Page 11 - Krant week 47
P. 11

11

       Fanfare Repertoire
       Festival in teken
       van de jeugd       Stichting CRON (Centrum Repertoire Ontwikkeling Nederland)
       wil met de organisatie van het Fanfare Repertoire Festival het
       medium fanfare als typisch Nederlands-Belgisch stukje cultu-

       reel erfgoed in de etalage zetten. De tweede editie op vrijdag
       29 en zaterdag 30 november in de Veluvine in Nunspeet staat in

       het teken van de jeugd. Een overzicht van alle activiteiten.

                                                       Radiomaker Ab Nieuwdorp is de gespreksleider
                                                       tijdens het Fanfare Repertoire Festival.                      Fanfare Orkest (GJFO)      11.00 uur: Demonstratieconcert  een heel belangrijke factor. Maar wat
                      Het GJFO is een projectorkest dat be- Jeugdorkest Concordia Oldebroek is in essentie goed repertoire? Tijdens
     Foto: FV Media Producties     staat uit kinderen van diverse fanfare- Repertoire voor jeugdfanfareorkesten  deze kick-off wordt nagedacht over
                      orkesten in Gelderland en omstreken.  is schaars. Waar kun je het vinden  de vraag hoe kennis en ervaring over
     VRIJDAG 29 NOVEMBER        Ze spelen muziek van de uitgevers  en bij welke componisten kun je  repertoire gedeeld kan worden om or-
     10.30 uur: Meet the composer   Himalaya Music, AM Music, Musi- terecht? Tijdens de Reading Session  kesten te helpen aan passend repertoi-
     Op uitnodiging van Musidesk vertelt  desk en Ferskaat.      Jeugdorkest presenteert Jeugdorkest  re te komen. Deze bijeenkomst wordt
     de Oostenrijkse componist Thomas                  Concordia Oldebroek nieuw reper- georganiseerd door het Expertisenet-
     Doss over zijn composities en tech- 19.30 uur: Concert christelijke  toire voor jeugdorkest dat afgelopen  werk Amateurmuziek als start van de
     nieken, muziek voor andere bezettin- muziekvereniging Concordia Olde- jaar is verschenen of nog moet ver- op te zetten repertoire community.
     gen, zijn methodeboek over dirigeren  broek            schijnen. Uitgevers of componisten
     en zijn werk als docent.     Programma: L’invitation au voyage  zijn aanwezig om de werken toe te  16.00 uur: Reading Session
                      (Arend Gerds), Oiseaux Exotiques  lichten. De volgende werken zijn  Nieuwsgierig naar het nieuwe reper-
     13.00 uur: Muziekeducatie en   (Olivier Messiaen), Offertorium uit  hiervoor geselecteerd: Island Treasures toire voor fanfareorkest dat afgelopen
     fanfare              Missa Katharina (Jacob de Haan), Va- (Jan Bosveld), Funky with a SMiLe  jaar is verschenen of nog moet ver-
     Het jeugdorkest vormt een belangrijk  riations on Heeg (Thom Zigterman),  (Geert-Jan Kroon), The Valkyries (Ivo  schijnen? Fanfare Bereden Wapens
     onderdeel van veel muziekverenigin- St. Casimir Chorale (Kazys Daugela),  Kouwenhoven), Blaas er op los (Ivo  speelt fragmenten van nieuwe com-
     gen, maar levert ook veel vraagstuk- Eilean nan Gobhar (Geert Jan Kroon),  Kouwenhoven), A Sunrise Impressi- posities die worden toegelicht door
     ken op. Welk repertoire is nodig om  Polonaise (Michal Kleofas Oginski)  on (Jan de Haan), A Tribute to Lionel  uitgevers en componisten.
     aan te sluiten bij kinderen van de 21e  en Coldplay in Symphony (arr. Bert  (André Waignein).
