Page 9 - Krant week 47
P. 9

9     Lagere divisies                                           Premières bij
     verrassen in Hoofddorp                                        concert van


                                                        Oranje Grootegast

     Mooi klinkende orkesten en goed uitgewerkte uitvoeringen met vooral in de lagere divisies      Christelijke muziekvereniging

     enkele positieve verrassingen. Jurylid Danny Oosterman kijkt met een positief gevoel terug      Oranje Grootegast brengt zaterdag
                                                        30 november (20.00 uur) tijdens
     op het gezamenlijke concertconcours van de Muziekorganisatie Noord-Holland en Utrecht        een concert in de Goede Herder-
                                                        kerk in Grootegast twee composi-
     (MNHU) en de Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen (ZHBM) in Hoofddorp.             ties van eigen bodem in première.

                                                        Van de hand van Arend Gerds klinkt
                                                        het energieke en virtuoze Shifting
     Tekst: Frank Vergoossen                                       Winds. De titel verwijst naar een van
     Foto: Still Klankwijzer.tv                                      de hoofdonderwerpen van dit werk,
                                                        namelijk van elkaar verschuivende
     Met twaalf deelnemers konden de                                   ritmische patronen. De compositie
     beide Hollandse bonden een vol                                    bevat snelle virtuoze vloeiende lijnen
     dagprogramma aanbieden. Meer dan                                   en kleurrijke lyrische passages.
     een verdubbeling van vorig jaar. Met
     opvallend veel deelnemers van buit-                                 Geert Jan Kroon schetst in zijn werk
     en de eigen bondsgrenzen. Friesland,                                 Red Prince het karakter van zijn
     Groningen, Drenthe, Zeeland. Uit                                   zoon. Een kind met op het eerste
     alle windstreken betraden blaaso-                                  gezicht enorm veel zelfvertrouwen
     rkesten zaterdag het podium van                                   en bravoure. Zijn bewegingsenergie
     schouwburg De Meerse in Hoofd-                                    en ondernemingsdrang zijn de basis
     dorp. Met zo’n gemêleerd deelne-                                   voor het tweede deel. Maar als er wat
     mersveld is op zich niets mis. Maar                                 misgaat, slaat de twijfel toe. De deso-
     het heeft wel zijn weerslag op de sfeer                               late sfeer en onzekerheid in het derde
     in de zaal. “Met alleen deelnemers uit  Excelsior Hoofddorp haalde in de vijfde divisie de hoogste dagscore. deel zijn hier een uiting van, waarna
     de eigen omgeving is de onderlinge                                  hij zichzelf weer terug probeert te
     binding veel groter”, zegt jurylid                                  vinden. Kroon schreef het werk als
     Danny Oosterman. “Muzikanten zijn  prachtige uitvoeringen voorbij horen  dat de rust om te werken aan fraser- een studie in materiaalgebruik en
     dan toch wat eerder geneigd om naar  komen. Orkesten die echt niet hoev- ing, het uitlijnen van melodieën en  vorm. Het doel was om met hetzelfde
     elkaar te gaan luisteren. Dat was nu  en te twijfelen aan hun kwaliteiten.  andere facetten van muziek maken.  materiaal verschillende ideeën uit te
     niet het geval. De zaalbezetting was  Deze ervaring kan voor hen een mo- Dan schep je ook de voorwaarden  beelden en daarin de extremen van
     erg matig.”            tivatie zijn om het ook weer eens op  om als groep samen goed te functio- het materiaal op te zoeken. Het resul-
                      een echt concours te proberen.” neren en zorg je dat er automatismen  taat is een fanfare werk in vier delen.
