Page 1 - krant week 46
P. 1

Slagwerk-                             Concerten in

                      concoursen kort                          stad en land ter
                      maar krachtig                           inspiratie


                             7                                 15     Jaar 2022, week 46

     Het begin is er!
     Eindelijk! Er klinkt weer concoursmuziek. Na een concoursloos tijdperk van tweeëneenhalf jaar als gevolg van de
     coronapandemie pakten diverse regionale bonden de afgelopen weken de draad weer op. Grote vraag was natuurlijk of
     het virus ook de muzikale kwaliteit van de amateurorkesten heeft aangetast. Samen met enkele juryleden houdt KNMO

     Klankwijzer de verrichtingen van de deelnemers tegen het licht. Algemene teneur: de schade valt mee.
     Tekst: Frank Vergoossen
     Foto’s: Harold Snippert/Ruud Rozevink/
     Facebook KH van Heer/Wout Ligterink

       chouwburg De Meerse in
       Hoofddorp had op 5 novem-
     Sber de primeur. Voor het eerst
     sinds drie jaar vond er een officieel
     concertconcours onder reglemente-
     ring van de KNMO plaats. Zes or-
     kesten stonden aan de start van het
     gezamenlijke concours van de Mu-
     ziekorganisatie Noord-Holland en
     Utrecht (MNHU) en de Zuid-Hol-
     landse Bond van Muziekverenigin-
     gen (ZHBM. Vijf concoursgangers,
     waarvan één vereniging in de intro-
     ductiedivisie en één festivaldeelne-
     mer. Het zijn nog niet de aantallen
     van voor de coronacrisis, maar het
     begin is gemaakt. Ook Durk Lau- Muziekvereniging Excelsior uit Hoofddorp scoorde in de vierde divisie een mooie eerste prijs.
     tenbach zat (samen met Jan de Haan
     en Arie Stolk) weer voor het eerst  veren moeten laten. Maar heeft ook  ven en naar beneden. Dat laatste had  als bindend advies. “De vereniging
     sinds lange tijd achter de jurytafel.  de muzikale kwaliteit geleden onder  volgens Lautenbach overigens niets  had een heel eigen geluid alsof ze al
     “Het is positief dat de bonden weer  de diverse lockdowns? Lautenbach  met corona te maken. “Bij sommige  jaren bestaat. De Second Suite van
     concoursen organiseren”, blikt hij te- constateert dat de schade op dat  orkesten lag dat vooral aan de keu- Reed werd op een heel verantwoorde
     rug. “Het is belangrijk dat er na de  punt gelukkig beperkt is gebleven.  ze van het repertoire”, zegt het Fries  manier gespeeld, met een mooie or-
     coronaperiode een podium is voor  “Daar was ik eigenlijk ook niet bang  jurylid. “Een verschil van vier pun- kestrale klank. In de kamermuziek-
     de orkesten. Met zo weinig deelne- voor. Muzikanten kunnen meestal  ten tussen het verplichte werk en het  gedeelten zijn nog wel wat puntjes te
     mers zal het voor de bonden financi- hun niveau weer snel terughalen.  keuzewerk wijst erop dat er een ver- halen, maar als je meteen tweede di-
     eel best lastig zijn om een concours  Dat blijkt ook zo te zijn. Wat wel van  keerde keuze is gemaakt. Tip voor de  visie als advies krijgt, heb je het heel
     te organiseren. Maar het is fijn dat  invloed zou kunnen zijn geweest, is  dirigenten is er goed op te letten dat  knap gedaan.” Datzelfde geldt voor
     ze het desondanks toch door laten  dat de voorbereiding voor de vereni- het repertoire ook geschikt is voor  harmonieorkest Amicitia uit Land-
     gaan. Het is ook goed dat vereni- gingen korter was dan anders. Maar  hun orkest en past bij de kwaliteiten  smeer dat in de eerste divisie 84,09
     gingen ook als festivaldeelnemer of  ook wat dat betreft viel me de muzi- van de muzikanten.”  punten scoorde. Lautenbach: “Dat
     in de introductiedivisie het podium  kale kwaliteit erg mee. Over het al-             lag in de lijn van de prestatie van dit
     weer opzoeken om te peilen hoe ze  gemeen kwamen de orkesten prima  Positieve uitschieter was de West- orkest, 4,5 geleden. Als je je op deze
     ervoor staan.”          voor de dag.”          landse Harmonie ’s Gravenzande,  manier goed kan handhaven in de
                                      een fusievereniging ontstaan uit  eerste divisie, heb je het zondermeer
     De grote vraag was hoe de ver-  Uitschieters           Concordia Monster en Animato   knap gedaan.”
     enigingen de coronacrisis hebben  De resultaten in Hoofddorp lagen  ‘s-Gravenzande. Het orkest trad op
     doorstaan. In kwantitatief opzicht  dan ook in de lijn van voor de co- in de introductiedivisie en kreeg me-
     heeft een aantal clubs ongetwijfeld  ronacrisis. Met uitschieters naar bo- teen inschaling in de tweede divisie  Lees verder op pagina 2
   1   2   3   4   5   6