Page 1 - krant week 44
P. 1

Jaar 2022, week 44

                     “NBK zijn                             Concerten in

                     modelvoorbeeld                           stad en land ter

                     in Europa”                             inspiratie

                             3                                 16     Spotlights op de fanfare     Inspiratie opsnuiven en kennismaken met nieuwe en bijzondere composities voor fanfareorkesten. Dat is van vrijdag
     25 tot en met zondag 27 november de rode draad van de vijfde editie van de Fanfare Repertoire- en Netwerkdagen.
     Het programma van de lustrumeditie is verdeeld over diverse locaties. Voor de organisatie tekent de stichting Centrum

     Repertoire Ontwikkeling Nederland (CRON) in samenwerking met Musidesk Rijnbrink en de Brabantse Bond van
     Muziekverenigingen.
     Tekst: Onze redactie
     Foto: Facebook Philharmonie
     Leende

         et uitgebreide informatie-
         sessies, veel nieuw reper-
     Mtoire en de uitreiking van
     de Buma Blaasmuziek Awards 2022
     wordt het een interessant weekend
     voor componisten, dirigenten, mu-
     zikanten en liefhebbers van koper-
     klanken. Iedereen is welkom om
     zich drie dagen lang te laten onder-
     dompelen in de wereld van de fanfa-
     re als orkestvorm.

     Immaterieel erfgoed
     Vrijdag 25 november is iedereen om  Philharmonie Leende verzorgt een reading session voor de hogere divisies.
     10.00 uur welkom bij Musidesk in
     Deventer. Daar vertellen Johan de  Friends tijdens een reading session  grammeerd, mede mogelijk gemaakt  Tim Kleren het muzikale cadeau De
     Meij en Otto M. Schwarz als win- (fragmenten van) nieuwe fanfare- door HRFSTWND. Fanfare De Een- Hoop Fanfare. Tijdens dit concert
     naars van de Buma Blaasmuziek  composities voor de lagere divisies  dracht uit Nieuwerhagerheide trapt  wordt de Internationale Buma Blaas-
     Awards over hun werk als compo- voorstelt. De dag wordt afgesloten  af met onder andere werken van Jo- muziek Award 2022 uitgereikt aan
     nist. In de middag komen diverse  met het jaarlijks terugkerende Buma  han de Meij die tijdens dit concert de  de Oostenrijkse componist Otto M.
     projecten aan bod, die laten zien  Composers Dinner.       Buma Blaasmuziek Award ontvangt.  Schwarz. Voor de presentatie tekent
     hoe levend de fanfare als immate-                 Later op de avond brengt fanfare De  Radio 4-presentator Ab Nieuwdorp.
     rieel erfgoed is. Verenigingen, be- Herstelplan         Vooruitgang uit Stiphout een veel- Wie geen genoeg kan krijgen van
     sturen en andere belangstellenden  Zaterdag 26 november worden de  zijdig programma met werken als  alle fraaie muzikale klanken kan een
     zijn van harte uitgenodigd zich te  Fanfare Repertoire- en Netwerkda- Strange Humors van John Mackey  dag later in Veldhoven ook nog het
     laten inspireren aan de hand van  gen vervolgd in theater De Schalm  en Rocket Science van Sam Gevers.  concertconcours van de Brabantse
     ‘good practices’ van fanfareorkest  in Veldhoven. Om 13.30 presenteert  Fanfare De Hoop uit Stellendam  Bond van Muziekverenigingen bij-
     Eendracht Aalten (De fanfare als  de Koninklijke Fanfare Philhar- sluit de avond af met enkele pre- wonen.
     immaterieel erfgoed), het Gelders  monie Leende een reading session,  mières. Speciaal voor het 125-jarig
     Fanfare Orkest (Het fanfareorkest,  maar nu voor de hogere divisies.  bestaan van het orkest schreef Nigel
     maar dan anders), het Achterhoeks  Aansluitend is er een presentatie van  Clarke het werk Deltaworks.
     Fanfare Orkest (Samenwerking met  de Bond van Orkestdirigenten en
     jonge componisten) en bugelspeler  Instructeurs (BvOI) met als thema  Verder klinkt Amina Negra van Otto  Een aantal programmaonderdelen is
     Gerard Hilhorst (Met muziek valt  Fanfare als cultureel erfgoed. M. Schwarz in een arrangement voor  gratis toegankelijk. Voor sommige geldt
     de beperking weg). Aan het eind                  fanfare. Ilja Reijngoud heeft voor De  een toegangsprijs. Kijk voor meer infor-
     van de middag verplaatst het fes- Toporkesten          Hoop een werk in lichte muziekstijl  matie, aanmelden en tickets: https://www.
     tival zich naar Bathmen waar het  In de namiddag en avond staan er  gecomponeerd en als eerbetoon  stichtingcron.nl
     projectorkest Orpheus-Bathmen &  optredens van toporkesten gepro- aan oud-dirigent Arie Stolk schreef
   1   2   3   4   5   6