Page 1 - krant week 45
P. 1

KNMO Award                            Bezetting

                      naar Twentse                           ensembles naar
                      jeugd                               acht leden


                             3                                 5     Jaar 2020, week 45                                       Het ziet er naar uit dat de voorjaarsconcoursen en

     Concoursen -kampioenschappen voor het tweede achtereenvolgende
     staan op                              jaar ten prooi vallen aan corona. Een dag nadat de

                                       stichting Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen

                                       het ONFK 2021 van de kalender haalde, zette ook de
     kiepen                               Muziekbond Gelderland-Flevoland een streep door de


                                       voorjaarsconcoursen. Andere bonden en organisaties
                                       beraden zich nog op de situatie.

     Tekst: Frank Vergoossen
     Foto: FV Media Producties

        rkesten vrezen dat ze door
        de beperkingen vanwege de
     Ocoronamaatregelen in de
     knel komen met de voorbereidin-
     gen. Zoals de vlag er nu bijhangt,
     houden ze er rekening mee dat ze
     pas op zijn vroegst vanaf januari
     weer met volledige bezettingen
     kunnen gaan repeteren. Dat wordt
     voor het instuderen van een con-
     coursprogramma voor maart of
     april erg krap. Zorgwekkend is bo-
     vendien dat verenigingen aangeven
     dat door de beperkingen van de
     afgelopen acht maanden hun muzi-
     kale niveau is ingezakt. Ook bestaat
     de indruk dat orkesten vanwege de
     onzekere vooruitzichten al op voor- De Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen vallen voor het tweede jaar op rij ten prooi aan corona.
     hand niet voor een voorjaarscon-
     cours hebben ingeschreven.
     De ONFK zouden gehouden wor-   De Muziekbond Gelderland-Fle-  De Organisatie van Muziekvereni- hier nog een besluit over nemen”,
     den op 9 en 10 april 2021 in De  voland hakte deze week de knoop  gingen in Fryslân houdt voor het  zegt secretaris Bart Nijs. “Daarbij
     Lawei in Drachten. Voorzitter Arjen  door om de voorjaarsconcoursen  concours op 13 maart 2021 in De  zullen we ook de mogelijkheden van
     Steur legt uit dat naast de signalen  op 13 en 20 maart in De Hanzehof  Lawei in Drachten nog even een  een alternatief programma bekij-
     dat verenigingen in tijdnood ko- in Zutphen te annuleren. “Orkes- slag om de arm. “Er hebben negen  ken.”
     men, ook de financiering van het  ten geven aan dat ze de afgelopen  orkesten ingeschreven. We gaan
     evenement in de huidige situatie  periode niet met het volledige  met hen contact opnemen hoe zij er  Ook de Nederlandse kampioen-
     moeilijk is rond te krijgen. “Om  orkest hebben kunnen repeteren  tegenover staan als over een week  schappen voor slagwerkensem-
     het kampioenschap te kunnen be- en dat hun gebouw niet geschikt  of 3 of 4 repeteren toch weer moge- bles (6 februari in Orpheus in
     kostigen, moeten voor 1 december  is om repetities te houden volgens  lijk blijkt te zijn. We willen de deur  Apeldoorn) gaan niet door. Omdat
     de subsidiestromen op gang ko-  de veiligheidsvoorschriften”, zegt  nog even open laten staan”, zegt  er geen bondswedstrijden hebben
     men”, legt Steur uit. “Dan moet je  Marcel Berendsen, voorzitter van  OMF-doelgroepvoorzitter Doeke bij  plaatsgevonden, hebben zich ook
     sponsoren en subsidieverstrekkers  de MBGF-taakgroep hafabra . “Ook  de Leij. Bij de Limburgse Bond van  geen groepen voor de titelstrijd
     wel het perspectief kunnen bieden  melden orkesten dat het muzikale  Muziekgezelschappen staat het con- kunnen kwalificeren.
     dat we ook daadwerkelijk iets op  niveau de afgelopen maanden teveel  cours op 17 april in De Maaspoort  De organisatie van de Open Neder-
     touw gaan zetten. Het is op dit mo- is teruggelopen en dat diverse leden  in Venlo formeel nog op de kalen- landse Harmonie Kampioenschap-
     ment heel lastig om dat te kunnen  angstig zijn om in een grote groep te  der, hoewel er slechts één vereniging  pen op 27 maart in Barneveld neemt
     garanderen.”           repeteren.”           heeft ingeschreven. “We moeten  pas na 1 januari 2021 een besluit.
   1   2   3   4   5   6