Page 3 - krant week 46
P. 3

3


     Ook de jury zat weer voor het eerst sinds 2,5 jaar achter de jurytafel.
    hem sprake van een redelijk muzi- nabespreking die ik met de orkesten  maar ook over een te eenzijdige arti- in de vierde divisie op geweldig hoog
    kaal niveau. “Daarbij moet worden  had, kwam ook naar voren hoe blij  culatie en een te weinig expressieve  niveau en kan met gemak promove-
    aangetekend dat die twee concoursen  men was dat het weer als vanouds  interpretatie van de langzame delen.  ren. Het schijnt ook het beleid te zijn
    wel voornamelijk bezocht werden  aanvoelt.             Hopelijk zijn dat tips waarmee or- bij deze vereniging om het niveau-
    door derde en vierde divisie orkes-              kesten hun voordeel kunnen doen.” verschil met het A-orkest zo klein
    ten.” Net als zijn collega’s merkt ook  Een minpunt is de geringe publieke  Absoluut hoogtepunt in Enschede  mogelijk te houden.
    De Haan op dat de muzikale kwaliteit  belangstelling. Regelmatig zaten er  was het optreden van het jeugd- en
    niet geleden heeft onder de corona- meer mensen op het podium dan in  opleidingsorkest van Wilhelmina uit  Op die manier kan er voortdurend,
    crisis. “Ik heb dat in ieder geval niet  de zaal. Ook de belangstelling van de  Glanerbrug. De Haan: “Dit 45 leden  zonder al te grote problemen door-
    kunnen waarnemen. De orkesten   orkesten voor elkaar is ver te zoeken.  tellende harmonieorkest musiceerde  stroming plaatsvinden.”


    “Een minpunt is de geringe publieke


    belangstelling. Regelmatig zaten er meer               Uitslagen Enschede
                                       INTRODUCTIEDIVISIE: harmonie: Vleuten HOV-B, geplaatst in 3e divisie.
                                       VIERDE DIVISIE: brassband: Ere Zij God Damwoude, 82 pnt, 1e prijs; Euregio Brassband, 80,92 pnt,
    mensen op het podium dan in de zaal”                 1e prijs; fanfare: St. Gregorius Varsselder-Veldhunten, 81,25 pnt, 1e prijs; Soli Deo Gloria Ane, 82,83
                                       pnt, 1e prijs: harmonie: Jeugd- en opleidingsorkest Wilhelmina Glanerbrug, 90,75 pnt, 1e prijs met
                                       promotie en onderscheiding.
    die ik in de nabespreking ontmoet- Men doet z’n “ding” op het podium  DERDE DIVISIE: fanfare: Concordia Wjelsryp, 85,75, pnt, 1e prijs + promotie; harmonie: Da Capo
    te, hebben naar eigen zeggen geen  en komt pas bij de uitslag weer terug  Leeuwarden, 83,25, pnt, 1e prijs.
    noemenswaardige nadelige gevolgen  in de zaal.”           EERSTE DIVISIE: fanfare: Crescendo Zuid Beijerland, 85,33 pnt, 1e prijs.
    ondervonden van de Covidperiode.
    Eén van de deelnemers, Da Capo Rode draad              Uitslagen Hoofddorp
    uit Leeuwarden, verwelkomde sinds  Zoals aangegeven betraden vooral  VIERDE DIVISIE: harmonie: Excelsior Hoofddorp, 82,09 pnt, 1e prijs.
    1 januari zelfs elf nieuwe leden. We  verenigingen uit de lagere divisies de  DERDE DIVISIE: fanfare: Us Ideael/Nieuw Leven Echten, 74,92 pnt, 2e prijs; fanfare: Prinses Marijke
    moeten ons hierbij wel realiseren dat  afgelopen weken de concourspodia.  Geldermalsen, 82,17 pnt, 1e prijs.
    je orkesten die wel een gevoelige tik  In de uitvoeringen van deze orkes- EERSTE DIVISIE: harmonie: Amicitia Landsmeer, 84,09 pnt, 1e prijs.
    hebben gekregen nu (nog) niet op  ten valt volgens het Friese jurylid  INTRODUCTIEDIVISIE: harmonie: Westlandse Harmonie ’s Gravenzande, geplaatst in tweede divisie.
    een concours tegen zult komen.”  een rode draad te bespeuren. “Het
                     valt op dat ik bij vrijwel elk orkest in
    Enthousiasme           het juryrapport dezelfde opmerkin- Uitslagen Venlo
    Pluspunt is volgens De Haan dat er  gen heb geschreven.       TWEEDE DIVISIE: harmonie: Koninklijke Harmonie van Heer, 86,33 pnt, 1e prijs met promotie.
    weer concoursen worden georgani-                   EERSTE DIVISIE: fanfare: Concordia Ittervoort, 91,33 pnt, 1e prijs met lof.
    seerd en dat er met groot enthousi- Ik heb het dan over de problemati-
    asme wordt gemusiceerd. “Tijdens de  sche klankverhouding en zuiverheid
   1   2   3   4   5   6   7   8