Page 9 - Krant week 44
P. 9

9


     “Fijnzinnig spel van


     Limburgse fanfares”
                                                       Fanfare De Maasgalm uit Elsloo zette de
                                                       hoogste score op het bord.     “De Limburgse fanfares creëerden niet alleen een prachtige sound, maar lieten ook nog eens fijnzinnig muzikaal spel horen.

     Daarmee gingen ze in muzikaliteit nog een stapje hoger.” Jurylid Jan Van der Roost maakt de balans op van het tweede
     concertconcours van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.


                      verschenen ook nu weer orkesten  gen bij fanfareconcoursen. Ik zie dit  Ondergeschoven
                      op het podium met veel jeugdleden.  als een heel positieve ontwikkeling.” Het doet Van der Roost deugd dat
     Tekst: Frank Vergoossen      Sommige nadat ze al jaren niet meer                juist de fanfares op de tweede con-
     Foto: JPHS Fotografie       op concours waren geweest. Van der  Muzikaliteit         coursdag van de LBM de blikvangers
                      Roost: “Wat mij bovendien opviel  In analyses van concertwedstrijden  waren. “Fanfares zijn een beetje het
       an Van der Roost is regelmatig  was dat veel vrouwelijke muzikanten  is muzikaliteit een thema dat vrijwel  ondergeschoven kind van de blaas-
       te gast in Limburg om te jureren.  zich manifesteerden. Helaas alleen  altijd ter sprake komt. Orkesten die  muziek. Neutrale muziekliefhebbers
     JHij weet inmiddels wat hij in  nog als spelende leden en niet als  zich vooral bezighouden met nootjes  zullen echter verrast zijn als ze zo’n
     het zuiden van het land kan aantr- dirigent, maar dat zoveel vrouwen  spelen zonder echt muziek te maken.  prachtige fanfares horen spelen. Het
     effen. Het muzikale niveau dat hij  deel uit maken van de orkesten geeft  Ook in Roermond was dat een aantal  verschil tussen de fanfare van Elsloo
     de afgelopen twee zondagen kreeg  hoop en vertrouwen voor de toe- keren het geval. Maar, benadrukt  en Pey-Echt was anderhalf punt.
     voorgeschoteld, bevestigde zijn hoge  komst.”           Van der Roost, veel minder dan op  Beide orkesten kozen voor een ande-
     verwachtingen. “Het zijn concours-                 sommige andere concoursen. “Béla  re benadering. Het verschil zat hem
     en met heel veel sfeer. Alle orkesten  Klank           Bartók zei ooit: ‘wedstrijden zijn  in details. De uitslag had evengoed
     leverden op hun niveau mooie   Het accent tijdens de tweede con- voor paarden, niet voor muzikanten’.  ook andersom kunnen zijn. Het was
     prestaties. Tijdens de twee zondagen  coursdag lag op het avondpro- Toch zijn concoursen voor de ama- meer een kwestie van smaak.”
     hebben we geen enkele tenenkrul- gramma waarin drie fanfares uit de  teursector van groot belang om de
     lende ervaring beleefd. Het waren  eerste divisie aan de start kwamen.  kwaliteit te verbeteren. Als dat ech-
     stuk voor stuk goede tot zeer goede  Opvallend pluspunt was volgens de  ter ten koste gaat van muzikaliteit,
     uitvoeringen.”          Belgische componist de mooi inge- inventiviteit en transparantie schi- Uitslag tweede
                      houden klank van de deelnemers in  eten concoursen hun doel voorbij.  LBM-concours
     Respect              deze sectie. “Vroeger bezondigden  Het is eigenlijk niet meer dan een
     Elf orkesten betraden de afgelopen  fanfares zich nog wel eens aan te luid  mini-concert dat door drie mensen  Eerste divisie: fanfare: De Maasgalm
     weken in De Oranjerie in Roermond  en te lawaaierig spel. Dat was nu niet  geëvalueerd wordt. Toch merk je dat  Elsloo, 93,92 pnt, eerste prijs met lof der
     het podium. De laagste score was  het geval. Ze speelden veel meer ger- er nog altijd een zekere angst bestaat  jury; Sint Cecilia Herten, 86,67 pnt, eerste
     83,50 punten. “Dat zegt genoeg”, zegt  affineerd en fijnzinnig waardoor de  om op een concours muziek te mak- prijs; Sint Joseph Pey-Echt, 92,42 pnt,
     Van der Roost, die respect heeft voor  klank transparant was. Dat een fan- en. Dirigenten zijn nog vaak bezig  eerste prijs met lof.
     de prestaties van de verenigingen. “Je  fare mooi, warm en imposant moet  om te zorgen dat alle noten gespeeld  Tweede divisie: harmonie: Sint Cecilia
     weet dat dit niet zomaar uit de lucht  klinken, staat buiten kijf. Maar als je  worden en dat alles netjes onder  Hoeselt (België) 87,08 pnt, eerste prijs met
     komt vallen. De muzikanten moeten  naast die monumentale klank ook  elkaar staat. Bij dit concours kwamen  promotie; fanfare: Ons Genoegen Oirlo,
     er heel veel voor doen. Ze zijn een  nog eens heel gedifferentieerd kunt  veel minder van die steriele en koude  83,5 pnt, eerste prijs.
     jaar hiermee bezig geweest.”   spelen, ga je nog een stapje verder.  uitvoeringen voorbij dan op andere  Derde divisie: harmonie: Amicitia Vilt,
     Het lijkt erop dat veel verenigingen  Dan maak je het nog mooier en  plaatsen. Wat meer risico’s nemen zal  91,08 pnt, eerste prijs met promotie en lof.
     weer langzaam opkrabbelen uit het  boeiender om naar te luisteren. Die  eerder gewaardeerd worden dan al-
     dal. Net als op de eerste concoursdag  finesse kom je niet altijd en overal te- leen maar functioneel musiceren.”
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14