Page 1 - krant week 48
P. 1

Jaar 2021, week 48

                      Online auditie                          Fanfare op lijst

                      Concertgebouw-                          Immaterieel

                      orkest Young                           Erfgoed


                             7                                 11     ONFK breder toegankelijk     De organisatie van de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen (ONFK) biedt fanfares die deelnemen aan het Wereld
     Muziek Concours (WMC) de mogelijkheid om één van hun concourswerken te laten beoordelen tijdens het ONFK. Dat is een
     van de wijzigingen die het bestuur doorvoert om het evenement breder toegankelijk te maken.                      zijn nieuwe of recente composities
                      als verplichte werken geselecteerd.
     Tekst en foto: Onze redactie   Voor de eerste divisie is dat LEI van
                      Rob Goorhuis, geschreven in op-
        rkesten die van deze optie ge- dracht van Geert Giesbertz ter her-
        bruik willen maken krijgen  innering aan diens vader Leonard
     Oalleen een beoordelingsver-   Hubertus Giesbertz. Het werk is
     slag. De jury kent geen punten toe.  geschonken aan fanfare Concor-
     Het optreden telt dus ook niet mee  dia Meterik bij gelegenheid van het
     in de klassering van de ONFK. Na  100-jarig bestaan in 2020. Vanwege
     afloop bestaat de mogelijkheid om  corona heeft Concordia het werk
     de uitvoering met de jury te bespre- eerst kortgeleden in première kun-
     ken. “WMC-deelnemers kunnen zo  nen brengen. De kandidaten in de
     enkele maanden voor hun deelname  tweede divisie buigen zich over Ta-
     in Kerkrade in de ambiance van een  bula Rasa van Jan Bosveld, een werk
     concoursomgeving podiumervaring  met een onheilspellend en energiek
     opdoen”, stelt de organisatie.  karakter en een complexe ritmiek
                      met vele maatsoortwisselingen. De
     Stimuleren            derde divisie legt The Red Stone van
     Het toelaten van WMC-deelnemers  Bert Appermont op de lessenaar,
     is een van de veranderingen die de  een levendig werk geïnspireerd op
     organisatie voor de editie van 2022  de in rode zandsteen opgetrokken
     inzet om deelname aan het eve-  gebouwen in de gemeente Ingwiller
     nement te stimuleren. Een andere  in de Franse Elzasstreek. De vierde
     wijziging is het toepassen van een  divisie speelt Centenary 2019, door
     open jurybeoordeling. De juryleden  Jan de Haan in 2018 gecomponeerd
     zullen deze keer niet plaatsnemen  ter gelegenheid van het 100-jarig be-
     in een geblindeerde jurybox. Daar  staan van de christelijke fanfare De
     staat tegenover dat er dit keer ge- Lofstem uit Sumar. Voor de vijfde
     werkt wordt met vijf juryleden die  divisie schreef Jacob de Haan in op-
     ieder apart van elkaar beoordelen.  dracht van de ONFK het werk Car-
     Bij de berekening van het behaalde  digan Bay. De componist droeg deze
     puntentotaal vallen de hoogste en  kleurrijke en ook voor niet-complete
     laagste juryklasseringen af.   bezettingen uit te voeren compositie
     Voor de reguliere wedstrijddivisies  op aan zijn broer Jan ter gelegenheid
     wordt het competitie-element wat  van diens 70ste verjaardag in 2021.
     meer losgelaten door alleen een klas-
     sement op te maken voor de boven-
     ste helft in elke divisie. “De ONFK
     2022 zullen in het teken staan van de  De ONFK worden gehouden op 8 en 9 april
     ontmoeting. Daar horen alleen win- 2022 in De Lawei in Drachten. De dan
     naars bij en geen verliezers”, aldus  geldende veiligheidsregels worden strikt in
     het bestuur.            acht genomen. De inschrijving staat open
                       tot 31 januari 2022 via https://www.onfk.
     Verplichte werken         nl/inschrijven.
     Voor de reguliere ONFK-wedstrijd                 De ONFK vinden volgend jaar in aangepaste vorm plaats.
   1   2   3   4   5   6