Page 2 - krant week 46
P. 2

2    Positief gevoel bij juryleden

    Vervolg van pagina 1

    Format
    De Limburgse Bond van Muziekge-
    zelschappen (LBM), de Limburgse
    Bond van Tamboerkorpsen (LBT)
    en het Netwerk Koorzang Limburg
    (VNK-L) vonden onder de noemer
    Klankkleur-Festival een gezamenlij-
    ke format om drie muziekdisciplines
    samen te laten komen. “Een goed
    idee”, vindt Arnold Span die samen
    met Durk Lautenbach en Jan Van der
    Roost de jurytafel bij de blaasorkes-
    ten bemande. “Het is een mooie op-
    maat naar een tutti-muziekmuzieke-
    venement. Nadat in maart de wereld
    weer openging, zal deelname aan een
    bondsconcours bij veel orkesten en
    dirigenten niet de eerste ambitie zijn
    geweest. Ze zullen eerst eens willen
    bekijken hoe ze als vereniging uit de
    Covidperiode zijn gekomen. Daarom
    was het goed dat de LBM de orkes-
    ten toch een podium bood. Weder-
    om een concoursloos jaar zou voor  Het jeugd- en opleidingsorkest van Wilhelmina uit Glanerbrug zorgde voor het hoogtepunt van het concours in Enschede.
    onze branche niet goed zijn geweest.
    De opzet van deze dag, een concours  lueerd worden, maar als jury gingen  rigent en de jonge vertegenwoordiger  deelde, deed mij de ogen openen. Ze
    in combinatie met een open podium  we voldaan naar huis. Het niveau was  van het jeugdorkest van harmonie  verplaatste ons als juryleden in de
    en festival, is een mooi initiatief. Het  goed. De gesprekken met de afge- Kunst na Arbeid uit Belfeld is Span  wereld en beleving van de jeugd. Het
    belangrijkste is dat men weer naar  vaardigden van de orkesten over de  bijgebleven. “Het was een levendig  gesprek was een win-win voor zowel
    elkaar luistert en dat er weer muziek  tips en tops werden goed ontvangen.  en boeiend gesprek over hoe de jeugd  het orkest als de jury.”
    gemaakt wordt.”
                                                       Punten
    Mix                                                  De Koninklijke Harmonie van
    Met een mix van concoursdeelne- “De informatie die de jongedame van                  Heer-Maastricht en fanfare Concor-
    mers, een orkest dat zich voorbereidt                                 dia uit Ittervoort gingen op voor de
    op een concours later dit jaar, orkes- het jeugdorkest met ons deelde,                punten en prijzen. Beide orkesten be-
    ten die voor de tips en tops kwamen,                                 haalden prima resultaten. Span: “Het
    een jeugdorkest, een gecombineerd  deed mij de ogen openen”                     orkest uit Heer onder leiding van
    orkest, een solistisch intermezzo-op-                                 Karin Janssen viel op door zijn goe-
    treden en een slotact in de vorm van                                 de harmonieklank. De fanfare van
    een optreden van Broken Brass wa- Ook wij als jury vonden het fijn om  ingepast kan worden in het grote or- Ittervoort presenteerde een prachtig
    ren alle ingrediënten voor een gevari- onze verslagen te delen met afgevaar- kest. Het jeugdorkest had een goed  programma dat zeer goed werd uit-
    eerd muzikaal menu aanwezig. Span:  digden van het orkest en de dirigent.”  niveau. De informatie die de jonge- gevoerd met een prachtige solo op
    “Natuurlijk moet deze opzet geëva- Met name de ontmoeting met de di- dame van het jeugdorkest met ons  altsaxofoon door Huub Claessens.
                                                       Dirigent Martijn Pepels en zijn orkest
                                                       hadden de zaakjes goed voor elkaar.”
                                                       De jury keerde met een goed gevoel
                                                       huiswaarts. “Het was een lange dag,
                                                       maar dat hadden we er graag voor
                                                       over. Er klonk weer muziek in het
                                                       Limburgse. Dat is en blijft de grote
                                                       winst.”

                                                       Redelijk niveau
                                                       Ook in Muziekcentrum Enschede
                                                       klonk voor het eerst sinds drie jaar
                                                       weer concoursmuziek. Negen orkes-
                                                       ten hadden ingeschreven voor het
                                                       concertconcours van de Overijsselse
                                                       Muziekbond (OBM). “Ik kijk met een
                                                       positief gevoel op deze dag terug”,
                                                       zegt Jan de Haan, die met Durk Lau-
                                                       tenbach, Hennie Ramaekers en Frans
                                                       Aert Burggraef het juryteam vormde.
                                                       “Al was het alleen maar om het feit
                                                       dat er ondanks de teleurstellende op-
                                                       komst weer bondsconcoursen wor-
                                                       den georganiseerd.”

                                                       De Haan zat ook in Hoofddorp in de
     De Koninklijke Harmonie van Heer lier in Venlo een mooie orkestklank horen.             jury. Op beide plaatsen was volgens
   1   2   3   4   5   6   7