     eeuw? Welke rol heeft muziek in hun  Appermont).                          19.30 uur: Concert Fanfare ‘Bereden
     leven? Hoe kun je hen bij een fanfa-                13.00 uur: Meet the composers Jan  Wapens’
     reorkest het beste bedienen? Welke  20.30 uur: Concert Nationaal Jeugd  Bosveld & Thomas Doss   Programma: Three Dance Episodes
     rol speelt het repertoire, de werkvorm  Fanfare Orkest      Ab Nieuwdorp in gesprek met de  (L. Bernstein arr. T. v. Grevenbroek),
     en materialen daarbij? Denk mee  Programma: Centenary 2019 (Jan de  componisten Jan Bosveld en Thomas  Ballade (Eugène Bozza arr. G. de
     over deze vraagstukken, maak kennis  Haan), Rhapsody for Alto Saxophone  Doss, de winnaars van de BUMA  Krom), Ride (Kevin Houben), Octo-
     met nieuw repertoire voor jeugd- and Band (Fritz Neuböck), Cityscape  Blaasmuziek Awards 2019.   ber (Eric Whitacre arr. S. Verhelst),
     orkesten en laat je inspireren door  (Liz Lane),  A Flower Remembered                Compelling Pulses (Jan Bosveld), Doe
     andere verenigingen en ervaringen.  (John Rutter arr. Hans van der Heide), 13.30 uur: BvOI Forum  Maar Medley (arr. Jasper Staps).
     Keynote speaker is Susan Lutke, do- Tabula Rasa (Jan Bosveld), Scherzo  Tijdens het forum van de Bond van
     cent, saxofonist, onderwijskundige en  (Meindert Boekel).     Orkestdirigenten en Instructeurs  21.00 uur: Concert Gelders Fanfare
     auteur van verschillende boeken over                verzorgt bestuurslid Chris Derikx een  Orkest (GFO)
     muziekdidactiek en -pedagogiek. Het  ZATERDAG 30 NOVEMBER     lezing. Onderwerpen: hoe kan reper- Programma: Gelre (Jan Bosveld),
     Nationaal Jeugd Fanfare Orkest en het 9.30 uur: Seminar ‘Programmeren  toire gebruikt worden om orkesten te  Via ad Veniam (Eduard de Boer),
     Gelders Jeugd Fanfare Orkest presen- en presenteren’ door Ab Nieuwdorp vormen? Wat is de invloed van reper- Sweet-Toned (Tjeerd Nijhoff) met
     teren in een concert enkele vernieu- Ab Nieuwdorp, bekend als presenta- toirekeuze op je orkest? Welke werken Gerd Wensink als solist op euphoni-
     wende compositie.         tor van radioprogramma De Klassie- kun je gebruiken om bepaalde facet- um, Ave Maria (Simon Vanhoecke),
                      ken op NPO Radio 4, gaat hierbij in  ten binnen je orkest te verbeteren?  Mantra (Thomas Doss), première.
     15.30 uur: Concert Nationaal Jeugd  op vragen zoals: Hoe programmeer  Daarnaast komen zaken als artistieke
     Fanfare Orkest          je? Hoe presenteer je het repertoire?  ontwikkeling, uitbreiding van het
     Het NJFO speelt onder leiding van  Wat vertel je wel en wat niet? Waarom  kleurenpalet en speelplezier aan bod.
     Jan de Haan diens composities The  krijgen fanfareorkesten weinig aan-                Kijk voor een uitvoerige omschrijving van
     Temple Musician (2,5 graad – 2019)  dacht van de media? Wat is de rol van  14.30 uur: Kick-off Repertoire Com- het programma en de te spelen compositie
     en Van Toeten en Blazen (3e graad –  een muziekcommissie? Hoe kom je  munity HaFaBra        op https://stichtingcron.nl. Kaartverkoop:
     2019).              aan repertoire? Waar vind je de juiste  De keuze van het repertoire, dus wel- http://www.veluvinenunspeet.nl
     16.30 uur: Concert Gelders Jeugd  informatie?           ke muziek speel je in een orkest, is
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16