Page 7 - Krant week 47
P. 7

7     “Toetsing van muzikale                                        Eurofestival:
     peil is zeker zinvol”                                        podium voor ieder


                                                        jeugdorkest!


                                                        Vele tientallen jeugdorkesten heb-
                                                        ben het al beleefd. Het Eurofestival
                                                        is een fantastische ervaring voor
                                                        ieder jeugdorkest. Op 28 en 29
                                                        maart 2020 wordt CC Don Bosco
                                                        in Heel weer omgetoverd tot een
                                                        concertzaal voor maximaal 24 jeug-
                                                        dorkesten.

                                                        Deelname aan het Eurofestival is een
                                                        uitdaging om gemotiveerd te blijven
                                                        en zich verder te ontwikkelen. Samen
                                                        een mooie prestatie neerzetten geeft
                                                        veel voldoening. Maar samen muziek
                                                        maken, dat is het allerbelangrijkste.
                                                        Adelle, U2, Queen en Kensing-
                                                        ton, we kennen ze allemaal. Arties-
                                                        ten die groot zijn geworden in de
                                                        popmuziek. Tijdens het Eurofestival
      Afgezien van het systeem van de beoordeling vindt een grote meerderheid toetsing van het muzikale niveau zinvol. 2020 wordt ieder jeugdorkest uitge-
                                                        daagd om het thema Let’s play Pop!
                                                        uit te werken binnen hun repertoire.
     Toetsing van het muzikale peil is absoluut zinvol. Dat blijkt uit een poll die            Het orkest dat de jury het meest in-

     KNMO Klankwijzer deze week hield op zijn Facebookpagina. Bijna 600 mensen              spireert maakt kans op de ‘Sjra Her-
                                                        mans Award 2020’!
     namen deel aan de peiling. Een grote meerderheid van 76 procent van de                Spelen voor een jury is natuurlijk
                                                        altijd spannend. Er zijn echter alleen
     deelnemers vindt dat beoordeling van het muzikale niveau meerwaarde heeft.              maar winnaars bij het Eurofestival.
                                                        Elk orkest ontvangt een schrifte-
                                                        lijk verslag van beide juryleden.
                      zal wetenschappelijk gezien wellicht  bij meegemaakt dat een orkest hard  De strekking van het juryverslag is
                      niet als representatief worden be- gestraft werd toen het in de vijfde  positief en opbouwend van aard en
     Tekst: Onze redactie       schouwd. Toch geeft de uitslag een  divisie met alleen eigen mensen op  bevat tips en heldere adviezen voor
     Foto: FV Media Producties     richting aan. Ondanks de kritiek op  concours ging. Deze vereniging gaat  de toekomst. Daarnaast kan iedere
                      de concoursen blijkt dat drie op de  dus niet meer, maar gaf onlangs wel  dirigent samen met een jeugdlid
     De enquêtevraag luidde als volgt:  vier deelnemers een vorm van toet- een prachtig concert in een uitver- het optreden evalueren met de jury.
     Een regulier concertconcours (we  sing belangrijk vindt voor de ontwik- kocht theater.”      Lees meer over de unieke opzet van
     bedoelen dus geen kampioenswed-  keling van het niveau van de eigen  Corstiaan Boer: “Precies, het maakt  het Eurofestival: www.euro-festival.
     strijd) is in eerste aanleg een middel  vereniging en/of de amateurmuziek  het oneerlijk voor de muziekvereni- nl. Inschrijven voor het festival kan
     om het muzikale peil van een orkest  in zijn algemeen.      gingen die het wel op orde hebben.” via de website tot 15 januari 2020. Er
     te toetsen en om de kwaliteit van de                Theo Van de Ven: “Belangrijker is de  kunnen maximaal 24 orkesten mee-
     blaasmuziek in zijn algemeenheid  Posts              controle op het aantal inleenkrach- doen, dus wees er snel bij!
     te ontwikkelen. Het niveau van de  Uit de reacties blijkt dat er vooral  ten.”
     huidige blaasmuziek is voor een  bezwaren bestaan tegen de opzet van  Herman van Dulm: “Toetsing is een
                                       goed middel om te kijken wat het ni- STACCATO
     belangrijk deel te danken aan de con- de concoursen en de randvoorwaar-
     coursen. Los van of je orkest al dan  den. Een bloemlezing van de posts  veau van het orkest is, maar het gaat
     niet aan concoursen meedoet en of je op Facebook:         om de randzaken die erbij komen,
     allerlei bezwaren hebt tegen het hui- Harry Timmerman: “Toetsing is  zoals de kosten van een concours-
     dige systeem: vind je een vorm van  altijd goed maar de manier waarop  deelname.”
     toetsing nog steeds zinvol of zeg je:  mag wel eens op de schop.”  Johan Sies: “In de lagere divisies  Jubilarissen in Olst
     ‘nee, dit doel is achterhaald, laat ons  Frank de Klerk: “Toetsing lijkt mij  is het doel al lang achterhaald. Zij
     lekker zelf spelen’?       heel goed. De vraag is echter tegen  vinden het veel leuker om een eigen  en Excelsior
                      welke criteria wordt getoetst?” georganiseerd concert voor 500 man
     Belangrijk            Jan de Velde: “Toetsing is alleen al  publiek te spelen dan op concours  Tijdens de jaarlijkse winteruitvoering van
     Van de 593 respondenten klikten er  goed om op niveau te blijven of het  te gaan en te spelen voor tien man  de koninklijke muziekvereniging Apollo Olst
     451 op het vakje ‘Ja, toetsing is zin- niveau op te krikken.”   publiek.”              zijn Greet Voogel-Nawijn (40 jaar) en Judith
     vol’. 142 deelnemers kozen voor ‘Nee, Jan Janssen: “Toetsing is een leuke               Peters, Eddy Overkempe en Gerard Klumper
                      manier om je als vereniging te testen                (50 jaar) gehuldigd voor hun jubileum als
                      en om je verder te brengen in het                  muzikant.
     ”Toetsing is goed,        maken van wat moeilijkere muziek.” Noot van de redactie       De Muziekbond Gelderland-Flevoland heeft
                      Amanda: “Het is altijd goed om de
     maar de manier waar-       spreekwoordelijke thermometer in  Voor de goede orde: de poll op de Face- vier leden van de christelijke muziekvereni-
                                        bookpagina van Klankwijzer is niet voor
                      je orkest te steken en te kijken waar
                                                         ging Excelsior Oostendorp gehuldigd voor hun
     op mag op de schop”        je staat. Maar dan wel bij het orkest  beleidsdoeleinden opgestart. Het is een  40-jarig jubileum. Goos Draaijer (tenorsaxo-
                                                         foon), Peter van de Werfhorst (esbas), Dries
                                        onafhankelijk initiatief van de redactie van
                      zoals het écht is. Dus: haal het com-
                      petitie-element eruit.”      het nieuws- en informatieplatform KNMO  Bos (bariton) en René Slagter (euphonium)
                      Paul van der Heijden: “Niet als je  Klankwijzer om de betrokkenheid binnen  kregen uit handen van bondsvoorzitter Chris
     laat ons lekker zelf spelen’ Een poll  als orkest gedwongen wordt om veel  de sector te vergroten.  Timmer een bijbehorende insigne.
     op Facebook met 600 respondenten  mensen in te huren. Heb van dicht-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12