Page 2 - Week 48
P. 2

2
    KNMO Congres:           Potentie aanwezig op
    voor elk wat wils


    Het KNMO Congres, komende zater- concours in Hoogeveen
    dag in Eemnes, biedt voor alle doel-
    groepen een interessant programma.
    Hieronder een overzicht van de
    diverse sessies voor de verschillende
    doelgroepen. Houd er rekening mee  Bij het concours van de Muziekbond Groningen en Drenthe in Hoogeveen kwamen
    dat sessies voor dezelfde doelgroep
    soms gelijktijdig plaatsvinden. Kom  vier verenigingen aan de start. Jurylid Jacob de Haan hoorde orkesten van een
    dus met meerdere personen van je
    vereniging. Voorafgaande aan het  redelijk tot goed niveau. Met duidelijke lichtpuntjes voor de toekomst.
    congres (9.00 uur) is de algemene
    ledenvergadering van de KNMO. Het
    congres opent om 10.30 uur. Aanmel-                 divisie alle bezettingsvormen vertegen- Haan zeker ook positieve ontwikkelin-
    den kan nog tot vrijdag 30 december,                woordigd. Fanfare AMDG Beilen was  gen bij diverse verenigingen. “Hoog-
    12.00 uur via www.knmo.nl.    Tekst: onze redactie       de enige kandidaat in de eerste divisie.  tepunten van dit concours vormde het
                                        Alle orkesten scoorden tenminste 80  feit dat er enkele orkesten optraden die
    PLENAIR                 ebben de vier deelnemers aan  punten, maar echte uitschieters boven  relatief nieuw waren. Die ik althans
    • Algemene ledenvergadering KNMO.    het concours in Hoogeveen  de 85 punten waren er niet bij. De  nog niet gehoord had op een concours.
    • Opening KNMO congres.     Hzichzelf niet een beetje te kort  Haan: “Orkesten in hogere divisies  Wat verder opviel was dat er progres-
    • Lagerhuis - Afsluiting congres. gaan? Jurylid Jacob de Haan is ervan  hebben vaak een hoger verwachtings- sie zit in een aantal orkesten. Bij deze
                       overtuigd dat sommige orkesten ho- patroon van het puntenaantal dan  verenigingen was de potentie om nog
    BLAASMUZIEK            ger hadden kunnen scoren als ze iets  lagere divisieorkesten. Hoewel ik niet  mooier te musiceren zeker aanwezig.
    • Verenigingsmonitor.      meer aandacht hadden besteed aan de  weet of dit in Hoogeveen ook het geval  Dit uitte zich ook in de grootte van
    • Hoe om te gaan met kritiek op diri- afwerking. “Er werd redelijk tot goed  was, mag niet uit het oog verloren  de orkesten die varieerde van een
     gent/instructeur?        gemusiceerd, maar de indruk bestaat  worden dat orkesten in een hogere  standaard brassbandbezetting naar
    • Verschil tussen muzikale leider en  ook dat er vaak meer uit te halen is  divisie ook veel voor de kiezen krijgen.  een aantal grote harmonie- en fanfa-
     artistieke manager.       bij de orkesten”, licht het jurylid toe.  In technische zin zijn werken in de  rebezettingen met veel jeugdige leden.
    • Taakverdeling voorzitter en dirigent/ “Niet zozeer op technisch vlak, maar  eerste divisie vaak een grote uitdaging.  Daar kun je als vereniging je voordeel
     instructeur.          vooral op het gebied van expressie en  Als jury moet je ervoor zorgen dat die  mee doen en op verder bouwen.”
    • Optreden Nationale Jeugd Blaaska- spanningsbeleving. Wanneer de aan- verwachtingspatronen niet als vanzelf-
     pel.              pak gericht is op een juiste afwisseling  sprekend worden ingelost, maar dat
                        van techniek en ritmiek tegenover  een eerste divisieorkest met gelijk-
    MARS               frasering en expressie en dynamisch  waardige beoordelingsmiddelen wordt
    • Presentatie nieuw Marsreglement. uitgebalanceerde homogeniteit in  benaderd dan deelnemers in lagere
    • Manual Music.         de forti tegenover de realisering van  divisies.”
    • Manual Visual.         mooie rustpunten met ‘echte’ piano’s,                Uitslagen
                        zijn de kansen op een beter resultaat  Keuze
    SHOW               groter. Die totaalaanpak zorgt er ook  De keuze van de concourswerken kan  DATUM: Zaterdag 24 november.
    • Classificatie.         voor dat er op het gebied van stem- volgens De Haan daarbij van door- LOCATIE: Hoogeveen, De Tamboer.
    • Werken met Decors.       ming en samenspel op een relatief  slaggevende betekenis zijn. “Er zijn  VIERDE DIVISIE: brassband: Elad Mun-
    • Technische Sessie.       eenvoudige manier vorderingen   altijd wel één of meerdere verenigin- tendam, 80 pnt, 1e prijs; harmonie: De
                        gemaakt kunnen worden.”      gen waarbij een andere keuze van het  Harmonie Leek, 83 pnt, 1e prijs; fanfare: Soli
    SMP                                 repertoire tot een beter resultaat had  Deo Gloria Ane, 83,25 pnt, 1e prijs.
    • Wat houdt het Buma-Stemra con- Verwachtingspatroon       geleid. Dat geldt overigens voor alle  EERSTE DIVISIE: fanfare: AMDG Beilen,
     tract in?            Met een fanfare, een harmonie en  divisies.”            83,5 pnt, 1e prijs
    • Nieuwe opzet SMP techniek en ont- een brassband waren zaterdag in de  Hoewel hij op muzikaal gebied de  WEBSITE: http://mgdonline.nl.
     wikkeling.           Tamboer in Hoogeveen in de vierde  nodige kanttekeningen plaatst, zag De
    • Jeugdkorpsenoverleg.
    • Discussie met de doelgroep.
         
    PODIUMENSEMBLES
    • Rondetafelsessie concertwedstrijd
     slagwerkgroepen.
         
    NBTA
    • Kennismaken met de NBTA.
    • Waarom aansluiten bij provinciale
     bond i.p.v. KNMO direct.
    • Circulaire economie Rabobank.
         
    CGN
    • Project Phila Vlag & Slag.
    • Mensen met een unieke eigenschap.
         
    JEUGD EN EDUCATIE
    • Meer muziek in de klas.
    • Project Spelenderwijs.
    • Earz-platform muziekexamens.
         
    COMMUNICATIE
    • Laaghangend fruit- lokale sponso-
     ring.
    • Digitaal platform Klankwijzer.  AMGD Beilen: grote bezetting met veel jeugd. Foto: Romi Valkema.
   1   2   3   4   5   6   7