Page 7 - krant week 47
P. 7

7
     CONCERT VAN DE WEEK

    “Na 25 jaar voelt elke repetitie

    alsof het mijn eerste is”


     In de successerie Concert van de Week richt KNMO Klankwijzer de schijnwerper op concerten, presentaties en manifestaties
     met een opvallende artistieke invulling of een bijzondere aanleiding. In deze aflevering aandacht voor het concert 25 jaar
     vertrouwd waarmee Fanfareorkest Psalm 150 uit Dinxperlo zaterdag 26 november het zilveren jubileum van dirigent

     Tijmen Botma viert.

    Tekst: Onze redactie
    Foto: Ariane van Ginneke

       evin Houben zal zelden een
       duidelijker omschreven op-
    Kdracht hebben gekregen voor
    een compositie. Desondanks zal het
    voor de Belgische componist best
    lastig zijn geweest om aan de wensen
    van de opdrachtgever te voldoen. In
    het stuk, waarvan de titel zaterdag
    pas bekend gemaakt wordt, spelen
    dirigent Tijmen Botma, zijn vrouw
    Petra en hun drie muzikale kinderen
    Jeroen, Rianne en Joël een hoofdrol.
    De première is zaterdag 26 novem-
    ber in Het Blauwe Meer in Dinx-
    perlo. Tijdens het concert 25 jaar
    vertrouwd herdenken Fanfare Psalm
    150 en Tijmen Botma dat ze al een
    kwart eeuw een muzikale twee-een-
    heid zijn. “Mijn hele gezin heeft een
    band met Psalm 150”, legt de zilveren
    jubilaris uit. “Mijn opdracht aan Ke-
    vin Houben was om een compositie
    te schrijven waarin mijn vrouw Pe-
    tra, ikzelf en onze drie kinderen hun
    sterkste punten kunnen etaleren.” Zo  Tijmen Botma viert het zilveren jubileum bij Psalm 150 met een speicaal voor zijn gezin gecomponeerd werk.
    opent Petra (solohoornist bij het Ra-
    dio Filharmonisch Orkest) met een  150), een mars van Harrie Janssen,  praatje, een kaartje of een appje.”  gewoon een hele goede band met de
    citaat uit het Concert voor Tenor en  Berceuse de Jocelin van Benjamin  Bianca van Eerden (49 jaar, sopraan  muzikanten”, antwoordt Botma op de
    Hoorn van Benjamin Britten, speelt  Godard met Gido van Schijndel als  saxofoon): “Tijmen Botma heeft niet  vraag hoe hij het al 25 jaar volhoudt
    zoon Jeroen (trompettist bij het Ne- solist op trombone en Resurgam van  alleen passie voor muziek, veel ken- bij Psalm 150. “We zorgen altijd voor
    derlands Philharmonisch Orkest)  Eric Ball, is door Botma zelf samen- nis en muzikaal gevoel, maar ook het  een goede sfeer op de repetitie. En
    een parodie op een trompetconcert  gesteld.            vermogen om dit over te brengen op  wat heel belangrijk is dat we altijd
    van Haydn en een Mozartthema voor                  ons als amateurmuzikanten. Hij ziet  vernieuwend bezig willen zijn en dat
    piccolotrompet, zingt dochter Rian- Charisma            de orkestleden ook als mens staan.  het repertoire aantrekkelijk is. Het
    ne het liedje Melody by Melody dat  Al 25 jaar motiveert en inspireert  Hij komt naar je toe en stelt per- blijkt gewoon dat het bij een goede
    ze zestien jaar geleden zong tijdens  Tijmen Botma de leden van Psalm  soonlijke vragen als hij op de hoog- balans tussen mensen uitdagen en
    de finale van de compositiewedstrijd  150 om op het hoogste niveau mu- te is van privéomstandigheden. Hij  een fijne sfeer creëren heel lang goed
    van het Nederlands Blazers Ensem- ziek te blijven maken. “Tijmen is een  is een verbinder in de breedste zin  kan blijven gaan. Ik ben nog steeds
    ble en gaat zoon Joël (trompettist bij  inspiratie voor jong en oud”, zegt  van het woord, zowel intern als ex- niet uitgekeken op de groep. Terwijl
    het Orkest van de Koninklijke Lucht- Dienke Lieverdink (22 jaar, euphoni- tern. Hij geeft mensen de ruimte en  orkestleden zelf zeggen dat ze het ge-
    macht) soleren en improviseren op  um). “Met zijn charisma en ervaring  het vertrouwen dat nodig is om zich  voel hebben dat er iedere keer weer
    het lied van zijn zus.      weet hij het beste uit iedereen naar  muzikaal te kunnen ontwikkelen.”  een nieuw programma klaar staat
                     boven te halen. We worden geprik- “Tijmen is gewoon een supergoede  en er weer een nieuwe dirigent voor
    De jubilaris zelf en het orkest kunnen  keld en geïnspireerd waardoor het  dirigent”, weet Erik van Eerden (63  staat. Elke repetitie voelt nog steeds
    aan de bak in een gedeelte vol met  uitdagend en leuk blijft om samen  jaar, bastrombone). “Hij heeft ons  alsof het mijn eerste repetitie is.”
    maatwisselingen en allerlei uitda- muziek te maken.” “Tijmen en Psalm  gebracht waar we nu zijn. Hij weet
    gende kunststukjes. Aan het eind van  150 hebben alle twee de ambitie om  als geen ander amateurs en profes-
    het stuk nemen alle solisten plaats in  wat aan te pakken”, stelt Johan van  sionals te verbinden en hoe hij bij
    het orkest en wordt het werk met een  Schijndel (71 jaar, oud-dirigent en  iedereen het beste naar boven kan  25 jaar vertrouwd door Fanfareorkest Psalm
    mooie finale gezamenlijk afgesloten.  oud-trombonist). “Er moet gewerkt  halen.”         150 Dinxperlo o.l.v. Tijmen Botma | zaterdag
    Ook de rest van het programma,  worden, maar ook gelachen. Er is                   26 november, 20.00 uur | Het Blauwe Meer in
    bestaande uit Mantra van Thomas  altijd belangstelling voor elkaar, be- Wederzijds          Dinxperlo | Kaarten: www.psalm150.nl
    Doss (met de thematiek van Psalm  langstelling voor de mens. Met een  Dat respect is er wederzijds. “Er is
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12