Page 4 - krant week 44
P. 4

4
                                      Voor de hoogste divisie gaf voorna- Geen uitschieters naar
                                      melijk de mate waarin orkesten het beneden?
                                      juiste karakter van de zeven onderde- “Nou nee, niet echt veel.
                                      len konden weergeven de doorslag.
                                      We hebben gezocht naar technisch Je hebt al zo’n twaalf jaar
                                      meesterschap, precisie en energie in niet meer zelf actief als muz-
                                      de hoekdelen, een dansante en lich- ikant of dirigent aan de NBK
                                      te stijl in het scherzo. Alle techniek deelgenomen. Hoe heeft de
                                      die in de partituur staat, willen we sector zich in de afgelopen
                                      tot in de jurybox horen. In de mooie periode ontwikkeld?
                                      muziek in beide Elegy’s hebben we  “Het niveau is altijd omhoog blijven
                                      gezocht naar mooi voorgedragen  gaan. Je hoort dat bijvoorbeeld ook
                                      expressie. In de grootste finale was  aan de kwaliteit van de cornet- en
                                      het zoeken naar de orkesten die het  euphoniumsolo’s in de vierde di-
                                      grote ‘brassbandorgel’ met kracht en  visie. Dat geldt overigens voor alle
                                      beheersing en goede balans konden  niveaus. Ook de bands in de kampi-
    Voor Pieter van Diepen waren het de laatste  Jurylid Luc Vertommen: “In de eerste divisie  laten klinken. Heel veel van deze ka- oensdivisie waren allemaal van hoog
    NBK als voorzitter.        ontbraken het ‘brillante’ en ‘con brio’ soms. rakters hebben we in de negen uit- niveau. Schoonhoven, Groningen en
                                      voeringen met veel plezier kunnen  Soli zaten daar nog wat boven, maar
    team het voorbeeldig doet.”    natie van het stijlgetrouw weergeven  ontdekken.”         over het algemeen was het een heel
                     van tempi, articulatie en het juiste
    Welke punten zijn nog voor    karakter van de muziek. Als Vinter  Frans-Aert Burghgraef won in  hoog muzikaal niveau.
    verbetering vatbaar?       de reizen van James Cook weergeeft  1999 als muzikant van de Provin-
    “Ik heb weinig tot geen verbeterpun- denk ik dat die soms over woelige  ciale Brassband Groningen (PBG)  De stukken worden natuurlijk ook
                                                       iedere keer weer moeilijker. Werken
    ten gemerkt. Soms wordt door de  zeeën heeft gevaren in heftige stor- de NBK. Zes jaar later leidde hij  uit de kampioensdivisie van vroe-
    buitenlandse juryleden naar voren  men die wel kracht en articulatie  Soli Brass naar de zege. Afgelopen  ger worden nu in de eerste divisie
    geschoven om voor de hoogste afde- vragen van de muzikanten en een  weekend zat hij voor het tweede  gespeeld. Daarmee wil ik niet zeg-
    ling ook een keuzewerk te voorzien.  goede balans binnen de luide or- jaar op rij in de jury van de twee- gen dat ze beter worden gespeeld
    Ik denk dat dit uiteindelijk voor de  kestklank. In de mooie en dikwijls  de, derde en vierde divisie.  dan destijds in de kampioensdivisie,
    specifieke Nederlandse situatie mis- dun georkestreerde langzame delen               maar het zegt wel wat over de stij-
                                      Hoe kijk je terug op dit     ging van het algehele niveau.”
                                      weekend?
    “Ik ben persoonlijk geen grote fan van alle             Burghgraef: “Het was een prachtig Wat waren (in het algemeen)
                                                       de meest opvallende plus-/
                                      weekend. Geweldig om te zien hoe-
    online mediacommentaar”                       veel bands er weer meededen. Veel minpunten?
                                      publiek ook. Eigenlijk op alle gebied
                                                       “Ik vond dat met name het samen-
                                      heel hoopvol. Er werd goed gespeeld  spel, de ritmiek en de solisten er po-
                                      door alle bands. Het was een prach- sitief uitsprongen. Naar mijn smaak
                                      tig samenzijn. Het was genieten van  werd er wel vaak te luid gespeeld.
    schien geen topidee is. Het feit dat  hebben we gezocht naar de meest  de brassbandmuziek en van muziek  Het karakter van het stuk werd te
    veel muzikanten en dirigenten ook  gecontroleerde versies met solisten  in zijn algemeen.     snel gezocht in luide dynamieken,
    diepgeworteld zijn in de lagere divi- die goed naar elkaar luisteren en met             terwijl er te weinig risico genomen
    siebands zou het weekend daarmee  een mooie beheerste klank spelen.  Hoe was het algemene     werd in de zachte dynamieken.
    overladen.            Dirigenten moeten weten dat ze de  niveau?
    Ik ben persoonlijk geen grote fan  jury niet kunnen imponeren met  “Het was een goed niveau. Er werd  De bands die hebben gewonnen
    van alle online mediacommentaar.  het overdrijven van de tempi. Mooi  door alle bands goed gespeeld, met  hebben heel mooi zacht gespeeld en
    Ik vind het schitterend dat dit eve- beheerst ‘piano’ en ‘pianissimo’ spe- een aantal uitschieters naar boven. Je  risico getoond waardoor de klank
    nement gecoverd wordt door de na- len op een wedstrijdpodium in een  kon horen dat ze allemaal heel hard  warm bleef. Dat hebben we als jury
    tionale en internationale gespeciali- stessvolle situatie blijft voor iedereen  is gewerkt en dat met precisie en ple- dan ook willen waarderen. Uiteraard
    seerde pers, die overigens enkel door  moeilijk, vergeet daar niet op te trai- zier gestudeerd is op de partituur.” moet de basis dan ook goed zijn. Het
    brassbandgoeroe’s gelezen wordt.  nen.
    Een muzikaal oordeel en rankings
    worden, wat mij betreft als ik zelf op
    een podium sta, het beste gegeven
    door een juryteam van drie goed ge-
    kozen vakmensen.

    Wij bereiden ons daar ook uren op
    voor, uit respect voor alle deelne-
    mende bands. Als dan online aller-
    hande specialisten oordelen vellen,
    denk ik dat dit enkel maar verwar-
    ring zaait. Ik denk dat de brassband-
    beweging er beter van wordt als ie-
    dereen die de online commentaren
    leest in de zaal naar de muziek komt
    luisteren en voor zichzelf een me-
    ning vormt. Nog beter zou zijn dat
    ze naar alle bands luisteren en niet
    alleen naar enkele favorieten, alle
    bands verdienen een zo groot moge-
    lijk publiek voor hun muzikale pres-
    tatie.”
    Wat gaf voor de winnaars in
    de respectievelijke divisies
    de doorslag?
    “Voor de eerste divisie een combi- Muzikante van eerste divisiewinnaar Brassband Gloria Deï Gerkesklooster-Stroobos.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9