     Festivaldeelnemers                         kunnen ontstaan. Dan kan er ook
     Opvallend was verder het relatief  Verrassingen          kwaliteit geleverd worden. Vooral  De twee premières maken deel uit
     grote aantal festivaldeelnemers.  Het concours in Hoofddorp had  orkesten waarvan je het niet meteen  van een Amerikaans getint pro-
     Drie orkesten kregen van het ju- diverse verrassingen in petto. Zowel  zou verwachten, lieten horen dat ze  gramma met muziek uit musicals
     rytrio Bauke Schut, Arie Stolk en  in positieve als negatieve zin. Ver- op een goede manier gewerkt had- en opera's. Medewerking verleent
     Danny Oosterman alleen een pos-  rassend was dat juist verenigingen  den.”             de sopraan Francesca Pusceddu.
     itief-kritisch verslag zonder bijbe- waarvan je het niet meteen zou                 Het B-orkest opent de concertavond
     horende puntenlijst. Uit een poll op  verwachten uitstekend voor de dag               met nummers van Guns N’ Roses en
     de Facebookpagina van Klankwijzer  kwamen, vooral in de lagere divisies.              Duncan Laurence. Informatie: www.
     bleek deze week dat meer dan drie  Meer gerenommeerde namen vielen  Uitslag concertconcours    oranje-grootegast.nl.
     kwart van de ruim 500 respondenten  daarentegen enigszins van hun voet- MNHU en ZHBM
     het toetsen van het muzikale niveau  stuk. Zo zette de eerste deelnemer
                      van de dag meteen ook de hoogste
                      score van het hele deelnemersveld op  Vijfde divisie: harmonie: Excelsior
                                        Hoofddorp, 88,25 pnt, 1e prijs met
     “De zaalbezetting         het bord. Dirigent Elivera van Sloten  promotie.
                      leidde muziekvereniging Excelsior
     was er matig”           uit Hoofddorp met muziek van Otto  Vierde divisie: brassband: Felison Brass
                                        Velsen-Noord, 82,25 pnt, 1e prijs; Brass-
                      M. Schwarz en Jacob de Haan in
                      de vijfde divisie naar 88,25 punten.  band ‘t Heideblomke Harkema, 78,83 pnt,
                      Oosterman: “Een goed voorbeeld   2e prijs; fanfare: Wilhelmina Zwammer-
     absoluut zinvol vindt. Dat deze uit- van een harmonie die echt goed  dam, 82,33 pnt, 1e prijs.
     slag niet in verhouding staat met  bezig is. Er mankeerde hier en daar  Derde divisie: brassband: Blaast de
     het uiteindelijke aantal deelnemers  nog wel wat aan, maar de basis zat  Bazuin Surhuisterveen, 81,92 pnt, 1e prijs;
     aan de concertconcoursen heeft wel- goed in elkaar. Een heel mooie klank  harmonie: Concordia Tholen, 85,59 pnt,
     licht voor een belangrijk deel met  en goede verhoudingen in de balans.  1e prijs met promotie; fanfare: Us Ideael/
     de opzet ervan te maken. Toch is  Iets wat je zelden hoort in de vijfde  Nieuw Leven Echten, 81,75 pnt, 1e prijs;
     het dan verwonderlijk dat niet meer  divisie.” Dat gold ook voor enkele  Eensgezindheid Egmond-Binnen, 86,25
     orkesten gebruikmaken van de optie  deelnemers in de tweede en derde  pnt, 1e prijs met promotie.
     festivaldeelname waarmee zonder  divisie. “Je kon echt horen dat er  Tweede divisie: brassband: Koninklijke
     de hectiek en stress van een echt  door sommige orkesten hard gewerkt  Brassband Utrecht, 82,75 pnt, 1e prijs.
     concours het muzikale peil tegen het  is”, evalueert Oosterman. “Stemming  Festivaldeelnemers: Aalsmeers Harmo-
     licht gehouden kan worden. Oost- en balans binnen de groepen goed  nie Aalsmeer (derde divisie); Hoogeveense
     erman: “Het is zeker niet verkeerd  krijgen en andere elementaire zaken  Harmonie Hoogeveen (tweede divisie); De
     om op deze manier te kijken waar je  gedetailleerd uitwerken kost veel tijd.  Bazuin Tzummarum (eerste divisie).
     als orkest staat. We hebben enkele  Maar als die basis op orde is, geeft
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14