Page 1 - krant week 50
P. 1

ONSK kiest voor                          Verenigingen

                      zekerheid met                           gaan creatief de
                      coronaproof NK                          feestdagen in


                             3                                 6     Jaar 2020, week 50
     Veel begrip voor     advies van KNMO


     De KNMO ontraadt verenigingen om met meer dan 30 personen bij elkaar te komen, ook al staat de Coronawet dat formeel
     wel toe. Een halfjaar geleden zou zo’n stellingname de brancheorganisatie op heel wat kritiek zijn komen te staan. Nu is

     van weerstand nauwelijks enige sprake.
     Tekst: Frank Vergoossen
     Foto: Facebook Munttheater Weert


        et staat er werkelijk. Vol-
        gens artikel 3.2 lid 2 onder
     Hd van de Coronawet wordt
     voor podiumkunsten een uitzon-
     dering gemaakt voor de maximum
     groepsomvang van 30 personen.
     Kijken we verder op de website
     van de Rijksoverheid dan zien we
     dat deze uitzondering niet alleen
     geldt voor de professionele kun-
     stensector: ‘Voor de beoefening van
     podiumkunsten, amateurkunst en   Het maximaal aantal bezoekers voor concerten is niet versoepeld en staat nog steeds op 30 personen.
     cultuureducatie geldt geen maxi-
     mum groepsgrootte. Zoals bij to-
     neelspelen, dansen, muziek maken  bevoegde instanties en het minis- De KNMO heeft zich gedurende  een versoepeling van de regels de
     en acteren. Optreden, repeteren of  terie bevestigden meermaals dat  de hele coronacrisis bewust terug- KNMO op veel kritiek zijn komen
     opnames maken met meer dan 30   de uitzondering ook geldt voor de  houdend opgesteld als het gaat om  te staan. Maar afgaande op de
     personen is toegestaan. In bijvoor- amateurmuzieksector.     het geven van ‘dwingende adviezen’.  reacties op sociale media lijkt er
     beeld een opname- of repetitieruim-                Maar dit keer voelde de belangen- nu juist veel begrip te zijn voor het
     te of op een podium.’       Lichtvaardig           organisatie zich toch geroepen om  standpunt van de KNMO. Je kunt je
                      De opmerkelijke versoepeling van  een duidelijk signaal af te geven.  ook afvragen of er op dit moment
     Belletje             de regels dwong de KNMO min   “Gezien de huidige situatie waarbij  wel behoefte bestaat om met een
     Terwijl we straks een ongemakkelij- of meer tot een stellingname. Die  diverse maatregelen zijn getroffen  grote groep te musiceren. In een
     ke selectieprocedure moeten beden- kwam er woensdagavond in de  om verdere verspreiding van het  poll van Klankwijzer gaf onlangs 52
     ken om maximaal drie dierbaren uit  vorm van een brief aan de vereni- coronavirus te voorkomen in de  procent van de respondenten aan
     te nodigen voor de kerstdis, mogen  gingen. Voorzitter Bart van Meijl  thuis-/privésituatie en er nog diver- dat hun vereniging op dit moment
     we wel met 75 mensen bij elkaar  zegt daarin: “We hebben de indruk  se sectoren (waaronder de horeca)  volledig stilligt. Corona heeft ook
     gaan zitten om muziek te maken.  dat de Rijksoverheid te lichtvaar- verplicht gesloten zijn, ontraden wij  de muzieksector onderhand murw
     Weliswaar met inachtneming van  dig de bestaande noodverordening  muziekverenigingen om met meer  gebeukt.
     de veiligheidsregels uit het protocol,  op dit onderdeel heeft omgezet in  dan 30 personen bij elkaar te komen
     maar toch. Geen wonder dat de   een ministeriële regeling zonder  ondanks dat dit formeel wel moge-
     KNMO toch eens een belletje waag- te beseffen welke mogelijke risico’s  lijk is”, aldus Van Meijl in de brief.
     de naar het ministerie van OCW  hiermee worden genomen, alsmede                                              Klik op de ‘hotspot’
     of er wellicht sprake was van een  het zeer tegenstrijdige signaal wat  Een halfjaar geleden zou een advies                         voor de volledige brief.
     vergissing. Maar nee hoor, diverse  hiermee wordt afgegeven.”   om geen gebruik te maken van
   1   2   3   4   5   6