Page 4 - Week 48
P. 4

4


    Ode uit het noorden                         IJsselfestival gaat verder


    voor Rob Goorhuis                          als jeugdevenement    Zaterdag 1 december (20.00 uur)  Bakker Concertino voor Fanfare in pre- Het IJsselfestival wordt omgevormd  worden gespeeld door een lid uit het
    wordt componist Rob Goorhuis   mière. Deze compositie zorgde destijds  tot het IJsseljeugdfestival. Muziek- eigen orkest. Ook dit is een verplicht
    in het zonnetje gezet tijdens een  voor een doorbraak en noodzakelijke  vereniging Excelsior Westenholte  onderdeel. Het gehele programma mag
    bijzonder concert in de Flambou in  vernieuwing in het fanfarerepertoi- steekt het evenement na 21 jaar in  maximaal 25 minuten duren. De jury
    Surhuisterveen. Het is dan veertig  re. Het debuutwerk komt tijdens dit  een nieuw jasje. Het muzikaal treffen  beoordeelt de orkesten op het door
    jaar geleden dat zijn eerste compo- muzikale eerbetoon uiteraard voorbij.  is voortaan volledig gericht op de  henzelf samengesteld programma,
    sitie Concertino voor Fanfare     Andere werken zijn Pamie-  jeugd.              inclusief presentatie en minimaal één
    het levenslicht zag.            tamy en Aedificare Arte                  solistisch werk. De jurering is in han-
                           Est, terwijl de ‘lichte’  Excelsior wil deze doelgroep een plat- den van componist Ivo Kouwenhoven.
    De dirigenten Ido               kant van Goorhuis  form bieden om zich op een plezierige
    Gerard Kempenaar,                wordt belicht met de  manier muzikaal te kunnen meten met Wisselbeker
    Andries de Haan                 marsen On Wings of  andere jeugd- en opleidingsorkesten.  Naast het beoordelen van het muzikale
    en Bienze IJlstra                Liberty en Swietbek.  Vanaf 2019 biedt het festival geen  programma, wordt ook de uitbeelding
    willen dit jubileum               De veelzijdigheid  podium meer aan volwassen-/senio- van het thema in de beoordeling mee-
    niet ongemerkt                  van de jubilerende  renorkesten.          gewogen. De dagprijs voor ‘het beste’
    voorbij laten gaan.               componist blijkt uit                 orkest bestaat uit een blijvend aan-
    Samen met uitgever               het werk Prayer and  Dieren              denken en een muzikaal vormgegeven
    AM Music hebben zij              Answer voor bugelchoir. De eerste editie is op zaterdag 8 juni in  wisselbeker waarop de naam van het
    de handen ineengeslagen           Tijdens het jubileumcon- ontmoetingscentrum Het Anker. Het  winnende orkest wordt vereeuwigd.
    voor een groot eerbetoon        cert voor Rob Goorhuis gaat  festival is bedoeld voor opleidings-,  Daarnaast wordt er een ‘originaliteit-
    aan de componist. Speciaal voor deze  ook zijn werk Drieluik voor althobo  jeugd-, C- en B-orkesten. Het werken  sprijs’ uitgereikt aan het orkest dat de
    gelegenheid is een fanfareorkest sa- en orgel in première. Soliste is alt-ho- met een thema blijft een vast onder- mooiste, indrukwekkendste en meest
    mengesteld, bestaande uit muzikanten  boïste Nynke Jaarsma. Opdrachtgever  deel van het programma. Dat is voor  creatieve interpretatie van het thema
    van diverse toonaangevende muziek- voor dit werk is Durk Lautenbach. Hij  volgend jaar Dieren. Het uitwerken van  laat zien. Een apart samengestelde jury
    verenigingen. Dit orkest verzorgt een  is de dirigent van het ad hocorkest  dit thema is een verplicht onderdeel.  zal de beoordeling hiervan op zich
    muzikale bloemlezing van het oeuvre  voor deze herdenkingsavond en tevens  Orkesten zullen hierop worden beoor- nemen.
    van de jubilerende componist.   echtgenoot van de soliste. Lautenbach  deeld. Daarnaast zal er ook gekeken  Aanmelden voor het IJsseljeugdfestival
                     schonk het werk aan zijn vrouw als  worden naar de totale presentatie.  kan via ijsselfestival@excelsior-wes-
    In 1977 bracht het Nationaal Jeugd  verjaardagscadeau. Kaartverkoop:  Een nieuw element is het uitvoeren van tenholte.nl. De inschrijving sluit op 31
    Fanfare Orkest onder leiding van Piebe  postbus@ammusic.nl.    een solowerk. Dit muziekstuk moet  januari 2019.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9