Page 1 - krant week 49
P. 1

WMC wil orkesten                         CGN komt in

                      meer keuze-                            2021 met online-
                      vrijheid geven                          competitie


                             3                                 7     Jaar 2020, week 49
     Versterking voor KNMO
     Bij de KNMO zijn deze week twee beleidsmedewerkers aan
     de slag gegaan om de amateurmuziekwereld gedurende de

     coronacrisis een boost te geven. Luuk Mevis en Jos van der
     Sijde zijn elk 16 uur per week voor de KNMO actief om de
     sector in deze moeilijke tijd te ondersteunen.

                         Luuk Mevis

     Tekst: Onze redactie
     Foto’s: Aanlevering

        e KNMO heeft via het                              Jos van der Sijde
        Fonds voor Cultuurparti-
     Dcipatie financiële middelen
     gekregen om beide medewerkers
     voor een periode van 38 weken in te
     zetten. Luuk Mevis en Jos van der
     Sijde zullen zich de komende tijd                                 meegewerkt aan de oprichting van
     bezighouden met de vertaling en                                  de website VirMus.nl, die weten-
     invulling van overheidsmaatrege-                                  schappelijk onderbouwde informa-
     len voor muziekverenigingen in de                                 tie biedt over de verspreidingsrisi-
     amateursector.                                           co’s van het coronavirus. Vanuit die
                                                       hoedanigheid staat hij wekelijks in
     De concrete uitwerking van                                     contact met alle stromingen in het
     deze taak is hierbij ook een                                    muzieklandschap, van amateur tot
     doel op zich. Door middel    en aan wat voor soort aandacht of  Affiniteit          professional. Van der Sijde zal voor-
     van een inventarisatieronde   steun de grootste behoefte is”, licht  Beide medewerkers hebben een  lopig namens de KNMO aan dit
     langs de bonden, verenigingen,  Van der Sijde toe. “Dat zullen we  grote affiniteit met de muziekwe- overleg blijven deelnemen.
     Koornetwerk en andere      doen door eerst met de voorzitters  reld. Luuk Mevis (25) groeide op in
     belangenorganisaties hopen ze in  van de aangesloten bonden te  het Limburgse Schimmert waar hij  Ondersteuning
     de komende tijd duidelijkheid te  spreken om hen te vragen hoe  speelde bij fanfare Sint Caecilia. Hij  Ook bij Koornetwerk Nederland
     krijgen waar hun meerwaarde ligt.  zij deze tijden beleven en wat de  studeerde politicologie en liep sta- en bij het LKCA (voor de kleine-
                      geluiden uit hun achterban zijn.  ge bij de Foundation Max van der  re koepels) worden medewerkers
     Belronde             Daarna zullen we inventariseren en  Stoel (buitenlandorganisatie van  ingeschakeld om de amateurcul-
     De beleidsmedewerkers begin-   de volgende stappen bepalen.   de PvdA) in Den Haag. Naast zijn  tuursector te ondersteunen in een
     nen hun werkzaamheden met een  De bedoeling is dus vooral om de  werkzaamheden voor de KNMO   periode die door corona moeilijk is.
     belronde naar voorzitters van de  behoeften van het veld in kaart te  werkt hij parttime in het campag- Resultaten en ervaringen worden
     provinciale en categorale bonden  brengen en daarop te bepalen of en  neteam van de PvdA als kandida- onderling gedeeld.
     om daar de behoefte te peilen. Op  hoe we steun kunnen bieden.”  tenondersteuner.
     basis van deze bevindingen wordt
     een werkplan opgesteld. Vervolgens  Mevis merkt op dat verenigingen  Ook de roots van Jos van der Sijde
     zullen ook verenigingen worden  ook zelf al input kunnen leveren.  (64) liggen in de blaasmuziek. Hij
     uitgenodigd om kenbaar te maken  “Er zijn ongetwijfeld verenigingen  is van jongs af aan als slagwerker,  Verenigingen die nu al vragen hebben voor
     waaraan zij behoefte hebben.   die op een creatieve manier omgaan  jurylid, examinator en dirigent  de coronabeleidsmedewerkers of goede
                      met de beperkingen als gevolg van  actief bezig geweest in het vereni- voorbeelden willen aandragen hoe ze met
     “Onze bedoeling is om het werk- de coronacrisis. Voorbeelden van  gingsleven. Vanuit zijn functie als  de beperkingen omgaan, kunnen een mail
     veld zelf te laten aangeven waar de  good practices op dit gebied zijn  orkestinspecteur bij het Rotterdams  sturen naar corona@knmo.nl.
     schoen het meest wringt     van harte welkom.”        Philharmonisch Orkest heeft hij
   1   2   3   4   5   6