Page 1 - krant week 47
P. 1

Nieuwe muziek                           25 jaar vertrouwd

                      op Fanfare                            met Tijmen
                      Repertoiredagen                          Botma


                             3                                 7     Jaar 2022, week 47


     Professionalisering centraal
     thema op SMP Congres     De doelgroep Show, Mars en Percussie houdt zaterdag (26 november) in Eemnes het jaarlijkse congres. Aan interessante

     onderwerpen is geen gebrek. Een preview van wat deze dag te bieden heeft.

     Foto: WMC


       eter Vulperhorst houdt een
       gave workshop voor slagwer-
     Pkers met een wat traditione-
     lere interesse. Onder het motto ‘Hip
     of hopeloos, belegen of buitenkans?’
     belicht hij de verschillende stijlen
     van slagwerk en de mogelijkheden
     daarvoor binnen de mars- en show-
     sector.
     De jeugd heeft de toekomst. Daar-
     om is er een speciale sessie voor
     jeugdkorpsen. De ervaringen van
     Jong Pasveerkorps en Jong Beatrix
     vormen de input van een discus-
     sie over wat de jeugdkorpsen nodig
     hebben om de verwachtingen voor
     de toekomst voor de sector waar te
     kunnen maken. De doelgroep SMP
     vindt het van belang dat zoveel mo-
     gelijk jeugdkorpsen aanwezig zijn  De aanpak van Jong Pasveer dient als voorbeeld voor een speciale sessie voor jeugdkorpsen.
     om samen te bekijken wat nodig is
     om de jeugdafdelingen te professio- ling van hun showproduct. Voor de  Hansen en Ferdi van Maanen les- ervaring opgedaan met het werven
     naliseren.            marssector zal er vanuit de Tech- methoden aan over hoe je een slag- van subsidies. Hij neemt de bezoe-
                      nische Commissie Mars een sessie  werkgroep van muzikanten met een  kers mee in hoe zijn vereniging dit
     Marsproduct            worden gehouden over hoe zij de  verstandelijke beperking een stap  heeft aangepakt met daarbij natuur-
     Het congres geeft verder een kijk- professionalisering van de marssec- verder kunt brengen. Deze sessie is  lijk ook de valkuilen die daarmee
     je in de keuken bij de professionele  tor voor zich ziet. Ook volgt er een  bedoeld voor groepen die al begon- gepaard gaan. De tweede sessie gaat
     totstandkoming van twee producten  brede discussie over het professiona- nen zijn en voor verenigingen die  over de energierekening van vereni-
     vanuit de mars- en showsector. Voor  liseren van het kader voor de mars-  interesse hebben om binnen hun ge- gingsgebouwen en hoe je daar beter
     de marssector zal Eduard Veldkamp  en showsector door de Bond van  lederen een zogenaamde G-groep op  mee kan omgaan.
     toelichten via welke methode Door  Orkestdirigenten en Instructeurs,  te zetten.
     Vriendschap Sterk uit Katwijk haar  terwijl Rob Balfoort vertelt hoe je
     marsproduct The Imperial Seahawk  op een andere manier aan kwaliteit Financiële insteek
     heeft vormgegeven. Voor de show- kunt werken.           Verdere professionalisering van de
     sector zullen Marcel van Raaij en                 sector kan alleen als er ook geld voor  SMP Congres 2022 | zaterdag 26 november,
     Maikel Meulema het product Cap-  Opmars              is. Daarom twee sessies die een fi- 12.30 uur | Het Huis van Eemnes, Noorders-
     ture The Flag van de Rijnmondband  De groepen van Slag & Vlag en Mu- nanciële insteek hebben. Robert de  ingel 4, 3755 EZ Eemnes | Toegang gratis |
     als leidraad nemen om de aanwezi- sic Unlimited zijn in opmars. In een  Bruijne heeft met zijn vereniging  Aanmelden: KLIK HIER.
     gen mee te nemen in de ontwikke- interactieve workshop reiken Alex  Harmonieorkest Vleuten heel wat
   1   2   3   4   5   6