Page 7 - Week 48
P. 7

7    Concordia Obbicht boeit

    van begin tot einde    Het deelnemersveld van de concertwedstrijd voor slagwerkensembles van de Limburgse Bond van Tamboer-

    korpsen telde slechts vijf kandidaten. Toch viel er volgens jurylid Jos Schroevers afgelopen zondag in Heel

    genoeg te beleven. Met de slagwerkgroep van harmonie Concordia uit Obbicht als absolute sfeermaker.

    Tekst: onze redactie


        uziek maken is meer dan
        nootjes spelen. Het is ook
    Mhet publiek proberen mee te
    nemen in een muzikaal verhaal. Daar
    blonk de slagwerkgroep van harmo-
    nie Concordia Obbicht zondag in uit.
    Met het themaprogramma Soundtrack
    of Destiny hield het ensembles van diri-
    gent Etienne Houben het publiek van
    het begin tot het einde op het puntje
    van de stoel. “Je hebt ensembles die
    zo’n optreden in de voorbereiding zo
    goed aanvliegen dat ze op het juiste
    moment weten te pieken. Concor-
    dia met Etienne Houben is daar een
    goed voorbeeld van”, kijkt jurylid Jos
    Schroevers terug op de wedstrijd. “Ze
    brachten een totaalprogramma waarbij
    ze de spanningsboog van het eerste tot
    het laatste werk wisten vast te houden.
    Door in tempi en dynamiek de gren-
    zen op te zoeken, namen ze het publiek
    mee in een belevingswereld. Als je dat
    kunt, behoor je tot de echte top.” Ook  Concentratie bij de muzikanten van slagwerkgroep Concordia. Foto: Aanlevering Concordia.
    de wijze waarop Concordia met een
    uitgewerkt lichtplan de muzikale bood- Voor die clubs is er nog een lange weg  de concertwedstrijd voor slagwerken- kunnen ontstaan door met de concert-
    schap ondersteunde, verdient volgens  te gaan. Maar het is goed om te zien  sembles vergroot kan worden. Samen  wedstrijd voor slagwerkensembles een
    Schroevers alle lof. “Je kunt er wel van  dat ze binnen hun mogelijkheden  met Rob Janssen en Frank de Jong  echte concertzaal op te zoeken. “Een
    alles bijhalen als afleiding, maar dat  uitdagingen durven aan te gaan en hun  wisselt hij van gedachten over hoe de  concours moet uitnodigend zijn om
    was bij Concordia niet het geval. Alles  grenzen opzoeken.”    mindset ten aanzien van concoursen  er aan deel te nemen. Spelen in een
    stond in dienst van de muziek en hoor- Vooral op het gebied van muzikaliteit  kan worden bijgesteld.  meer concertachtige omgeving zou
    de bij wat er op het podium gebeurde.  ligt er voor veel orkesten nog wel een  Een onderwerp dat komende zaterdag  een extra prikkel daartoe kunnen zijn.
    Als je het zo aanpakt, ben je bezig met  uitdaging, stelt het jurylid. ook tijdens het KNMO Congres in  Bovendien wordt met deelname van
    een kunstvorm die er uitspringt.”                                  ensembles zoals Obbicht en Greven-
                                                       bicht de zaal in Heel langzamerhand te
    Achterban                                              klein. Dit soort ensembles verdient een
    Schroevers kijkt terug op een leuk en  “Door in tempi en dynamiek de grenzen            mooiere accommodatie.”
    sfeervol evenement. “Zeker toen de
    Limburgse clubs in actie kwamen,  op te zoeken, namen ze het publiek
    liep de zaal vol. Je merkt dan dat bij
    deze verenigingen een concours nog
    altijd leeft en dat ze ook hun achterban mee in een belevingswereld”                 Uitslagen
    meekrijgen. Dat geeft toch meteen een
    heel andere sfeer dan wanneer je als  “Er wordt wat mij betreft nog te veel  Eemnes op tafel komt. “Als verenigin- DATUM: Zondag 25 november.
    muzikant moet optreden voor een lege  binnen de lijntjes gekleurd. Het mag  gen een concours zien als iets waar  LOCATIE: Heel, Don Bosco.
    zaal.”              soms wel wat uitbundiger en diepgaan- ze naar toe moeten omdat ze anders  FESTIVALDIVISIE: Vierde divisie: Sint Paulus
    Ook over het niveau van de overi- der. Muziek maken is meer dan alleen  degraderen, schieten we ons doel  Roggel, ruim voldoende.
    ge deelnemers is Schroevers over  bezig zijn met nootjes. Muziek gaat  voorbij. Het moet juist iets leuks zijn  VIERDE DIVISIE: Ons Genoegen Terwolde,
    het algemeen positief. “In de lagere  ergens over. Gooi die boodschap dan  waar muzikanten graag naar toe willen  81,33 pnt, 1e prijs.
    divisies wordt hard gewerkt om zich  ook de zaal in! Op dat punt is zeker  werken. We hopen daar zaterdag een  TWEEDE DIVISIE: Sint Cecilia Greven-
    te ontwikkelen. Je ziet en merkt dat  nog winst te behalen. Je merkt dat diri- brede mening van de sector over te  bicht-Papenhoven, 87,67 pnt, 1e prijs met
    er een bepaalde drive aanwezig is bij  genten die hier al wat langer mee bezig  kunnen horen. Maar daar heb je wel  promotie.
    ensembles die voorheen als drumband  zijn in diepgang wat verder gaan dan  juist de verenigingen voor nodig die  EERSTE DIVISIE: Excelsior Winterswijk, 89
    fungeerden om graag als concerten- jongeren die pas hiermee beginnen.” niet aan een concours deelnemen.” pnt, 1e prijs; Concordia Obbicht, 95 pnt, 1e
    semble te willen musiceren. Sommige  Schroevers hoopt dat met nieuwe  Wat de situatie in Limburg betreft zou  prijs met lof.
    zijn daar nog niet zo lang mee bezig.  initiatieven de aantrekkingskracht op  er volgens Schroevers nieuwe energie
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12