Page 1 - Krant week 46
P. 1

Jaar 2019, week 46

                      Pleidooi voor                           ‘De tamboerijn

                      zesde divisie bij                         moet ook goed
                      blaasorkesten                           klinken’


                              3                                 7


      Ook jongeren op de bres

      voor muziekvereniging      Een meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt het belangrijk dat muziekverenigingen blijven bestaan. Dat blijkt uit

      het vorige week gepubliceerde onderzoek over de amateurmuziekwereld. Opvallend is dat niet alleen oudere generaties
      dat belang onderschrijven, maar vooral ook jongeren.                      muziekvereniging in hun gemeen- wijl er lokaal vaak fors is bezuinigd  ondersteunt
                      schap blijft bestaan. Ook vindt 55  op het verenigingsleven, is er vanuit
      Tekst: Frank Vergoossen - Infographics:  procent dat de politiek verenigingen  de landelijke politiek geen recht-  Uitzending gemist?
      Niet-Ontwerp | Anita Helsdingen actiever moet ondersteunen. In een  streekse steun beschikbaar. Uit het  Het item over de amateurmuziek in
                      reactie op de resultaten van het on- onderzoek van Maurice de Hond  Goedemorgen Nederland gemist?
        n maar jammeren dat jonge- derzoek zei KNMO-voorzitter Bart  blijkt dat de Nederlandse bevolking  Klik hier:
        ren niets hebben met muziek- van Meijl voor de camera van WNL  de oproep van de beide organisaties
      Everenigingen. Dat ze muziek   dat het niet alleen een
      maken in verenigingsverband maar  kwestie van geld is. “Ook
      oubollig vinden. Klinkklare onzin  het bieden van facilitei-
      dus, bewijst het vorige week gepu- ten, ondersteuning van
      bliceerde onderzoek van Maurice  het vrijwilligersbeleid en
      de Hond. Wanneer we de door   vooral het bevorderen
      het onderzoeksbureau verzamelde  van muziekonderwijs
      cijfers filteren op leeftijdscategorie  zijn voor het voortbe-
      blijkt dat jongeren juist heel hoog  staan van muziekvereni-
      scoren als het gaat om steun aan het  gingen van groot belang.”
      muzikale verenigingsleven. Maar
      liefst 59 procent van de jongeren  De resultaten van het
      tussen de 18 en 24 jaar vindt het  onderzoek en de reactie
      belangrijk dat muziekverenigingen  van Van Meijl in het
      en koren in hun dorp of wijk blijven  actualiteitenprogramma
      voortbestaan. Daarmee komen ze  Goedemorgen Neder-
      na de categorie 55 jaar en ouder op  land van WNL zijn op
      de tweede plaats. De leeftijdsgroep  de diverse mediakana-
      35-44 jaar - opgegroeid in de hoog- len van de KNMO en
      tijdagen van de in individualisering  Klankwijzer duizenden
      en individualisme - scoort op deze  keren bekeken. Eerder al
      vraag het laagst. Ook op de vraag of  riepen KNMO en Koor-
      de politiek een actiever beleid moet  netwerk Nederland in
      voeren bij de ondersteuning van  een gezamenlijke reactie
      muziekverenigingen scoren de jong- op de uitgangspunten
      ste leeftijdsgroepen juist opvallend  van het nieuwe cultuur-
      hoog.              stelsel 2021 - 2024 de
                      minister op voor meer
      De KNMO liet het onderzoeksbu-  concrete en praktisch
      reau van Maurice de Hond een pei- gerichte ondersteuning
      ling uitvoeren naar de steun vanuit  van het verenigingsleven.
      de bevolking voor de amateurmu- Beide organisaties we-
      zieksector. Uit dit onderzoek bleek  zen de minister erop dat
      dat 59 procent van de Nederlanders  verenigingen het steeds
      het van groot belang vindt dat de  moeilijker hebben. Ter-
   1   2   3   4   5   6