Page 9 - krant week 44
P. 9

9
     CONCERT VAN DE WEEK

    Ervaring tanken met een

    professioneel orkest    In de successerie Concert van de Week richt KNMO Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties
    met een opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze aflevering zoomen we in op het concert van de

    Marinierskapel der Koninklijke Marine met als solisten talenten van Classic Young Masters, op woensdag 9 november in de
    Concertzaal in Tilburg.


                                                       sioneel musicus en is daarmee uniek
                                                       in Nederland. Van musiceren méér
       lassic Young Masters (CYM)                                   maken dan een hobby, vraagt naast
       is een Nederlandse organisatie                                 de ontwikkeling van muzikale vaar-
    Cwaar jonge talentvolle musi-                                     digheden ook de ontwikkeling van
    ci zich kunnen ontwikkelen. Om de                                   andere competenties zonder het ple-
    jonge talenten de mogelijkheid te bie-                                zier en de passie te verliezen. Boven-
    den ervaring op te doen met een pro-                                 dien is het belangrijk ondersteund
    fessioneel orkest organiseert CYM                                 te worden in de keuze waar men zal
    een concert in samenwerking met de                                  gaan studeren.
    Marinierskapel der Koninklijke Ma-
    rine.                                                 Doel
                                                       Classic Young Masters (CYM) scout
    Wereldpremière                                            en begeleidt jonge (12-21 jaar) zeer
    Voor de eerste editie is een mooi pro-                                getalenteerde en gepassioneerde
    gramma samengesteld met een heuse                                   klassieke musici. Voor velen van
    wereldpremière van Classic Young                                   hen is de wereld van de professione-
    Master-talent 2017 Pelle van Esch.                                  le kunst en cultuur (nog) onbekend
    De jonge trombonist schreef het werk                                 terrein. CYM maakt deze leerlingen
    Onbegrip. Zelf zegt hij over deze com-                                wegwijs en geeft advies op maat om
    positie: “De titel van het werk zit hem                                te helpen met de juiste keuze en ont-
    enerzijds in het feit dat je niet direct                               wikkeling. Dit alles natuurlijk met als
    begrijpt hoe de onsamenhangende                                    doel om hen uiteindelijk tot bloei te
    motieven toch een eenheid vormen.                                   laten komen in de (inter)nationale
    Uiteraard kunnen we hier ook een                                 muziekwereld.
    maatschappelijk thema aan hangen,
    want er gebeuren op dit moment heel                                  Programma
    veel dingen die wij niet begrijpen. In                                Het programma van Classic Young
    het begin zal iedereen dit wel herken-                                Masters omvat bewust:
    nen in de compositie, maar wanneer                                  • Individuele begeleiding in een be-
    dit werk zich verder ontwikkelt ont- Pelle van Esch                          sloten traject van twee jaren met
    staat er steeds meer begrip.” Saillant  nooit een experiment en is altijd op  2017 en heeft deelgenomen aan het  persoonlijke betrokkenheid bij het
    is dat Pelle van zichzelf zegt dat hij  zoek naar nieuwe uitdagingen. In het  begeleidingstraject bij Classic Young  talent, de ouders en de docenten
    ook vaak niet begrijpt wat hij aan het  werk voor altsaxofoon en orkest Fan- Masters. Inmiddels heeft Yang Yang  via de inbreng van kennis en erva-
    doen is tijdens het componeren.  tasia van Claude T. Smith is dit dan  diverse recitals en concerten op haar  ring van deskundige mentoren op
    De tweede solist is de saxofonist Juli- ook goed te horen. Julian maakt zijn  naam staan. Ze trad op in onder meer  tal van fysieke en geestelijke terrei-
    an van der Linden. Hij werd in 2018  debuut als solist tijdens dit concert  het Amsterdamse Concertgebouw en  nen;
    verkozen tot Classic Young Master en  met de Marinierskapel der Konink- het Muziekgebouw aan ’t IJ, was te  • Groepsbegeleiding gedurende twee
    heeft zich inmiddels ontwikkeld tot  lijke Marine. De pianiste Yang Yang  gast op het Grachtenfestival en was  jaren via workshops, masterclasses,
    een veelzijdig musicus. Hij schuwt  Cai is evenals Pelle een talent uit  op televisie te zien bij Paul Witteman.  concertmogelijkheden en samen-
                                      Eind 2021 presenteerde ze haar eerste  werking op andere kunst- en cul-
                                      cd. Yang Yang treedt voor het eerst op  tuurterreinen.
                                      met dit bijzondere orkest, met het pi-
                                      anoconcert van Stravinsky voor bla- De Stichting is in 2012 opgericht
                                      zers en piano.          door Maria Croese. Meer informatie:
                                                       https://www.classicyoungmasters.nl.
                                      Naast de werken met de jonge so-
                                      listen speelt de Marinierskapel nog
                                      werken van Maslanka, Wagner en
                                      Stravinsky.             Talentconcert Classic Young Masters i.s.m.
                                                        de Marinierskapel der Koninklijke Marine
                                      Achtergrond             met als solisten Pelle van Esch (bastrom-
                                      Stichting Classic Young Masters   bone), Julian van der Linden (altsaxofoon)
                                      (CYM) is opgericht in 2012 en richt  en Yang Yang Cai (piano) | woensdag 9
                                      zich op het scouten en coachen van  november, 20.00 uur | Concertzaal Tilburg |
                                      talentvolle jonge musici die zich  Kaarten: KLIK HIER.
                                      graag willen ontwikkelen tot profes-
    Yang Yang Cai.          Julian van der Linden.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14