Page 5 - Week 48
P. 5

5    Stiphout zorgt voor

    onvergetelijk moment    Een goed georganiseerd

    concours met een goed tot
    zeer goed niveau en maar
    één uitschieter naar bene-

    den. Jurylid Durk Lautenbach
    maakt de balans op van de

    concertwedstrijd van de
    Brabantse Bond van Muziek-
    verenigingen in Veldhoven.

    Met fanfare De Voortuitgang
    uit Helmond-Stiphout als

    absolute blikvanger.
    Tekst: onze redactie        Sfeerbeeld van het concours in Veldhoven. Foto: Kees Staps.


       ippenvelmoment. Dit keer niet
       bij een imposant orkestwerk  opveren. “Voor een orkest uit de vierde  … van Marco Pütz, het reeds be- Santiago Quinto Serna had het orkest
    Kof een subliem uitgevoerd    divisie speelde deze band heel vol- sproken werk van Jan Van der Roost  wat probleempjes met balans, dyna-
    solistisch werk, maar bij een begelei- wassen”, complimenteert Lautenbach.  en Glitter and be Gay van Leonard  miek en stemming. Allemaal kleine
    dende rol. Fanfare De Vooruitgang uit  Muziekvereniging Sint Cecilia Oerle  Bernstein, op het lijf geschreven van  dingen, maar daardoor werd de score
    Stiphout bewees tijdens de concert- viel volgens het jurylid op door fraai  zangeres Suzan Seegers. Maar bij de  van enkele jaren geleden niet gehaald.”
    wedstrijd van de Brabantse Bond van  muzikale spel.        koninklijke fanfare Sint Cornelius uit
    Muziekverenigingen dat een orkest                  Vortum-Mullem had die keuze volgens
    ook in een dienende functie muzikaal  Comeback           Lautenbach wel degelijk invloed op
    kan excelleren. Dirigent Frenk Rou- Opvallend was de comeback van har- het eindresultaat. “Met Absalon van  Uitslagen
    schop en zijn muzikanten speelden in  monie De Bazuin uit Oud-Beijerland.  Bert Appermont had dit orkest in een
    de eerste divisie de indringende com- Het orkest nam voor het eerst sinds  aantal passages echt moeite. Zonder dit  DATUM: Zaterdag 24 november.
    positie I shall love but three. Jan Van  twaalf jaar deel aan een concertcon- werk was de score misschien wel twee  LOCATIE: Veldhoven, De Schalm.
    der Roost schreef dit stuk voor fanfare  cours. Op basis van de rentree in de  tot drie punten hoger uitgevallen.” In  INTRODUCTIEDIVISIE: harmonie: De
    en sopraan bij gelegenheid van het hu- introductiedivisie mag het orkest wat  de derde divisie scoorde fanfare Sint  Bazuin Oud-Beijerland, advies: eerste divisie.
    welijk van zijn zoon. De aangrijpende  de jury betreft de draad weer oppakken Caecilia uit Ammerzoden promotie.  VIERDE DIVISIE: brassband: OKK Westka-
    tekst van het 18e sonnet van William  in de eerste divisie. “De Bazuin bewees  “Dit orkest had de uitvoering met zorg  pelle, 85 pnt, 1e prijs met promotie; fanfare:
    Shakespeare werd op sublieme wijze  nog steeds een heel goede harmonie te  voorbereid. De dirigent wist met hard  Wilhelmina Dussen, 83,30 pnt, 1e prijs;
    vertolkt door Suzan Seegers. Maar wat  zijn”, licht Lautenbach toe. “Het orkest  werken het maximale uit zijn muzikan- harmonie: Sint Caecilia Best, 80,10 pnt, 1e
    jurylid Durk Lautenbach betreft gaat  speelde werken uit de eerste divisie en  ten te halen.”    prijs.
    de manier waarop De Voortuitgang  deed dat heel goed. Een advies om na                TWEEDE DIVISIE: harmonie: KZHM Zeist,
