Page 1 - krant week 50
P. 1

Jaar 2022, week 50

                      Veel variatie op                         Inspirerende

                      slagwerkconcours                         concerten rond

                      in Brabant                            kerst en nieuw


                             3                                 8


     Klaas (97) stopt na 86 jaar!
     Muzikanten blijven hun vereniging vaak enorm lang trouw. Jubilea van 70 jaar of langer zijn geen uitzondering. Soms
     springt er iemand bovenuit. Zoals Klaas Analbers van de koninklijke harmonie St. Joseph uit Oldenzaal. Na 86 jaar muzikaal
     actief te zijn geweest, hangt de gisteren 97 jaar geworden tubaspeler zijn instrument (noodgedwongen) aan de wilgen.                      gesprekken. Voor privégebruik be-
                      taalde hij een dubbeltje per klik.
     Tekst: Onze redactie
     Foto: Aanlevering St. Joseph   Fundament
    11                 loopbaan speelde Klaas Analbers de
                      De laatste jaren van zijn muzikale
         maart 2000. Een datum
         die bij Klaas Analbers op
                      bas. Het instrument dat als funda-
         het netvlies staat gebrand.
     De dag dat de koninklijke harmonie  ment van het orkest symbool staat
                      voor wat hij voor de vereniging
     St. Joseph uit Oldenzaal in Arn- betekend heeft. Tot voor enige tijd
     hem tijdens het topconcours van de  geleden speelde hij nog iedere dins-
     toenmalige KNFM de landstitel in  dagavond mee tijdens de repetitie.
     de vaandelafdeling veroverde. “Oh,  Maar uiteindelijk is toch het mo-
     er zijn zoveel mooie momenten ge- ment gekomen om het instrument
     weest in mijn muzikale loopbaan”,  definitief op te bergen.
     vertelt Klaas Analbers. “We hebben
     veel successen behaald op concour- “Ik voel me nog altijd gezond”, zegt
     sen. Maar het kampioenschap in  hij. “Maar lichamelijk wordt de gro-
     2000 was het hoogtepunt. Dat was  te bas voor mij nu toch te zwaar.
     voor mij de mooiste belevenis uit  En ik merk ook dat ik adem te kort
     mijn carrière.”         kom.” Analbers kijkt met veel ple-
                      zier terug op zijn lange lidmaat-
     Verenigingsman          schap van de harmonie. “We heb-
     Harmonie St. Joseph bestaat 126  ben mooie jaren gekend.
     jaar. Daarvan maakte Klaas Anal- De vereniging draait als een tiere-
     bers er maar liefst 86 aan den lijve  lier. Dat doet me enorm deugd.” Hij
     mee. Een verenigingsman pur sang.  geniet vooral van de sfeer binnen
     Analbers werd in 1936 lid van de  de vereniging. “St. Joseph vormt
     vereniging. Hij begon op trompet.  een hechte gemeenschap. Na afloop
     In de loop van de jaren heeft hij di- van de repetitie wordt er aan de bar
     verse instrumenten bespeeld.   altijd nagepraat. Dat vind ik prach-
                      tig.”
     Ook leidde hij een tijdlang leerlin-
     gen van de vereniging op. Dat deed Afscheid
     hij met ijzeren discipline. Fanatiek  St. Joseph was aanvankelijk van
     stampend met zijn voet gaf hij de  plan om komende zaterdag tijdens
     maat aan. Van 1962 tot 1978 was  het kerstconcert stil te staan bij het
     Analbers ook voorzitter van St. Jo- afscheid van Klaas Analbers.
     seph. Vrijwel elke avond was hij op
     pad voor zijn club. In een tijd dat we  Vanwege de te verwachte drukte
     het gemak van een computer nog  is ervoor gekozen om dat op een
     niet kenden. Zelfs een telefoon was  rustiger moment te doen. De St.
     nog geen gemeengoed. Als voorzit- Joseph-dag op 19 maart 2023 zal
     ter kreeg Analbers een telefoon van  nu voor een belangrijk deel in het
     de vereniging. Met een verklikker  teken staan van het afscheid van de
     voor niet-St. Joseph-gerelateerde  nestor.           Klaas Analbers (97) legt de bastuba na 86 jaar neer.
   1   2   3   4   5   6