Page 3 - krant week 47
P. 3

3    Veel nieuwe muziek op Fanfare
    Repertoire- en Netwerkdagen


    Nieuwe composities voor fanfareorkest van componisten uit binnen- en buitenland en prachtige concerten door toporkesten

    van Nederlandse bodem. Dat zijn de ingrediënten van de Fanfare Repertoire- en Netwerkdagen die de stichting Centrum
    Repertoire Ontwikkeling Nederland (CRON) komend weekeinde op diverse locaties in het land op touw zet.    Fanfare de Vooruitgang Stiphout is zaterdag een van de drie orkesten tijden het avondprogramma.

                     Friends onder leiding van verschil- bastrombone. Tijdens dit concert  zelf gespeeld, het tweede deel neemt
                     lende componisten en gastdirigent  wordt de Nationale BUMA Blaasmu- Martin van den Berg op de bastrom-
    Foto: Aanlevering De Vooruitgang Dick Bolt nieuw repertoire voor met  ziek Award uitgereikt aan Johan de  bone voor zijn rekening. Beide solis-
                     name de lagere divisies. De presenta- Meij.            ten zullen in het derde en laatste deel
        oor de lustrumeditie is een  tie is in handen van Joop Boerstoel.               gezamenlijk onder begeleiding van
        weekendprogramma samen-                   Eigenheid             het fanfareorkest afsluiten. Tijdens
    Vgesteld in samenwerking met Muziek na de stilte          Tijdens het tweede concert kan het  dit laatste concert wordt de Interna-
    Musidesk Rijnbrink en de Brabantse  Zaterdag 26 november reizen we af  publiek genieten van een veelzijdig  tionale BUMA Blaasmuziek Award
    Bond van Muziekverenigingen. “Ons  richting De Schalm Veldhoven voor  programma van Fanfare de Voor- uitgereikt aan Otto M. Schwarz. De
    uitgangspunt is om met zoveel mo- de tweede reading session. Konink- uitgang Stiphout, geleid door Frenk  concertreeks op zaterdag in theater
    gelijk partijen samen te werken aan  lijke Fanfare Philharmonie Leende  Rouschop. Het streven van de fanfare  De Schalm in Veldhoven wordt ge-
    onze doelstellingen. Dat is de fanfare  onder leiding van Jac Sniekers ver- is het behoud van eigenheid van het  presenteerd door Radio 4-presenta-
    en het fanfarerepertoire in de schijn- zorgt een sessie met veel aandacht  orkest door onder andere het spelen  tor Ab Nieuwdorp.
    werpers zetten”, zegt voorzitter Johan  voor nieuwe composities voor de  van originele composities. De Voor-
    Jansen van de stichting CRON.   hogere niveaus. Deze sessie wordt  uit neemt het publiek mee op reis tij- Concertconcours
                     gepresenteerd door Andries de Haan.  dens het concert Through Time and  Het weekend gaat door op zondag.
    Meet the composers        Aansluitend is er een presentatie van  Space met uitvoeringen van Rocket  Dan organiseert de Brabantse Bond
    Vrijdagochtend 25 november nemen  de Bond van Orkestdirigenten en In- Science van Sam Gevers en Traveler  van Muziekverenigingen een con-
    Johan de Meij en Otto M. Schwarz  structeurs (BvOI) en zoomen de KN- van David Maslanka (arr. Erik Ro- certconcours. Met de deelnemers
    alle geïnteresseerden mee in de we- MO-beleidsmedewerkers Luuk Me- zendom).             muziekvereniging Animato Nis-
    reld van hun composities. Laat je  vis en Bjorn van Pruijssen in op het               telrode, Boxtel’s Harmonie, fanfare
    inspireren door de werk- en denk- plan Muziek na de stilte over de rol Veelzijdig          Wilhelmina Hoogeloon en fanfare
    wijzen van deze componisten tijdens  van de professionals in de instrumen- Fanfare De Hoop Stellendam sluit  Emergo Castricum belooft het een
    de sessie Meet the composers bij Mu- tale amateurmuzieksector na corona. onder leiding van Anne van den Berg  muzikale middag te worden. De or-
    sidesk Rijnbrink Deventer. Later in                 de avond af. Een enthousiast orkest  kesten worden beoordeeld door de
    de middag presenteren verschillende Concertreeks          dat van alle markten thuis is. Fanfare  juryleden Matty Cilissen, Arnold
    partijen de sessie Erfgoed Leeft met  Aan het einde van zaterdagmiddag  De Hoop biedt het publiek een veel- Span, Jan Van der Roost en Danny
    innovatieve ideeën om de fanfare als  start een prachtige driedelige con- zijdig programma met onder andere  Oosterman.
    immaterieel erfgoed levend te hou- certreeks door Nederlandse topor- het werk De Hoop Fanfare dat Tim
    den.               kesten. Fanfare Eendracht Nieuwen- Kleren schreef ter gelegenheid van
    Het festival richt zich vooral op de  hagerheide onder leiding van Bart  het afscheid van dirigent Arie Stolk.
    ontwikkeling van nieuw repertoi- Deckers trapt de reeks af met voor- Ilja Reijngoud schreef speciaal in  Een aantal programmaonderdelen is gratis
    re. Gedurende het weekend staan er  namelijk muziek van componist Jo- opdracht van het orkest een nieuwe  toegankelijk. Voor sommige geldt een
    twee reading sessions geprogram- han de Meij inclusief de première van  compositie in lichte muziekstijl met  toegangsprijs. Kijk voor meer kaarten op
    meerd. Op vrijdagmiddag speelt het  Canticles, een compositie van Johan  de trombone in de hoofdrol. Het  www.stichtingcron.nl.
    projectorkest Orpheus-Bathmen &  de Meij met solist Brandt Attema op  eerste deel wordt door de componist
   1   2   3   4   5   6   7   8