    de zangeres in dit werk begeleidde de  zo’n lange periode weer in de eerste  Sluitstuk        81,58 pnt, 1e prijs; Sint Cecilia Oerle, 86,92
    geschiedenisboeken in. “Voor mij het  divisie uit te komen, komt niet vaak  De strijd tussen drie harmonieën in  pnt, 1e prijs met promotie; fanfare: Wil-
    hoogtepunt van het weekend”, kijkt hij  voor.” Complimenten ook voor fanfare  de eerste divisie vormde het sluitstuk  helmina Eindhoven, 82,67 pnt, 1e prijs.
    terug. “De authentieke en weldadige  Wilhelmina uit Numansdorp. “Een  van het Brabantse concertweekend.  EERSTE DIVISIE: fanfare: Wilhelmina
    fanfareklank in de begeleiding was zo  goed klinkende fanfare waarbij de  Een muzikaal gevecht op hoog niveau,  Numansdorp, 84,67 ptn, 1e prijs; De Vooruit-
    mooi dat ik ben gestopt met schrijven.  muzikale uitvoering sterker was dan de  hoewel er volgens het jurylid op alle  gang Helmond-Stiphout, 93,50 pnt, 1e prijs
    Deze uitvoering ga ik niet vlug meer  technische realisatie.”   drie de uitvoeringen wel wat viel aan  met lof der jury.
    vergeten. Dat is erg bijzonder, want bij              te merken. Lautenbach: “L’Union
    een begeleidende rol van een orkest  Concertprogramma       Fratenelle Veldhoven speelde mooi,  DATUM: Zondag 25 november.
    heb ik dat gevoel bijna nooit.”  Van de zestien deelnemers in Veld- maar boeide mede door een wegzak- VIERDE DIVISIE: brassband: Brassband
                     hoven hadden er drie gekozen voor  kend tempo muzikaal minder dan de  Ulicoten, 74,50 pnt, 2e prijs; fanfare: Sint
    Verrassing            de mogelijkheid om een concertpro- overige twee harmonieën. Ook kwam  Cornelius Vortum-Mullem, 87,50 pnt, 1e prijs
    Het concours van de BBM telde zestien  gramma uit te voeren. Zij brachten  het orkest niet tot die helderheid die  met promotie.
    deelnemers. Met drie keer lof der  naast het inspeelwerk drie of meer  ik bij de andere hoorde. Sint Joseph  DERDE DIVISIE: fanfare: Kunst Na Arbeid
    jury, vier keer promotie, een aantal  concourswerken. Het viel Lautenbach  Sittard is kwalitatief gezien wellicht een  Schijf, 80,08 pnt, 1e prijs; Sint Caecilia Am-
    mooi eerste prijzen en slechts één  op dat bij al deze verenigingen het  iets mindere harmonie, maar speelde  merzoden, 85,58 pnt, 1e prijs met promotie;
    tweede prijs was het muzikale niveau  niveau van een van de drie werken  met verve. Door deze interpretatie  EERSTE DIVISIE: harmonie: L’Union Frater-
    prima. Jurylid Durk Lautenbach laat  duidelijk minder was. Dat gold zelfs  maakte het orkest meer los dan Veld- nelle Veldhoven, 88,50 pnt, 1e prijs; Oefen-
    enkele opvallende optredens de revue  voor De Voortuitgang die de mindere  hoven. Oefening & Uitspanning Beek  ing & Uitspanning Beek en Donk, 92,50 pnt,
    passeren. De opening op zaterdag was  uitvoering van Consolation van Jan  en Donk was altijd al een prachtige  1e prijs met lof; Sint Joseph Sittard, 90 pnt,
    al direct een verrassing. Brassband  de Haan echter ruimschoots wist te  harmonie en speelde ook nu weer heel  1e prijs met lof.
    OBK Westkapelle liet de jury al meteen  compenseren met … In Other Words  goed. In Rapsodia Hermandiana van
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10