Page 1 - Week 48
P. 1

Stiphout zorgt                           Concordia

                     voor bijzonder                           Obbicht boeit van
                     moment                               begin tot einde


                             5                                 7


     Jaar 2018, week 48

     Muziekloterij: steuntje in

     de rug voor amateursector
     We kennen de Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Vrienden Loterij. Nu is er ook de

     Nationale Muziekloterij. Volledig gericht op de instrumentale amateurmuziek in Nederland.
     Een duurzaam steuntje in de rug voor muziekverenigingen.


        erkoop van donateurskaarten,
        potgrond, oliebollen of wafels.
     VOm de boel aan draaien te
     houden ontkomen we er niet aan om
     met allerlei acties langs de deuren
     te gaan. Er is nu een leukere ma-
     nier om geld in te zamelen voor je
     vereniging. Enkele oud-bestuurders
     die de amateurmuziek nog steeds
     een warm hart toedragen, hebben de
     Nationale Muziekloterij bedacht. Een
     loterij waarvan de opbrengst naar de
     instrumentale muziekbeoefening in
     verenigingsverband gaat.

     Pilot
     Hoe werkt het? Muziekverenigingen  lijks trekkingen plaats en spelen de  gegeven dat leden tegenwoordig hoe  De hoofdprijs is een weekendje weg,
     uit het hele land kunnen zich via de  deelnemers ook maandelijks mee.  langer hoe minder tijd kunnen en wil- bestaande uit vliegtickets voor twee
     website www.muziekloterij.nl (gratis)  Voorbeeld: een vereniging heeft vijftig  len vrijmaken voor allerlei nevenacti- personen. Verder zijn er televisies,
     aanmelden om mee te doen. Ver-  leden. Ieder lid weet vier familieleden,  viteiten”, zegt Bart Lemmen, oud-pen- cadeaukaarten en kleine geldprijzen te
     volgens gaan ze (eenmalig) de boer  vrienden of bekenden te werven om  ningmeester van de Limburgse Bond  winnen.
     op om zoveel mogelijk deelnemers  iedere maand met één lot mee te spe- van Muziekgezelschappen en een van
     (vrienden, familieleden en dorps- of  len. Dat betekent dat die vereniging  de initiatiefnemers van de Nationale  Meerjarenvergunning
     stadgenoten) te werven. Deze kunnen  iedere maand 200 keer 2,50 euro is  Muziekloterij. “Het is een kwestie van  Hoe meer verenigingen meedoen, hoe
     op dezelfde website aangeven met  500 euro genereert. Totale opbrengst  één keer slim tijd investeren in plaats  hoger de loterijopbrengst, hoe groter
     hoeveel loten ze willen meespelen  op jaarbasis: 6000 euro. Mooi meege- van maandelijks allerlei fysieke acties  de prijzenpot en hoe aantrekkelijker
     voor hun vereniging. In de pilot wordt  nomen, toch?       op touw zetten. Bovendien is het een  het wordt om mee te spelen. Afhan-
     nog gewerkt met fysieke loten. Maar                sympathieke vorm van ondersteuning. kelijk van de resultaten van de pilot
     als de testfase succesvol verloopt, gaat             Het is doneren met een winstkans  wordt bekeken of het aanvragen van
     zowel het toekennen van de lotnum- ‘Het is een kwestie      voor de donateur. Die laagdrempelig- een meerjarenvergunning haalbaar is.
     mers als de betaling online. Eén lot               heid spreekt het publiek meer aan.” De KNMO en de LBM ondersteunen
     kost vijf euro. De helft daarvan gaat                               het initiatief.
     naar de betreffende vereniging. Van  van één keer slim      De pilot loopt van november 2018
     de andere helft wordt in beginsel de               tot maart 2019. Dan vindt ook de
     helft uitgekeerd aan prijzen. De rest  tijd investeren’     eerste trekking plaats. De organisatie
     is bestemd om de organisatiekosten                heeft ervoor gekozen om vooral veel
     te dekken. In de pilotfase vindt er één              deelnemers blij te kunnen maken met  Kijk voor meer informatie op:
     trekking plaats. Als blijkt dat de loterij  “Het gaat hierbij om een duurzaam  een prijs. De hoogte van de te winnen  www.muziekloterij.nl.
     levensvatbaar is, vinden er maande- inkomstenmodel dat inspeelt op het  prijzen zijn daardoor bescheiden.
   1   2   3   4   5   6