziek van Stan  nooit uitgeven, maar destijds wel veel het plezier in muziek maken en  Combiconcert eveneens bij aan
     Kenton, Benny Goodman en hun   gespeeld, geleend en gekopieerd door blijkt vaak dé motivator om te bli- hun muzikale ontwikkeling. Samen
     tijdgenoten bij amateurmuzikanten  orkesten en bigbands in heel Neder- jven spelen. Het programma wordt  bezorgen ze het publiek een fantas-
     introduceerde. Hij bewerkte lichte en  land. Pas later zijn door Mansarda  zo samengesteld dat iedereen kan  tische middag. Het Combiconcert
     klassiek muziek          Muziekuitgeverij vijftien van zijn  meespelen: van klein tot groot en  is gratis toegankelijk. Een vrijwillige
     voor harmonieorkesten en werd   harmoniearrangementen geschikt  van beginner tot en met profession- bijdrage is welkom.
     daarmee populair bij zowel beroeps- gemaakt voor grote hedendaagse
     orkesten als amateurgezelschappen  bezettingen, onder meer ook voor
     in het hele land. Als muzikaal lei- fanfareorkesten.
     der en arrangeur speelde hij een
     belangrijke rol in de ontwikkeling  Bigbands
     van de Haagse bigbandscene en de  Vier bigbands uit de regio Haag-
     blaasmuziekwereld. “In de jaren ’70  landen, smallband Sax & Rhytm,
     en ’80 heb ik veel met de muziek  bigband Lets Swing uit Delft, The
     van Piet Engels te maken gehad”,  Swinging Oldtimers en Residence
     herinnert Johan de Meij zich. “Bij  Bigband, brengen op 10 november
     de Amsterdamse Politiekapel, waar  tijdens Piet Engels Centennial Big-
     ik euphonium speelde, speelden we  band Festival met hun zangers en
     al zijn arrangementen. Eén voor één  zangeressen een dwarsdoorsnede
     klonken ze voortreffelijk. Ik herinner  van zijn werk. De optredens worden
     me Slaughter on 10th Avenue, Burt  omlijst met beelden van het muzikale
     Bacharach Selection, Warsaw Concer- leven van de maestro. Informatie:
     to en Dragnet. Alle partijen en scores  https://www.denieuweregentes.nl.


      STACCATO - kort nieuws uit de amateurmuziek                      Palanga (Litouwen) het toneel voor de Europese  op Europees niveau. Elk land mag in ieder geval  door een mail met je naam, adres, geboorte-
     Aanmelding voor          Brassband Kampioenschappen. Net als voor- een cornettist leveren. Voor alle andere instru- datum, instrument, vereniging(en) waar je
                      gaande jaren wordt er ook weer een Europese
                                       menten kunnen kandidaten worden aangemeld.
                                                        speelt en telefoonnummer te sturen naar nbk@
     Europese Jeugdbrassband      Jeugd Brassband samengesteld. De jeugdbras- Ben je geboren ná 1 juni 1998 en vóór 1 april  atsmacommunicatie.nl. Doe het snel want de
                      sband is een geweldige kans voor talentvolle  2002 en heb je minimaal een C-diploma of  deadline is 5 november 2019. Na aanmelding
     Van zaterdag 25 april tot zondag 3 mei 2020 is  koperblazers om een week lang samen te spelen  gelijkwaardig niveau dan kun je je nu opgeven  ontvang je bericht over de audities.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12