Page 3 - krant week 44
P. 3

3


    “NBK zijn binnen Europa

    een modelvoorbeeld”    Afgelopen weekeinde streden op het podium van TivoliVredenburg in Utrecht 41 brassbands om de kampioenstitel tijdens

    de Nederlandse Brassband Kampioenschappen. De juryleden Luc Vertrommen en Frans-Aert Burghgraef kijken terug op een
    enerverend weekend. Hoe hebben zij deze dagen beleefd, wat ging er goed, waar kan nog aan gesleuteld worden en wat gaf

    de doorslag bij de verdeling van de prijzen?

    Foto’s: Nederlandse Brassband
    Kampioenschappen, enbk.nl | Fotografie:
    Warber Media, warbermedia.nl

        e Belgische musicus Luc Vet-
        rommen zat in de jurybox bij
    Dde kampioensdivisie en eer-
    ste divisie. “De NBK is telkens een
    brassbandfeest en een enorm genoe-
    gen om er aan deel te nemen”, vertelt
    hij. “Ik heb in het verleden al in het
    publiek gezeten, op het podium ge-
    staan om te dirigeren of in de jury-
    box om te jureren. Op al die plekken
    valt het op dat het ondanks de mu-
    zikale strijd die iedereen met elkaar
    uitvecht toch vooral een muzikaal
    feest blijft voor iedereen. Ik denk dat
    het te maken heeft met het onder-
    linge respect tussen de Nederlandse
    muzikanten en bands. De dag zelf is
    als jurylid, naast luisteren en zo cor-
    rect mogelijk oordelen en genieten
    van de muziek ook een dag van hard  Dirigent Erik Jansen luisterde zijn comeback bij Brassband Schoonhoven op met het kampioenschap in de hoogste divisie.
    werk. Op zaterdag zat mijn juryteam
    van 13.00 tot 22.30 uur back-stage of  opvallend bij het winnende orkest. werk extra moeilijk maakte was dat  gen mooie muzikale prestaties. Hier
    in de box. Dat is best lang voor de  In de eerste divisie vonden de drie  een vijftal bands nogal onevenwich- is lang en veel aan gewerkt door alle
    concentratie.”          juryleden dat de orkesten best wat  tige uitvoeringen hebben neergezet.  muzikanten. Die mogen daar zeer
                     meer muzikale durf mochten etale- Soms was een band technisch in- trots op zijn, ongeacht het behaalde
    Hoe was het algemene       ren. Het ‘brillante’ en ‘con brio’ ont- drukwekkend en energiek in de snel- resultaat. Deze inspanningen heb-
    niveau?              braken soms. Veel orkesten kozen  le delen maar lieten solisten steekjes  ben zichzelf en hun eigen band on-
    Vertrommen: “Het algemene niveau  voor een beheerste maar soms ‘zeer  vallen in de vele solomomenten. An- dertussen tot betere muzikanten en
    van de Nederlandse bands is zeer  safe’ versie. Opvallend was dat alle  dere orkesten waren mooi in de lyri- betere bands gemaakt.”
    goed. Wat opvalt in vergelijking met  orkesten in de hoogste divisie wel  sche delen en speelden muzikaal in
    andere Europese landen is het voor- deze muzikale durf, passie en ener- de langzame stukken maar konden Wat waren in het algemeen
    treffelijke niveau van de bands in de  gie bovenhaalden. Ze hadden dui- de technische moeilijke momen- de meest opvallende
    lagere divisies. Over het algemeen                                 pluspunten?
    hebben deze bands een goede feeling                                  “De NBK is al jaren binnen Europa
    voor de typische brassbandcultuur,                                  een modelvoorbeeld van hoe je tot
    de speelmanier en de stijl.    “In vergelijking met andere Europese landen is           in de puntjes een brassbandkampi-
    In de eerste divisie viel op date mees-                                oenschap organiseert. Samen met
    te bands de technische uitdagingen                                  Zwitserland en Noorwegen zijn de
    van James Cook Circumnavigator het niveau in de lagere divisies voortreffelijk”           Nederlanders top in alle aspecten
    goed aankunnen. Als het over de ty-                                  van de organisatie. Het indrukwek-
    pische speelmanier en stijl van zo’n                                 kende team aan enthousiaste vrijwil-
    brassbandklassieker gaat dan zit die  delijk met plezier hard gewerkt om  ten in het scherzo of de finale niet  ligers slaagt er telkens in om onder
    bij mij en mijn oudere collega’s in  in Redbad het beste van zichzelf te  voldoende transparant en beheerst  supervisie van Pieter van Diepen
    onze ‘memory bank’. Je moet dit werk  laten horen. Ook voor ons was dit  spelen. Zelfs de allerbeste solisten  alles voor de deelnemende bands
    stilistisch echt in de stijl van Vinter  nieuwe, met veel vakmanschap ge- kwamen soms niet vlekkeloos door  naar wens te maken. Het feit dat
    spelen, de aangeduide tempi res- maakte stuk, zeer aangenaam om in  de uitdagende cadenzen heen die  alle bands na het kampioenschap in
    pecteren en tot in de details alles op  te studeren. Alles wat een moderne  Jan de Haan heeft voorzien voor alle  een bevraging mogelijke verbeter-
    een uniforme manier uitvoeren. De  brassband op het hoogste niveau  solisten uit de band. Als solist rustig  punten kunnen aanbrengen en dat
    bands en voornamelijk de dirigenten  moet kunnen, heeft Jan de Haan ge- voordragen met een beheerste klank  de organisatie er ook daadwerkelijk
    die dit het beste hadden begrepen  test in zijn muzikaal schilderij in ze- en een eigen boeiend muzikaal ver- rekening mee houdt, zorgt voor een
    eindigden bovenaan. De verfijnde  ven taferelen. Wij hebben negen goe- haal vertellen in enkele noten is al- enorm wederzijds respect tussen
    muzikale uitvoering van het ‘calmo’  de uitvoeringen mogen beoordelen  licht het meest delicate wat er bestaat  bands, muzikanten en de organi-
    en de rustig en mooi voorgedragen  waarvan twee zeer bijzonder mooie  op een koperinstrument.    satie. De meer dan veertig deelne-
    solo’s in dit middendeel waren zeer  en interessante versies. Wat ons jury- Verder alleen maar dank voor de ne- mende bands bewijzen dat het NBK-
   1   2   3   4   5   6   7   8