Page 7 - krant week 46
P. 7

7


    Slagwerkconcoursen:


    kort maar krachtig    Ook de slagwerkers maakten na lange tijd weer hun opwachting op het concourspodium. In zowel Venlo als Hoogeveen legden
    vier slagwerkensembles hun muzikale vorm onder het vergrootglas van de jury.

    Tekst: Frank Vergoossen
    Foto’s: FV Media Producties en Facebook

      n Hoogeveen hielden de Mu-
      ziekbond Groningen en Drenthe
    I(MGD), de Muziekbond Gelder-
    land Flevoland (MBGF), de Overijs-
    selse Bond van Muziekverenigingen
    (OBM) en de Organisatie van Mu-
    ziekverenigingen in Fryslân (OMF)
    een gezamenlijk concertconcours
    voor slagwerkgroepen. Vier ensem-
    bles betraden het podium. Financi-
    eel was het voor de organisatie met
    zo weinig kandidaten wellicht niet
    erg aantrekkelijk. Maar door de sa-
    menwerking van de bonden kon het
    concours in ieder geval doorgaan.
    De juryleden Roel Jan Jongsma, Jan
    Geert Nagel en Etienne Houben kre-
    gen desondanks een aantrekkelijk
    programma voorgeschoteld. “Het  Wilhelmina Delfzijl speelde in Hoogeveen een technisch veeleisend programma.
    was kort en krachtig, maar wel hart-
    stikke leuk”, blikken Jongsma en Na- veau pasten.” Toch zijn er volgens de  een paar maanden tijd instudeert. Ze  zonder wedstrijdelement en zonder
    gel terug. “Met de deelname van drie  beide juryleden ook puntjes voor ver- zullen er ongetwijfeld al voor corona  verplichting naartoe te werken. “Een
    eerste divisieverenigingen en een  betering vatbaar. “Jammer is dat men  mee bezig zijn geweest.” De score had  goed initiatief om de jeugd op een
    deelnemer in de tweede divisie was  over het algemeen iets meer aandacht  volgens de beide juryleden nog ho- educatieve wijze te laten proeven aan
    het niveau over het algemeen goed.  heeft voor het technische aspect dan  ger kunnen uitvallen als alle aspecten  een echte concoursdeelname”, vond
    Zeker als je ziet dat de verenigingen  voor het muzikale gedeelte. Verder  van het musiceren evenveel aandacht  Stevens. “En als een soort stok achter
    na coronatijd nog weinig op het po- kijken dan de partituur is iets waar de  hadden gekregen. “Technisch was het  de deur om na corona weer een doel
    dium hebben gestaan. Dat zie je ook  verenigingen wat meer aan moeten  niveau heel erg hoog, maar muzikaal  te hebben om naar toe te werken.”
    aan de punten, het viel helemaal niet  blijven werken.”      bleef het iets achter.”      Stevens merkte op dat de dirigenten
    tegen.”                                                het doel van dit initiatief prima op-
                     Het slagwerkensemble van Wilhel- Open podium          pakten. “Ze hadden goed nagedacht
    Juryleden hebben nog wel eens hun  mina uit Delfzijl stak er in Hooge- De Limburgse Bond van Tamboer- over de programmakeuze door in ie-
    bedenkingen bij de programmakeu- veen bovenuit. “Wilhelmina speel- korpsen (LBT) hield in Theater De  der geval één werk te spelen van een
    ze van de deelnemers. Dat was in  de een heel uitdagend programma  Maaspoort in Venlo een concert- inhoudelijk goed niveau en verder op
    Hoogeveen niet het geval. “De keuze  van een heel hoog niveau”, merken  concours in combinatie met een  een ongedwongen manier muziek te
    van de werken was in orde. De orkes- Jongsma en Nagel op. “Dat was een  open podium. De juryleden Roel Jan  maken als een eerste stap naar een
    ten speelden stukken die bij hun ni- programma dat je niet zomaar in  Jongsma, Jan Geert Nagel en Henrico  echte concoursdeelname. Zo werk je
                                      Stevens gaven tips en tops waarop de  aan toekomstbestendigheid.”
                                      deelnemers verder kunnen bouwen.
                                      Van de vier kandidaten deed alleen
                                      de slagwerkgroep van de Koninklij-
                                      ke Harmonie Aurora uit Grevenbicht
                                      mee voor de punten en prijzen. Het  Uitslagen
                                      ensemble onder leiding van Timothy  slagwerkensembles
                                      Geilen scoorde in de tweede divisie
                                      met 90,83 punten een eerste prijs
                                      met promotie en lof der jury. En dat  HOOGEVEEN
                                      was volgens jurylid Henrico Stevens  TWEEDE DIVISIE: Woudklank Grootegast, 85
                                      dik verdiend. “Het ensemble had  ptn, 1e prijs met promotie.
                                      zijn zaakjes prima op orde. Een goed  EERSTE DIVISIE: AMDG Beilen: 87,17 ptn 1e
                                      programma met een mooie opbouw.  prijs; Wilhelmina Bedum: 85,33 ptn, 1e prijs;
                                      De karakters van de verschillende  Wilhelmina Delfzijl: 93 ptn, 1e prijs met
                                      stukken werden goed geraakt.” Maar  onderscheiding.
                                      minstens zo verrassend kwamen wat  VENLO
                                      Stevens betreft de deelnemers aan  TWEEDE DIVISIE: Aurora Grevenbicht, 90,83
                                      het open podium voor de dag. Met  ptn, 1e prijs met promotie en lof.
                                      dit nieuwe evenement wil de LBT
    De slagwerkgroep van de Koninklijke Harmonie Aurora uit Grevenbicht kreeg in Venlo lof der jury. verenigingen een doel bieden om
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12